Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Bavaria TT s.r.o.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
7 737 536 € 6 009 142 € 6 598 433 € 5 153 583 € 2 064 801 € 72 686 € 15 008 € 135 113 € 136 965 € 115 315 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
512 819 € 587 330 € 656 343 € 1 234 729 € 632 169 € 54 362 € 25 668 € 28 003 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
27 620 € 35 135 € 42 648 € 6 858 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
27 620€ 35 135€ 5 530€ 6 858€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
37 118€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
485 199 € 552 195 € 613 695 € 425 223 € 323 404 € 25 668 € 28 003 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
25 668€ 28 003€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
469 642€ 541 689€ 606 430€ 39 634€ 61 233€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
15 557€ 10 506€ 7 265€ 385 589€ 262 171€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
802 648 € 308 765 € 54 362 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
802 648€ 308 765€ 54 362€
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
6 947 561 € 5 119 519 € 5 720 736 € 3 830 062 € 1 420 728 € 18 324 € 15 008 € 109 445 € 108 962 € 115 315 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
3 812 779 € 3 179 425 € 3 792 117 € 2 985 473 € 929 228 € 675 €
035
B.I.1
Materiál
363 926€ 278 011€ 224 324€ 205 856€ 223 412€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
2 997 269€ 2 232 623€ 3 567 793€ 2 779 617€ 705 816€ 675€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
451 584€ 668 791€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
2 143 021 € 1 221 584 € 934 944 € 24 423 € 976 € 976 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
976€ 976€
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
2 143 021€ 1 221 584€ 902 045€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
32 899€ 24 423€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
922 189 € 603 232 € 826 018 € 667 906 € 295 314 € 100 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
727 552 € 472 321 € 637 481 € 307 997 € 13 490 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
10 527€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
717 025€ 472 321€ 637 481€ 307 997€ 13 490€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
30 000€ 68 244€ 49 875€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
139 960€ 88€ 92 416€ 228 984€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
24 677€ 62 579€ 46 246€ 359 909€ 52 840€ 100€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
69 572 € 115 278 € 167 657 € 152 260 € 196 186 € 17 549 € 15 008 € 109 445 € 107 986 € 114 339 €
072
B.V.1.
Peniaze
69 572€ 115 076€ 67 428€ 51 880€ 14 148€ 15 878€ 15 000€ 107 940€ 105 340€ 114 498€
073
B.V.2.
Účty v bankách
202€ 100 229€ 100 380€ 182 038€ 1 671€ 8€ 1 505€ 2 646€ -159€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
277 156 € 302 293 € 221 354 € 88 792 € 11 904 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
16 066€ 1 317€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
277 156€ 302 293€ 221 354€ 72 726€ 10 587€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
7 737 536 € 6 009 142 € 6 598 433 € 5 153 583 € 2 064 801 € 72 686 € 15 008 € 135 113 € 136 965 € 115 315 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
1 094 627 € 874 807 € 721 986 € 866 657 € 453 479 € 4 110 € 3 766 € 18 225 € 21 324 € 114 468 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
106 640 € 106 640 € 106 640 € 106 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 3 319 €
082
A.I.1
Základné imanie
106 640€ 106 640€ 106 640€ 106 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 639€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
-3 320€
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
965 991€ 965 991€ 965 991€ 965 991€ 681 696€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
9 346 € 1 705 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
9 346€ 1 705€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-207 170 € -352 351 € -372 137 € -203 801 € -3 194 € -3 538 € 10 921 € 14 020 € 15 102 € 111 270 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
-532€ -145 713€ -165 499€ 10 921€ 14 020€ 15 102€ 121 614€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-206 638€ -206 638€ -206 638€ -203 801€ -3 194€ -3 538€ -10 344€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
219 820 € 152 822 € 20 828 € -2 837 € -232 327 € 344 € -14 459 € -3 099 € -1 082 € -121 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
6 642 909 € 5 134 335 € 5 876 447 € 4 286 926 € 1 611 322 € 68 576 € 11 242 € 116 888 € 115 641 € 847 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
19 348 € 48 351 € 178 078 € 232 400 € 474 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
28 287€ 170 311€ 228 783€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
17 051€ 12 236€ 7 767€ 3 617€ 474€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
2 297€ 7 828€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
1 561 860 € 1 969 190 € 1 375 232 € 1 155 236 € 680 082 € 68 376 € 10 992 € 110 608 € 109 091 € 727 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
1 329 058 € 1 205 270 € 1 059 000 € 673 459 € 422 651 € 500 € 250 € 108 611 € 108 611 € 727 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
16 798€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
1 312 260€ 1 205 270€ 1 059 000€ 673 459€ 422 651€ 500€ 250€ 108 611€ 108 611€ 727€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
67 396€ 7 396€ 1 517€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
74 647€ 54 008€ 54 450€ 44 338€ 28 872€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
45 703€ 34 682€ 35 731€ 28 698€ 19 030€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
60 340€ 36 658€ 10 929€ 106 322€ 4 793€ 480€ 480€ 480€ 480€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
52 112€ 638 572€ 215 122€ 302 419€ 204 736€ 2 866€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
49 727 € 52 578 € 53 260 € 36 682 € 200 € 250 € 250 € 520 € 120 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
43 659€ 46 593€ 47 110€ 32 482€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
6 068€ 5 985€ 6 150€ 4 200€ 200€ 250€ 250€ 520€ 120€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
589 836€ 276 536€ 298 055€ 92 205€ 159€ 159€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
4 422 138€ 2 787 680€ 3 971 822€ 2 770 403€ 930 766€ 5 871€ 5 871€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé