Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

PROXENTA Private Equity, s. r. o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
53 806 927 € 54 984 604 € 44 291 577 € 28 384 655 € 27 837 115 € 11 867 190 € 2 689 917 € 3 700 023 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
17 727 516 € 10 572 467 € 9 369 228 € 8 068 658 € 7 697 076 € 3 673 971 € 397 931 € 2 646 840 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
80 204 € 84 122 € 49 322 € 49 321 € 15 607 € 14 669 € 20 506 € 61 143 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
-34 800€
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
938€ 938€ 937€ 938€
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
14 669€ 14 669€ 14 669€ -20 131€ -20 131€ -20 131€ -14 294€ 26 343€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
65 535€ 68 515€ 68 515€ 68 515€ 34 800€ 34 800€ 34 800€ 34 800€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
483 979 € 424 520 € 93 581 € 109 762 € 69 302 € 109 302 € 127 425 € 2 585 697 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
20 802€ 20 802€ 20 802€ 20 802€ -3 835€ 36 165€ 39 499€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
70 985€ 107 517€ 67 762€ 67 762€ 64 562€ 64 562€ 87 926€ 1 712€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
392 192€ 296 201€ 5 017€ 21 198€ 8 575€ 8 575€ 2 583 985€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
17 163 333 € 10 063 825 € 9 226 325 € 7 909 575 € 7 612 167 € 3 550 000 € 250 000 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
10 085 325€ 10 063 825€ 9 226 325€ 7 909 575€ 7 612 167€ 3 550 000€ 250 000€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
1 846 030€
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
5 231 978€
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
35 307 709 € 42 601 444 € 34 626 168 € 20 005 019 € 19 966 479 € 8 085 323 € 2 201 277 € 934 052 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
3 774 363 € 4 326 875 € 3 981 350 € 2 610 133 € 1 693 847 € 1 907 805 € 1 331 701 €
035
B.I.1
Materiál
179€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
505 948€ 1 466 283€ 1 124 900€ 70 791€ 545 183€ 268 703€ 244 927€
037
B.I.3
Výrobky
450 666€ 367 354€
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
3 268 415€ 2 860 413€ 2 856 450€ 2 539 342€ 1 148 664€ 1 188 436€ 719 420€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
24 483 291 € 27 556 685 € 22 428 295 € 14 553 935 € 9 780 036 € 667 456 € 470 668 € 494 570 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
6 514 783 € 5 311 965 € 5 478 988 € 3 372 975 € 1 707 104 € 80 858 € 361 918 € 8 451 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
6 514 783€ 5 311 965€ 5 478 988€ 3 372 975€ 1 707 104€ 80 858€ 361 918€ 8 451€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
480 000€ 480 000€ 480 000€ 480 000€
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
475 709€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
95 533€ 146 236€ 95 959€ 87 642€ 179 737€ 435 819€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
17 012 799€ 21 669 187€ 16 323 071€ 10 605 001€ 7 985 290€ 406 861€ 108 750€ 50 300€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
6 347 000 € 9 701 000 € 6 999 000 € 1 679 359 € 1 520 966 € 1 851 140 € 5 638 € 2 201 €
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
6 347 000€ 9 701 000€ 6 999 000€ 1 679 359€ 1 520 966€ 1 851 140€ 5 638€
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
2 201€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
703 055 € 1 016 884 € 1 217 523 € 1 161 592 € 6 971 630 € 3 658 922 € 393 270 € 437 281 €
072
B.V.1.
Peniaze
10 346€ 301 604€ 119 817€ 47 505€ 24 331€ 29 746€ 12 398€ 395 534€
073
B.V.2.
