Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
I.
Tržby z predaja tovaru
2 125 539€ 599 072€ 338 841€ 596 240€ 298 965€ 402 839€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
1 993 266€ 587 072€ 332 633€ 575 602€ 286 521€ 399 762€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
132 273 € 12 000 € 6 208 € 20 638 € 12 444 € 3 077 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
128 879 € 285 962 € 354 340 € 371 225 € 262 493 € 272 410 € 211 027 € 196 903 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
128 879€ 285 962€ 354 340€ 371 225€ 262 493€ 272 410€ 211 027€ 196 903€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
II.3
Aktivácia
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
241 261 € 265 404 € 266 859 € 221 432 € 133 101 € 116 651 € 94 573 € 88 098 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
6 193€ 11 845€ 14 850€ 9 481€ 12 605€ 16 032€ 13 146€ 13 657€
10
B.2
Služby
235 068€ 253 559€ 252 009€ 211 951€ 120 496€ 100 619€ 81 427€ 74 441€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
19 891 € 32 558 € 93 689 € 170 431 € 141 836 € 158 836 € 116 454 € 108 805 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13 až 16]
5 327 € 6 218 € 5 736 € 5 503 € 5 332 €
13
C.1
Mzdové náklady
4 046€ 4 581€ 4 224€ 4 053€ 3 926€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
1 257€ 1 601€ 1 476€ 1 426€ 1 382€
16
C.4
Sociálne náklady
24€ 36€ 36€ 24€ 24€
17
D
Dane a poplatky
145€ 144€ 141€ 224€ 248€ 370€ 210€ 201€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
350€ 7 592€ 14 936€ 14 936€ 14 936€ 7 716€ 2 271€ 7 081€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
2 000€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
1 441€ -244€ 1 250€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
2 261€ 1 153€ 3 215€ 2 403€ 2 723€ 2 759€ 427€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
4 621€ 3 004€ 7 534€ 5 873€ 9 970€ 10 201€ 1 157€ 4 523€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20
-21+22-23+(-24)-(-25)]
15 595 € 22 971 € 74 293 € 148 474 € 113 187 € 137 816 € 107 313 € 90 845 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
41 103 013€ 1 459 600€ 2 694 675€ 742 665€ 108 182€ 79 961€ 86 486€ 118 051€
28
J
Predané cenné papiere a podiely
41 104 832€ 1 442 268€ 2 712 423€ 735 744€ 106 940€ 76 313€ 83 381€ 112 803€
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
2 524€ 284€ 53€ 243€ 148€ 107€ 94€ 454€
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
11€
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
29 092€ 512€ 560€ 100€
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
799€ 7 897€ 10 021€ 199€ 380€
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
38
X.
Výnosové úroky
82€ 3 943€ 2 526€ 909€ 5 489€ 361€
39
N
Nákladové úroky
68€ 1 199€ 1 593€ 2 589€ 3 674€ 3 392€ 2 798€ 3 424€
40
XI.
Kurzové zisky
4€ 678€ 7€ 30€ 3€ 243€ 33€ 56€
41
O
Kurzové straty
5 030€ 2 438€ 2 036€ 917€ 598€ 317€ 594€ 1 365€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
2 898€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
2 569€ 1 637€ 1 570€ 1 306€ 1 238€ 1 484€ 1 074€ 2 431€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38
-39+40-41+42-43+(-44)-(-45)]
21 324 € 5 635 € -29 368 € 6 325 € -1 690 € -666 € 4 255 € -1 101 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
36 919 € 28 606 € 44 925 € 154 799 € 111 497 € 137 150 € 111 568 € 89 744 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
8 832 € 9 737 € 11 493 € 36 004 € 28 219 € 33 284 € 27 268 € 18 738 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
8 832€ 9 737€ 11 493€ 36 004€ 28 219€ 33 284€ 27 268€ 18 738€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
28 087 € 18 869 € 33 432 € 118 795 € 83 278 € 103 866 € 84 300 € 71 006 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
53
T
Mimoriadne náklady
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
56
U.1
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - splatná
57
U.2
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - odložená
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
36 919 € 28 606 € 44 925 € 154 799 € 111 497 € 137 150 € 111 568 € 89 744 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
28 087 € 18 869 € 33 432 € 118 795 € 83 278 € 103 866 € 84 300 € 71 006 €