Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
131 590 052 € 119 860 862 € 100 800 732 € 75 575 313 € 8 179 971 € 26 956 965 € 617 478 € 900 277 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
80 283 754 € 71 095 722 € 65 705 399 € 43 290 918 € 3 625 430 € 15 201 612 € 630 616 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
24 566 142 € 24 551 831 € 24 575 106 € 24 567 116 € 4 228 € 1 257 523 € 12 056 €
005
A.I.2
Software
2 223 € 1 025 € 17 642 € 14 721 € 4 228 €
006
A.I.3
Oceniteľné práva
14 232 € 11 077 € 13 269 € 10 181 €
007
A.I.4
Goodwill
24 539 729 € 24 539 729 € 24 539 729 € 24 539 729 € 1 257 523 €
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
9 958 € 4 466 € 2 485 € 12 056 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
2 820 332 € 3 088 822 € 2 950 838 € 3 262 304 € 3 621 202 € 423 630 €
012
A.II.1
Pozemky
235 517 € 235 517 € 235 517 € 5 517 € 5 517 € 362 €
013
A.II.2
Stavby
913 204 € 649 786 € 378 540 € 301 221 € 317 804 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
1 448 810 € 1 853 876 € 2 036 959 € 2 624 451 € 3 135 004 € 330 527 €
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
362 €
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
45 765 €
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
222 801 € 349 643 € 299 822 € 285 350 € 162 877 € 44 431 €
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
48 672 €
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
52 897 280 € 43 455 069 € 38 179 455 € 15 461 498 € 13 520 459 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
31 073 508 € 28 144 552 € 21 980 573 € 14 801 498 € 12 832 888 € 75 769 € 630 254 €
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
831 723 € 702 647 € 660 000 € 660 000 € 660 000 € 48 198 € 630 254 €
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
27 571 €
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
8 312 049 € 1 924 068 € 1 448 080 € 27 571 €
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
12 680 000 € 12 683 802 € 14 090 802 €
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
51 034 845 € 48 583 417 € 35 014 025 € 32 213 496 € 4 460 311 € 11 743 883 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
705 040 € 728 768 € 703 702 € 667 969 € 467 889 € 18 566 € 538 900 € 266 720 €
032
B.I.1
Materiál
705 040 € 728 768 € 703 702 € 667 969 € 467 889 € 16 992 €
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
16 992 €
036
B.I.5
Tovar
18 566 €
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
553 117 € 200 070 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
350 966 €
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
35 054 €
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
200 070 €
044
B.II.6
Iné pohľadávky
202 151 €
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
49 750 249 € 47 828 953 € 34 270 529 € 31 498 065 € 3 839 239 € 10 916 080 € 2 128 272 € 35 054 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
14 151 375 € 14 163 193 € 15 679 325 € 19 828 821 € 3 646 998 € 5 139 880 € 546 366 € 8 831 € 39 936 €
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
490 648 € 4 567 € 37 854 €
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a meterskej účtovnej jednotke
34 136 791 € 32 875 523 € 15 481 035 € 5 729 315 € 1 566 543 €
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
10 717 024 €
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
19 €
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
69 701 € 576 € 99 001 € 466 064 € 4 176 € 141 €
054
B.III.8
Iné pohľadávky
901 734 € 789 661 € 3 011 168 € 486 156 € 192 241 € 46 885 € 15 344 € 88 € 1 941 €
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
26 439 € 25 696 € 39 794 € 47 462 € 153 183 € 627 733 € 530 069 € 174 738 €
056
B.IV.1
Peniaze
7 101 € 5 866 € 8 445 € 7 776 € 11 785 € 1 265 € 1 926 € 1 086 €
057
B.IV.2
Účty v bankách
19 338 € 19 830 € 31 349 € 39 686 € 141 398 € 626 468 € 528 143 € 173 652 €
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
271 453 € 181 723 € 81 308 € 70 899 € 94 230 € 11 470 € 3 072 € 964 € 2 941 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
198 454 € 89 183 € 71 310 € 25 202 € 11 867 € 10 370 € 3 072 € 964 €
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
72 999 € 92 540 € 9 998 € 45 697 € 82 363 € 1 100 €
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
131 590 052 € 119 860 862 € 100 800 732 € 75 575 313 € 8 179 971 € 26 956 965 € 617 478 € 900 277 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
29 604 691 € 30 352 682 € 23 374 264 € 13 387 631 € -1 530 758 € -1 053 563 € 196 378 € -56 564 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
8 292 910 € 8 292 910 € 8 292 910 € 8 292 910 € 33 200 € 255 639 € 249 000 € 249 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
8 292 910 € 8 292 910 € 8 292 910 € 8 292 910 € 33 200 € 255 639 € 249 000 € 249 000 €
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
2 807 828 € 2 807 828 € 1 061 481 € 1 061 481 € 1 873 € 24 850 € 24 850 € 24 850 € 24 850 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
1 746 347 € 1 746 347 €
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond
(Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov)
24 850 € 24 850 € 24 850 € 24 850 €
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
1 061 481 € 1 061 481 € 1 061 481 € 1 061 481 € 1 873 €
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
1 658 582 € 1 658 582 € 769 193 € 24 316 € 3 382 € 30 234 € 30 234 € 4 940 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
1 658 582 € 1 658 582 € 769 193 € 24 316 € 3 382 € 30 234 € 30 234 € 4 940 €
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
17 593 362 € 12 361 291 € 3 264 047 € -3 439 842 € -1 321 € -851 119 € -107 706 € -335 355 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
17 593 362 € 12 361 291 € 3 264 047 € 212 112 €
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-3 651 954 € -1 321 € -851 119 € -107 706 € -335 355 €
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
-747 991 € 5 232 071 € 9 986 633 € 7 448 766 € -1 567 892 € -513 167 € 252 943 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
100 738 704 € 88 088 463 € 74 927 150 € 59 301 272 € 7 517 750 € 27 542 831 € 4 987 355 € 421 100 € 956 533 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
13 596 779 € 13 550 499 € 14 920 015 € 1 218 295 € 891 165 € 420 010 € 21 020 € 18 964 € 107 351 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
550 034 € 523 162 € 476 952 € 727 774 € 499 084 € 116 010 € 21 020 € 18 964 € 107 351 €
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
12 903 196 € 12 886 280 € 14 295 372 € 249 142 € 262 615 €
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
143 549 € 141 057 € 147 691 € 241 379 € 129 466 € 304 000 €
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
28 256 483 € 16 389 172 € 29 727 106 € 19 285 524 € 334 612 € 9 301 596 € 84 311 € 1 574 € 1 547 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
1 310 651 € 851 551 € 129 203 € 9 161 222 €
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
21 400 159 € 10 402 049 € 21 569 187 €
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
10 497 351 €
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
4 558 € 5 961 € 7 513 € 7 513 € 7 513 €
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
1 574 € 1 547 €
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
21 949 € 30 372 € 23 852 € 16 190 € 20 280 € 5 465 € 2 207 €
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
861 921 € 503 711 € 4 397 337 € 7 563 188 € 306 819 € 134 909 € 82 104 €
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
4 657 245 € 4 595 528 € 3 600 014 € 1 201 282 € 400 562 € 847 635 €
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
16 781 120 € 18 964 047 € 10 335 428 € 11 161 840 € 6 071 277 € 17 758 891 € 3 077 267 € 140 785 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
8 525 112 € 6 268 011 € 5 638 829 € 2 211 351 € 3 629 129 € 350 450 € 184 586 € 209 €
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
10 362 € 621 602 €
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
3 355 € 5 287 €
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
3 326 472 € 5 891 483 € 1 785 560 € 13 842 228 € 2 767 641 €
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
6 332 044 € 3 150 749 € 48 262 €
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
7 834 € 7 834 € 7 834 € 7 834 € 1 531 € 27 747 €
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
1 108 412 € 1 700 294 € 980 126 € 926 696 € 758 077 € 138 066 € 56 785 € 7 127 €
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
696 375 € 665 819 € 584 597 € 658 431 € 674 187 € 49 911 € 17 153 € 1 903 €
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
318 856 € 958 327 € 744 652 € 357 174 € 419 518 € 52 994 € 12 312 €
116
B.III.10
Ostatné záväzky
2 798 059 € 3 472 279 € 593 830 € 668 310 € 580 004 € 171 138 € 31 972 €
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
253 883 € 304 917 € 36 620 € 1 804 757 €
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
41 850 439 € 38 879 828 € 19 944 601 € 27 635 613 € 220 696 € 25 714 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
25 149 679 € 24 932 358 € 11 680 649 € 22 176 289 € 12 819 € 308 €
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
16 700 760 € 13 947 470 € 8 263 952 € 5 459 324 € 220 696 € 12 895 €
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
1 246 657 € 1 419 717 € 2 499 318 € 2 886 410 € 2 192 979 € 467 697 € 308 €
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
610 960 € 159 285 € 884 951 € 817 996 € 5 899 €
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
438 717 € 913 113 € 1 200 049 € 1 609 572 € 1 855 679 € 340 176 €
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
196 980 € 347 319 € 414 318 € 458 842 € 331 401 € 127 521 €