Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

PROXENTA Private Equity, s. r. o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
47 588 501 € 54 984 604 € 44 291 577 € 28 384 655 € 27 837 115 € 11 867 190 € 2 689 917 € 3 700 023 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
25 560 765 € 10 572 467 € 9 369 228 € 8 068 658 € 7 697 076 € 3 673 971 € 397 931 € 2 646 840 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004 až 010]
84 122 € 49 322 € 49 321 € 15 607 € 14 669 € 20 506 € 61 143 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
-34 800€
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
938€ 938€ 937€ 938€
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
14 669€ 14 669€ -20 131€ -20 131€ -20 131€ -14 294€ 26 343€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
68 515€ 68 515€ 68 515€ 34 800€ 34 800€ 34 800€ 34 800€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012 až 020]
709 419 € 424 520 € 93 581 € 109 762 € 69 302 € 109 302 € 127 425 € 2 585 697 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
246 242€ 20 802€ 20 802€ 20 802€ -3 835€ 36 165€ 39 499€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
70 985€ 107 517€ 67 762€ 67 762€ 64 562€ 64 562€ 87 926€ 1 712€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
392 192€ 296 201€ 5 017€ 21 198€ 8 575€ 8 575€ 2 583 985€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022 až 029]
24 851 346 € 10 063 825 € 9 226 325 € 7 909 575 € 7 612 167 € 3 550 000 € 250 000 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
7 323 088€ 10 063 825€ 9 226 325€ 7 909 575€ 7 612 167€ 3 550 000€ 250 000€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
17 528 258€
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
22 024 398 € 42 601 444 € 34 626 168 € 20 005 019 € 19 966 479 € 8 085 323 € 2 201 277 € 934 052 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032 až 037]
2 996 220 € 4 326 875 € 3 981 350 € 2 610 133 € 1 693 847 € 1 907 805 € 1 331 701 €
032
B.I.1
Materiál
179€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
1 103 414€ 1 466 283€ 1 124 900€ 70 791€ 545 183€ 268 703€ 244 927€
034
B.I.3
Výrobky
450 666€ 367 354€
035
B.I.4
Zvieratá
036
B.I.5
Tovar
1 892 806€ 2 860 413€ 2 856 450€ 2 539 342€ 1 148 664€ 1 188 436€ 719 420€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039 až 045]
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
044
B.II.6
Iné pohľadávky
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047 až 054]
17 256 822 € 27 556 685 € 22 428 295 € 14 553 935 € 9 780 036 € 667 456 € 470 668 € 496 771 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
1 705 652€ 5 311 965€ 5 478 988€ 3 372 975€ 1 707 104€ 80 858€ 361 918€ 10 652€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
480 000€ 480 000€ 480 000€
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
052
B.III.6
Sociálne poistenie
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
95 533€ 146 236€ 95 959€ 87 642€ 179 737€ 435 819€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
15 551 170€ 21 669 187€ 16 323 071€ 10 605 001€ 7 985 290€ 406 861€ 108 750€ 50 300€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056 až 060]
1 771 356 € 10 717 884 € 8 216 523 € 2 840 951 € 8 492 596 € 5 510 062 € 398 908 € 437 281 €
056
B.IV.1
Peniaze
10 346€ 301 604€ 119 817€ 47 505€ 24 331€ 29 746€ 12 398€ 395 534€
057
B.IV.2
Účty v bankách
690 057€ 715 280€ 1 097 706€ 1 114 087€ 6 947 299€ 3 629 176€ 380 872€ 41 747€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
1 070 953€ 9 701 000€ 6 999 000€ 1 679 359€ 1 520 966€ 1 851 140€ 5 638€
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062 až 065]
3 338 € 1 810 693 € 296 181 € 310 978 € 173 560 € 107 896 € 90 709 € 119 131 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
3 338€ 1 110 693€ 296 181€ 310 978€ 173 560€ 107 535€ 90 709€ 119 131€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
700 000€ 361€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
47 588 501 € 54 984 604 € 44 291 577 € 28 384 655 € 27 837 115 € 11 867 190 € 2 689 917 € 3 700 023 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