Účty v bankách
692 709€ 715 280€ 1 097 706€ 1 114 087€ 6 947 299€ 3 629 176€ 380 872€ 41 747€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
771 702 € 1 810 693 € 296 181 € 310 978 € 173 560 € 107 896 € 90 709 € 119 131 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
71 702€ 1 110 693€ 296 181€ 310 978€ 173 560€ 107 535€ 90 709€ 119 131€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
700 000€ 700 000€ 361€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
53 806 927 € 54 984 604 € 44 291 577 € 28 384 655 € 27 837 115 € 11 867 190 € 2 689 917 € 3 700 023 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
1 235 104 € 5 069 960 € 5 245 858 € 3 845 244 € 522 060 € 479 406 € 719 847 € -510 284 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
1 000 000 € 1 000 000 € 1 000 000 € 1 000 000 € 1 000 000 € 1 000 000 € 1 000 000 € 6 639 €
082
A.I.1
Základné imanie
1 000 000€ 1 000 000€ 1 000 000€ 1 000 000€ 1 000 000€ 1 000 000€ 1 000 000€ 6 639€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
4 500 000€ 4 500 000€ 4 500 000€ 3 000 000€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
332 € 332 € 332 € 332 € 332 € 332 € 332 € 331 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
332€ 332€ 332€ 332€ 332€ 332€ 332€ 331€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
415 211 € 400 212 € 563 339 € 700 880 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
415 211€ 400 212€ 563 339€ 700 880€
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
-406 306 € -384 556 € -384 556 € -384 556 € 23 500 € 23 500 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
-21 750€
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
-384 556€ -384 556€ -384 556€ -384 556€ 23 500€ 23 500€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-1 256 448 € -433 257 € -471 411 € -501 772 € -566 143 € -501 487 € -447 053 € -172 770 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
14 338€ 82 852€ 44 698€ 14 338€ -50 033€ -50 034€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-1 270 786€ -516 109€ -516 109€ -516 110€ -516 110€ -451 453€ -447 053€ -172 770€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
-3 017 685 € -12 771 € 38 154 € 30 360 € 64 371 € -42 939 € 166 568 € -344 484 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
52 568 486 € 49 909 798 € 39 045 719 € 24 547 060 € 27 329 057 € 11 400 024 € 1 970 070 € 4 210 307 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
27 460 173 € 24 892 031 € 24 350 593 € 17 305 148 € 21 675 549 € 3 893 014 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
8 025 420€ 5 728 492€ 5 960 492€ 6 178 595€ 13 543 121€ 3 577 444€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
200 000€
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
19 225 271€ 19 156 908€ 18 386 538€ 11 125 005€ 8 131 681€ 315 458€
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
9 482€ 6 631€ 3 563€ 1 548€ 747€ 112€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
24 925 907 € 22 819 720 € 10 363 053 € 2 922 683 € 2 360 732 € 4 564 769 € 324 990 € 4 180 857 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
5 610 682 € 4 267 398 € 4 623 140 € 2 872 391 € 2 305 528 € 2 423 634 € 288 168 € 2 674 407 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
5 610 682€ 4 267 398€ 4 623 140€ 2 872 391€ 2 305 528€ 2 423 634€ 288 168€ 2 674 407€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
1 000€ 1 000€ 1 000€ 1 000€ 1 988 380€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
15 418€ 17 274€ 17 389€ 17 139€ 13 092€ 6 928€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
10 492€ 22 306€ 11 839€ 22 428€ 8 875€ 4 416€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
65 268€ -138 973€ -170 049€ 9 725€ 33 237€ 191 411€ 36 822€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
19 223 047€ 18 650 715€ 5 879 734€ -50 000€ 1 506 450€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
37 010 € 37 040 € 56 821 € 59 312 € 9 044 € 3 547 € 450 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
37 010€ 37 040€ 56 821€ 59 312€ 9 044€ 3 547€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
450€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
145 396€ 2 161 007€ 4 275 252€ 4 259 917€ 3 283 732€ 2 938 694€ 1 645 080€ 29 000€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
3 337 € 4 846 € -7 649 € -14 002 € -12 240 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
3 337€ 4 846€ -7 649€ -14 002€ -12 240€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé