Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2016 2015 2014
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
119 860 862 € 100 800 732 € 75 575 313 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
71 095 722 € 65 705 399 € 43 290 918 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04+..+10]
24 551 831 € 24 575 106 € 24 567 116 €
005
A.I.2
Software
1 025 € 17 642 € 14 721 €
006
A.I.3
Oceniteľné práva
11 077 € 13 269 € 10 181 €
007
A.I.4
Goodwill
24 539 729 € 24 539 729 € 24 539 729 €
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
4 466 € 2 485 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12+..+20]
3 088 822 € 2 950 838 € 3 262 304 €
012
A.II.1
Pozemky
235 517 € 235 517 € 5 517 €
013
A.II.2
Stavby
649 786 € 378 540 € 301 221 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
1 853 876 € 2 036 959 € 2 624 451 €
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
45 765 €
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
349 643 € 299 822 € 285 350 €
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22+..+32]
43 455 069 € 38 179 455 € 15 461 498 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách
(061A, 062A, 063A)-/096A/)
28 144 552 € 21 980 573 € 14 801 498 €
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/)
702 647 € 660 000 € 660 000 €
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/)
1 604 254 € 1 448 080 €
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/)
319 814 €
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok
(043)-/096A/)
12 683 802 € 14 090 802 €
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
48 583 417 € 35 014 025 € 32 213 496 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35+..+40]
728 768 € 703 702 € 667 969 €
035
B.I.1
Materiál
728 768 € 703 702 € 667 969 €
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58+...+065]
47 828 953 € 34 270 529 € 31 498 065 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55+...+57]
14 163 193 € 15 679 325 € 19 828 821 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
(311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/)
6 509 894 € 10 118 648 €
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/)
916 558 € 1 192 709 €
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku
(311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/)
6 736 741 € 4 367 968 € 19 828 821 €
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/)
32 875 523 € 15 481 035 €
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/)
10 717 024 €
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
576 € 99 001 € 466 064 €
065
B.III.9
Iné pohľadávky
789 661 € 3 011 168 € 486 156 €
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+..+73]
25 696 € 39 794 € 47 462 €
072
B.V.1.
Peniaze
5 866 € 8 445 € 7 776 €
073
B.V.2.
Účty v bankách
19 830 € 31 349 € 39 686 €
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75+...+78]
181 723 € 81 308 € 70 899 €
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
89 183 € 71 310 € 25 202 €
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
92 540 € 9 998 € 45 697 €
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
119 860 862 € 100 800 732 € 75 575 313 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
30 352 682 € 23 374 264 € 13 387 631 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82+..+84]
8 292 910 € 8 292 910 € 8 292 910 €
082
A.I.1
Základné imanie
8 292 910 € 8 292 910 € 8 292 910 €
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
1 746 347 €
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
1 658 582 € 769 193 € 24 316 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
1 658 582 € 769 193 € 24 316 €
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94+95+96]
1 061 481 € 1 061 481 € 1 061 481 €
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
1 061 481 € 1 061 481 € 1 061 481 €
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
12 361 291 € 3 264 047 € -3 439 842 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
12 361 291 € 3 264 047 € 212 112 €
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-3 651 954 €
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-
(81+85+86+87+90+93+97+101+141)])
5 232 071 € 9 986 633 € 7 448 766 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
88 088 463 € 74 927 150 € 59 301 272 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107+...+117]
16 389 172 € 29 727 106 € 19 285 524 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104+105+106]
851 551 € 129 203 €
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
851 551 € 129 203 €
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
10 402 049 € 21 569 187 €
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
10 497 351 €
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
405 808 € 4 307 555 € 7 257 047 €
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
5 961 € 7 513 € 7 513 €
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
30 372 € 23 852 € 16 190 €
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
97 903 € 89 782 € 306 141 €
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
4 595 528 € 3 600 014 € 1 201 282 €
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
12 886 280 € 14 295 372 € 249 142 €
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
12 886 280 € 14 295 372 € 249 142 €
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
24 932 358 € 11 680 649 € 22 176 289 €
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127+..+135]
18 964 047 € 10 335 428 € 11 161 840 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124+125+126]
6 268 011 € 5 638 829 € 2 211 351 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
2 276 619 € 1 569 679 €
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
374 073 € 279 780 €
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
3 617 319 € 3 789 370 € 2 211 351 €
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
5 891 483 € 1 785 560 €
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
6 332 044 €
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
7 834 € 7 834 € 7 834 €
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
1 700 294 € 980 126 € 926 696 €
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
665 819 € 584 597 € 658 431 €
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
958 327 € 744 652 € 357 174 €
135
B.IV.10.
Iné záväzky
3 472 279 € 593 830 € 668 310 €
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
664 219 € 624 643 € 969 153 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
523 162 € 476 952 € 727 774 €
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
141 057 € 147 691 € 241 379 €
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
13 947 470 € 8 263 952 € 5 459 324 €
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
304 917 €
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142+..+145]
1 419 717 € 2 499 318 € 2 886 410 €
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
159 285 € 884 951 € 817 996 €
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
913 113 € 1 200 049 € 1 609 572 €
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
347 319 € 414 318 € 458 842 €