Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
11 019 231€ 14 622 673€ 14 576 364€ 18 363 886€ 21 254 604€ 0€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
11 950 324 € 14 629 774 € 14 576 364 € 18 364 133 € 21 254 604 € 23 520 704 € 24 079 959 € 21 825 063 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
10 857 755€ 14 460 250€ 14 371 942€ 18 214 163€ 21 082 068€ 23 348 893€ 23 887 673€ 21 730 390€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
161 476€ 162 423€ 203 007€ 149 723€ 160 853€ 171 810€ 191 536€ 93 483€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
11 605€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
931 093€ 7 101€ 1 415€ 247€ 78€ 1€ 750€ 1 190€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
9 761 660 € 13 985 259 € 13 704 665 € 16 622 224 € 18 863 307 € 20 728 648 € 21 210 350 € 18 949 230 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
8 726 059€ 11 637 501€ 12 592 797€ 15 351 799€ 17 704 877€ 19 578 964€ 20 010 688€ 17 986 401€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
9 190€ 9 845€ 8 551€ 10 099€ 8 296€ 7 051€ 10 305€ 7 820€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
518 183€ 733 740€ 595 781€ 697 872€ 696 411€ 704 121€ 741 040€ 646 701€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
474 638 € 481 701 € 473 190 € 461 603 € 434 189 € 418 882 € 423 780 € 291 929 €
16
E.1.
Mzdové náklady
360 353€ 367 469€ 360 159€ 346 713€ 346 413€ 346 350€ 334 314€ 237 583€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
109 833€ 111 378€ 109 297€ 111 306€ 84 662€ 69 570€ 86 230€ 49 209€
19
E.4.
Sociálne náklady
4 452€ 2 854€ 3 734€ 3 584€ 3 114€ 2 962€ 3 236€ 5 137€
20
F.
Dane a poplatky
1 279€ 1 617€ 1 402€ 1 692€ 1 388€ 1 086€ 1 007€ 1 532€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
14 744€ 19 726€ 19 269€ 19 417€ 8 560€ 11 293€ 12 875€ 12 396€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
14 744€ 19 726€ 19 269€ 19 417€ 8 560€ 11 293€ 12 875€ 12 396€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
17 567€ 1 101 129€ 13 675€ 79 742€ 9 586€ 7 251€ 10 655€ 2 451€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
2 188 664 € 644 515 € 871 699 € 1 741 909 € 2 391 297 € 2 792 056 € 2 869 609 € 2 875 833 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
1 765 799 € 2 241 587 € 1 377 820 € 2 304 116 € 2 833 337 € 3 230 567 € 3 317 176 € 3 182 951 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
111 € 68 € 161 € 158 € 1 553 € 4 461 € 6 625 € 7 892 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
50 € 1 144 € 4 137 € 6 605 € 7 727 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
0€ 50€ 1 144€ 4 100€ 6 541€ 7 681€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
37€ 64€ 46€
42
XII.
Kurzové zisky
111€ 18€ 161€ 158€ 409€ 324€ 20€ 165€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
19 668 € 19 655 € 27 757 € 27 794 € 28 480 € 26 677 € 26 213 € 27 134 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
0 € 262 € 897 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
0€ 262€ 897€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
52
O.
Kurzové straty
102€ 639€ 595€ 217€ 1 508€ 277€ 404€ 144€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
19 566€ 18 754€ 26 265€ 27 577€ 26 972€ 26 400€ 25 809€ 26 990€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-19 557 € -19 587 € -27 596 € -27 636 € -26 927 € -22 216 € -19 588 € -19 242 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
2 169 107 € 624 928 € 844 103 € 1 714 273 € 2 364 370 € 2 769 840 € 2 850 021 € 2 856 591 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
265 339 € 365 001 € 184 984 € 365 068 € 528 948 € 610 589 € 637 649 € 663 704 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
223 466€ 382 409€ 186 597€ 378 270€ 546 554€ 624 811€ 637 661€ 663 648€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
41 873€ -17 408€ -1 613€ -13 202€ -17 606€ -14 222€ -12€ 56€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
1 903 768 € 259 927 € 659 119 € 1 349 205 € 1 835 422 € 2 159 251 € 2 212 372 € 2 192 887 €