Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

DATALOGIC SLOVAKIA, s.r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
39 810 939 € 161 854 634 € 152 583 413 € 108 939 360 € 86 727 348 € 49 560 372 € 56 855 006 € 60 925 777 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
2 448 769 € 1 067 175 € 777 146 € 482 720 € 562 406 € 683 590 € 782 742 € 972 027 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
4 108 € 5 375 € 6 958 € 671 € 4 272 € 10 972 € 19 304 € 23 090 €
005
A.I.2
Software
4 108€ 5 375€ 6 958€ 540€ 3 613€ 9 786€ 17 589€ 20 847€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
131€ 659€ 1 186€ 1 715€ 2 243€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
2 444 661 € 1 061 800 € 770 188 € 482 049 € 558 134 € 672 618 € 763 438 € 948 937 €
013
A.II.2
Stavby
11 992€ 15 657€ 23 844€ 39 220€ 60 447€ 81 674€ 102 901€ 129 477€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
1 989 515€ 783 068€ 703 031€ 442 829€ 497 687€ 588 189€ 660 537€ 784 201€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
443 154€ 263 075€ 43 313€ 2 755€ 35 259€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
0 €
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
37 203 725 € 160 679 395 € 151 699 646 € 108 354 578 € 86 075 127 € 48 781 509 € 55 978 459 € 59 799 351 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
17 842 666 € 31 384 247 € 27 900 447 € 28 964 644 € 21 384 210 € 17 798 438 € 12 098 171 € 6 979 444 €
032
B.I.1
Materiál
16 041 704€ 10 360 871€ 2 416 296€ 3 904 584€ 3 911 874€ 14 721 484€ 5 334 426€ 4 513 497€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
1 599 492€ 2 649 831€ 15 175 916€ 15 228 380€ 8 330 903€ 160 359€ 5 852 664€ 1 772 890€
034
B.I.3
Výrobky
201 470€ 1 040 472€ 198 185€ 904 517€ 2 811 355€ 248 603€ 294 571€ 318 237€
036
B.I.5
Tovar
17 333 073€ 10 110 050€ 8 927 163€ 6 330 078€ 2 667 992€ 616 510€ 374 820€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
962 786 € 2 025 200 € 3 707 848 € 1 518 796 € 1 255 643 € 875 365 € 965 759 € 917 889 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
145 886€ 145 886€ 145 886€ 145 886€ 123 155€ 123 198€ 123 155€ 123 155€
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
816 900€ 1 879 314€ 3 561 962€ 1 372 910€ 1 132 488€ 752 167€ 842 604€ 794 734€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
18 392 884 € 126 903 868 € 120 010 506 € 77 780 338 € 62 546 084 € 29 859 923 € 40 725 411 € 51 269 030 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
9 361 891€ 63 579 074€ 16 273 482€ 46 509 244€ 26 920 437€ 15 383 436€ 18 185 591€ 47 111 042€
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
8 219 275€ 59 887 288€ 102 636 310€ 29 189 022€ 34 880 641€ 14 445 694€
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
22 170 401€ 3 645 124€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
811 694€ 3 434 623€ 1 099 475€ 2 080 775€ 721 853€ 308 624€ 473 759€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
24€ 2 883€ 1 239€ 1 297€ 23 153€ 30 793€ 60 795€ 39 105€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
5 389 € 366 080 € 80 845 € 90 800 € 889 190 € 247 783 € 2 189 118 € 632 988 €
056
B.IV.1
Peniaze
5 389€ -957€ 2 452€ 1 011€ 7 123€ 3 347€ 4 233€ 6 941€
057
B.IV.2
Účty v bankách
367 037€ 78 393€ 89 789€ 882 067€ 244 436€ 2 184 885€ 626 047€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
158 445 € 108 064 € 106 621 € 102 062 € 89 815 € 95 273 € 93 805 € 154 399 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
4 400€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
158 445€ 108 064€ 106 621€ 102 062€ 89 815€ 90 234€ 92 201€ 146 410€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
5 039€ 1 604€ 3 589€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
39 810 939 € 161 854 634 € 152 583 414 € 108 939 360 € 86 727 348 € 49 560 372 € 56 855 006 € 60 925 777 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
6 500 812 € 11 899 176 € 7 621 373 € 5 318 486 € 10 121 469 € 9 939 715 € 3 901 333 € 5 650 783 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
66 388 € 66 388 € 66 388 € 66 388 € 66 388 € 66 388 € 66 388 € 66 388 €
069
A.I.1
Základné imanie
66 388€ 66 388€ 66 388€ 66 388€ 66 388€ 66 388€ 66 388€ 66 388€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
-24 530 € -147 997 €
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
-24 530€ -147 997€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-14 641 €
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-14 641€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
6 427 785 € 11 826 149 € 7 548 346 € 5 245 459 € 10 048 442 € 9 866 688 € 3 852 836 € 5 740 394 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
33 310 127 € 149 955 458 € 144 962 041 € 103 620 874 € 76 605 879 € 39 620 657 € 52 953 673 € 55 274 994 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
2 613 025 € 3 435 484 € 3 541 746 € 3 475 581 € 2 489 394 € 4 718 828 € 6 772 455 € 2 273 435 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
159 719€ 261 183€ 293 795€ 169 188€ 106 950€ 2 812 004€ 338 498€ 512 337€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
1 306 252€ 1 726 765€ 1 874 556€ 1 383 731€ 1 206 510€ 964 478€ 1 384 669€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
2 453 306€ 1 868 049€ 1 521 186€ 1 431 837€ 998 713€ 700 314€ 5 469 479€ 376 429€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
50 325 € 28 097 € 28 319 € 24 782 € 27 289 € 28 637 € 51 925 € 253 265 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
0€ 0€
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
50 325€ 28 097€ 28 319€ 24 782€ 27 289€ 28 637€ 27 395€ 30 269€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
24 530€ 222 996€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
30 646 777 € 146 491 260 € 141 391 976 € 100 120 045 € 74 088 801 € 34 873 192 € 44 246 495 € 47 225 699 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
29 012 870€ 146 015 123€ 138 728 825€ 99 815 300€ 72 832 346€ 32 791 932€ 32 294 362€ 45 349 864€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
3 050 129€ 54 425€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
29 030€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
7 262 779€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
297 623€ 229 195€ 267 767€ 167 812€ 150 765€ 132 245€ 127 048€ 135 172€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
193 033€ 143 981€ 174 160€ 106 974€ 96 208€ 85 305€ 82 566€ 77 313€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
1 142 051€ 102 571€ 2 185 621€ 24 525€ 1 008 872€ 1 833 977€ 1 427 726€ 1 424 578€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
1 200€ 390€ 35 603€ 5 434€ 610€ 703€ 1 885€ 184 347€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
617 € 466 € 395 € 1 882 798 € 5 522 595 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
1 882 901€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
617€ 466€ 395€ 1 882 798€ 3 639 694€