Momentálne prebieha aktualizácia portfólia Vašich monitorovaných firiem.
Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

MUDr. Jozef Máčaj, spol. s r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
63 246 € 61 628 € 58 066 € 79 830 € 67 954 € 36 729 € 37 061 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
16 115 € 24 906 € 33 697 € 2 153 € 8 613 € 15 073 € 21 533 €
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
16 115 € 24 906 € 33 697 € 2 153 € 8 613 € 15 073 € 21 533 €
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
24 906€
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
16 115€ 33 697€ 2 153€ 8 613€ 15 073€ 21 533€
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
47 131 € 36 722 € 24 369 € 77 677 € 59 341 € 21 656 € 15 528 €
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
14 809 € 16 761 € 18 439 € 10 185 € 17 422 € 12 807 € 12 485 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
14 809€ 8 709€ 8 272€ 10 185€ 17 422€ 12 706€ 12 218€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
1 408€ 3 523€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
6 644€ 6 644€ 101€ 267€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
32 322 € 19 961 € 5 930 € 67 492 € 41 919 € 8 849 € 3 043 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
32 322€ 19 961€ 5 930€ 67 492€ 41 919€ 8 849€ 3 043€
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
63 246 € 61 628 € 58 066 € 79 830 € 67 954 € 36 729 € 37 061 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
41 655 € 25 352 € 17 823 € 70 296 € 45 687 € 13 597 € 5 452 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€
029
A.II.
Kapitálové fondy
332€ 332€ 332€ 332€ 332€ 332€ 332€
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
18 180€ 10 851€ 63 189€ 38 715€ 6 625€ -1 520€ 2 464€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
16 503 € 7 529 € -52 338 € 24 609 € 32 090 € 8 145 € -3 984 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
21 591 € 36 276 € 40 243 € 9 534 € 22 267 € 23 132 € 31 609 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
-1 274€ 5 297€ 5 663€ 1 838€ 7 239€ 13 808€ 13 418€
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
13 816€ 20 614€ 27 147€
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
7 429 € 8 166 € 6 885 € 7 124 € 14 603 € 8 955 € 18 091 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
555€ 3 417€ 3 416€ 100€ 114€ 1 216€ 628€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
2 454€ 3 870€ 2 657€ 2 226€ 867€ 1 068€ 2 045€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
4 076€ 535€ 468€ 549€ 9 333€ 2 382€ 573€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
344€ 344€ 344€ 4 249€ 4 289€ 4 289€ 14 845€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
1 620€ 2 199€ 548€ 572€ 425€ 369€ 100€