2 554 540 € 5 069 960 € 5 245 858 € 3 845 244 € 522 060 € 479 406 € 719 847 € -510 284 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069 až 072]
1 000 000 € 1 000 000 € 1 000 000 € 1 000 000 € 1 000 000 € 1 000 000 € 1 000 000 € 6 639 €
069
A.I.1
Základné imanie
1 000 000€ 1 000 000€ 1 000 000€ 1 000 000€ 1 000 000€ 1 000 000€ 1 000 000€ 6 639€
070
A.I.2
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
071
A.I.3
Zmena základného imania
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074 až 079]
4 115 444 € 4 115 444 € 4 115 444 € 2 615 444 € 23 500 € 23 500 €
074
A.II.1
Emisné ážio
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
4 500 000€ 4 500 000€ 4 500 000€ 3 000 000€
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
-384 556€ -384 556€ -384 556€ -384 556€ 23 500€ 23 500€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
118 444 € 400 544 € 563 671 € 701 212 € 332 € 332 € 332 € 331 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
332€ 332€ 332€ 332€ 332€ 332€ 332€ 331€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
118 112€ 400 212€ 563 339€ 700 880€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-2 136 748 € -433 257 € -471 411 € -501 772 € -566 143 € -501 487 € -447 053 € -172 770 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
299 453€ 82 852€ 44 698€ 14 338€ -50 033€ -50 034€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-2 436 201€ -516 109€ -516 109€ -516 110€ -516 110€ -451 453€ -447 053€ -172 770€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(068+073+080
+084+088+121)]
-542 600 € -12 771 € 38 154 € 30 360 € 64 371 € -42 939 € 166 568 € -344 484 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
45 030 625 € 49 909 798 € 39 045 719 € 24 547 060 € 27 329 057 € 11 400 024 € 1 970 070 € 4 210 307 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090 až 093]
37 011 € 37 040 € 56 821 € 59 312 € 9 044 € 3 547 € 450 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
37 011€ 37 040€ 56 821€ 59 312€ 9 044€ 3 547€ 450€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95 až 105]
23 543 688 € 24 892 031 € 24 350 593 € 17 305 148 € 21 675 549 € 3 893 014 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
096
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
097
B.II.3
Dlhodobé nevyfakturované dodávky
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
15 656 456€ 19 156 908€ 18 386 538€ 11 125 005€ 8 131 681€ 315 458€
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
9 482€ 6 631€ 3 563€ 1 548€ 747€ 112€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
7 877 750€ 5 728 492€ 5 960 492€ 6 178 595€ 13 543 121€ 3 577 444€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107 až 116]
23 443 585 € 22 819 720 € 10 363 053 € 2 922 683 € 2 360 732 € 4 564 769 € 324 990 € 4 180 857 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
4 130 824€ 4 267 398€ 4 623 140€ 2 872 391€ 2 305 528€ 2 423 634€ 288 168€ 2 454 597€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
219 810€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
1 000€ 1 000€ 1 000€ 1 000€ 1 988 380€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
15 418€ 17 274€ 17 389€ 17 139€ 13 092€ 6 928€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
10 492€ 22 306€ 11 839€ 22 428€ 8 875€ 4 416€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
157 804€ -138 973€ -170 049€ 9 725€ 33 237€ 191 411€ 36 822€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
19 128 047€ 18 650 715€ 5 879 734€ -50 000€ 1 506 450€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
-2 047 144€ 2 161 007€ 4 275 252€ 4 259 917€ 3 283 732€ 2 938 694€ 1 645 080€ 29 000€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
53 485 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
32 571€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
20 914€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122 až 125]
3 336 € 4 846 € -7 649 € -14 002 € -12 240 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
3 336€ 4 846€ -7 649€ -14 002€ -12 240€
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé