Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Vajnory RE s. r. o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
41 024 349€ 265 140€ -97€ -1 990 375€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
41 024 349 € 9 822 € 414 806 € 13 884 € 10 385 622 € -353 € -1 991 139 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
40 987 556€ 404 984€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
252 600€ 2 035 000€
05
III.
Tržby z predaja služieb
7 793€ 9 822€ 9 822€ 13 884€ 12 540€ 2 180€ 14 118€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
9 834 516€ -2 533€ -4 042 528€
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
29 000€ 285 966€ 2 271€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
52 044 318 € 534 505 € 743 943 € 239 660 € 7 558 526 € -113 997 € 329 115 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
51 594 108€ 340 628€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
278€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
387 017€ 472 133€ 338 240€ 159 416€ 11 098€ 15 865€ 36 867€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
16
E.1.
Mzdové náklady
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
19
E.4.
Sociálne náklady
20
F.
Dane a poplatky
62 093€ 62 332€ 65 075€ 61 042€ 62 184€ 62 200€ 74 569€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
5 265€ 8 066€ 8 066€ 2 839€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
5 265€ 8 066€ 8 066€ 2 839€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
1 100€ 40€ 13 937€ 7 477 178€ -200 128€ 214 562€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-11 019 969 € -524 683 € -329 137 € -225 776 € 2 827 096 € 113 644 € -2 320 254 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
-10 985 776 € -462 311 € -264 062 € -145 532 € 10 088 558 € -16 218 € -2 030 555 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
2 € 3 € 256 € 764 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
2 € 3 € 256 € 764 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
2€ 3€ 256€ 764€
42
XII.
Kurzové zisky
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
841 690 € 63 € 70 € 65 € 1 405 536 € 1 661 180 € 172 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
841 322 € 1 405 426 € 1 661 013 € 1 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
273 994€ 403 837€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
841 322€ 1 131 432€ 1 257 176€ 1€
52
O.
Kurzové straty
262€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
106€ 63€ 70€ 65€ 110€ 167€ 171€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-841 690 € -63 € -68 € -65 € -1 405 533 € -1 660 924 € 592 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-11 861 659 € -524 746 € -329 205 € -225 841 € 1 421 563 € -1 547 280 € -2 319 662 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
641 961 € 26 417 € 251 947 € -322 934 € -487 904 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
960€ 960€ 2 881€ 1 024€ 190€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
641 001€ 25 457€ 249 066€ -323 958€ -488 094€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-11 861 659 € -524 746 € -971 166 € -252 258 € 1 169 616 € -1 224 346 € -1 831 758 €