Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Vajnory RE s. r. o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
40 949 398 € 51 636 564 € 50 737 259 € 50 905 571 € 50 495 251 € 50 945 541 € 53 350 877 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
8 200 150 € 5 266 € 13 331 € 21 398 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
5 266 € 13 331 € 21 398 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
5 228€ 13 069€ 20 911€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
38€ 262€ 487€
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
0 € 0 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
0€ 0€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
8 200 150 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
8 200 150€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
32 749 248 € 51 636 564 € 50 737 259 € 50 905 571 € 50 489 983 € 50 932 114 € 53 329 366 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
51 594 608 € 50 684 894 € 50 121 033 € 49 799 097 € 49 965 000 € 49 965 000 €
035
B.I.1
Materiál
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
51 594 608€ 50 684 894€ 50 121 033€ 49 799 097€ 49 965 000€ 49 965 000€
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
641 001 € 666 458 € 915 524 € 591 566 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
641 001€ 666 458€ 915 524€ 591 566€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
32 709 020 € 15 646 € 25 190 € 36 408 € 24 420 € 46 035 € 2 330 990 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
32 684 350 € 12 626 € 36 408 € 24 420 € 45 035 € 2 330 887 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
32 684 350€ 12 626€ 36 408€ 24 420€ 45 035€ 2 330 887€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
24 670€ 3 020€ 25 190€ 0€ 1 000€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
103€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
40 228 € 26 310 € 27 175 € 107 129 € 8 € 5 555 € 441 810 €
072
B.V.1.
Peniaze
1 588€ 21€ 21€
073
B.V.2.
Účty v bankách
38 640€ 26 289€ 27 154€ 107 129€ 8€ 5 555€ 441 810€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
2 € 96 € 113 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
2€ 96€ 113€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
40 949 398 € 51 636 564 € 50 737 259 € 50 905 571 € 50 495 251 € 50 945 541 € 53 350 877 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
10 026 175 € 21 887 833 € 12 252 579 € 23 394 306 € 23 646 565 € -3 843 152 € -2 618 805 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
19 916 € 19 916 € 19 916 € 19 916 € 19 916 € 19 916 € 19 916 €
082
A.I.1
Základné imanie
19 916€ 19 916€ 19 916€ 19 916€ 19 916€ 19 916€ 19 916€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
30 755 857€ 30 755 857€ 20 595 856€ 29 595 857€ 29 595 857€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
1 992 € 1 992 € 1 992 € 1 992 € 1 992 € 1 991 € 1 992 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
1 992€ 1 992€ 1 992€ 1 992€ 1 992€ 1 991€ 1 992€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-8 889 931 € -8 365 186 € -7 394 019 € -5 971 201 € -7 140 816 € -2 640 713 € -808 955 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
3 623 003€ 3 623 003€ 3 623 003€ 4 783 003€ 3 613 388€ 6 899 705€ 6 899 705€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-12 512 934€ -11 988 189€ -11 017 022€ -10 754 204€ -10 754 204€ -9 540 418€ -7 708 660€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
-11 861 659 € -524 746 € -971 166 € -252 258 € 1 169 616 € -1 224 346 € -1 831 758 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
28 138 189 € 27 612 592 € 37 258 255 € 27 189 330 € 26 848 686 € 54 788 693 € 55 969 682 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
15 480 458 € 7 251 237 € 7 251 237 € 7 251 237 € 0 € 29 270 133 € 28 255 938 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 25 249 779€ 24 824 292€
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
0€ 4 020 354€ 3 431 646€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
15 480 458€ 7 251 237€ 7 251 237€ 7 251 237€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
236 349 € 81 355 € 10 222 018 € 18 093 € 26 848 486 € 330 367 € 691 840 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
236 249 € 81 255 € 60 958 € 41 244 € 15 887 € 308 649 € 320 044 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
236 249€ 81 255€ 60 958€ 41 244€ 15 887€ 308 649€ 320 044€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
10 160 000€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
960€ -23 151€ 81 215€ 21 718€ 371 796€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
100€ 100€ 100€ 26 751 384€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
200 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
200€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
0€ 25 188 193€ 27 021 904€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
12 421 382€ 20 280 000€ 19 785 000€ 19 920 000€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
2 785 034 € 2 136 139 € 1 226 425 € 321 935 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
2 785 034€ 2 136 139€ 1 226 425€ 321 935€
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé