Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Media RTVS, s. r. o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
3 511 218 € 2 679 100 € 2 076 853 € 2 071 812 € 1 271 755 € 2 912 330 € 1 561 525 € 916 586 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
1 832 € 5 064 € 8 544 € 12 024 € 5 670 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
1 832 € 5 064 € 8 544 € 12 024 € 5 670 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
1 832€ 5 064€ 8 544€ 12 024€ 5 670€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
3 509 182 € 2 677 505 € 2 074 950 € 2 068 356 € 1 264 833 € 2 902 227 € 1 548 229 € 909 549 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
18 380 € 417 € 417 € 417 € 417 € 423 € 490 € 415 €
035
B.I.1
Materiál
85€ 85€ 85€ 85€ 85€ 91€ 91€ 83€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
17 941€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
354€ 332€ 332€ 332€ 332€ 332€ 399€ 332€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
5 655 € 5 655 € 5 655 € 5 655 € 18 428 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
5 655 € 5 655 € 5 655 € 5 655 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
5 655€ 5 655€ 5 655€ 5 655€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
18 428€
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
1 531 403 € 2 001 265 € 1 210 809 € 1 244 651 € 913 677 € 692 572 € 903 075 € 733 255 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
1 480 530 € 1 966 542 € 1 201 337 € 1 243 887 € 888 986 € 671 725 € 886 387 € 723 112 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
1 480 530€ 1 966 542€ 1 201 337€ 1 243 887€ 888 986€ 671 725€ 886 387€ 723 112€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
50 873€ 34 723€ 9 472€ 764€ 24 691€ 20 847€ 16 688€ 10 143€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
1 953 744 € 670 168 € 858 069 € 817 633 € 350 739 € 2 209 232 € 644 664 € 157 451 €
072
B.V.1.
Peniaze
3 732€ 3 851€ 1 736€ 1 953€ 2 209€ 2 845€ 1 753€ 1 725€
073
B.V.2.
Účty v bankách
1 950 012€ 666 317€ 856 333€ 815 680€ 348 530€ 2 206 387€ 642 911€ 155 726€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
2 036 € 1 595 € 1 903 € 1 624 € 1 858 € 1 559 € 1 272 € 1 367 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
2 036€ 1 595€ 1 903€ 1 624€ 1 858€ 1 559€ 1 272€ 1 367€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
3 511 218 € 2 679 100 € 2 076 853 € 2 071 812 € 1 271 755 € 2 912 330 € 1 561 525 € 916 586 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
720 593 € 699 719 € 426 361 € 272 436 € 240 186 € 171 888 € 79 539 € 56 274 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
275 000 € 275 000 € 275 000 € 275 000 € 275 000 € 275 000 € 275 000 € 275 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
275 000€ 275 000€ 275 000€ 275 000€ 275 000€ 275 000€ 275 000€ 275 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
30 155 € 30 155 € 30 155 € 30 155 € 27 500 € 22 922 € 19 092 € 19 092 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
30 155€ 30 155€ 30 155€ 30 155€ 27 500€ 22 922€ 19 092€ 19 092€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
387 925 € 114 567 € -39 358 € -65 437 € -130 612 € -218 383 € -256 246 € -272 741 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
387 925€ 114 567€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-39 358€ -65 437€ -130 612€ -218 383€ -256 246€ -272 741€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
20 874 € 273 358 € 153 925 € 26 079 € 68 298 € 92 349 € 41 693 € 34 923 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
2 790 625 € 1 979 381 € 1 650 492 € 1 799 376 € 1 031 569 € 2 740 442 € 1 481 986 € 860 312 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
3 207 € 3 841 € 4 142 € 4 211 € 4 265 € 3 818 € 3 259 € 2 873 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
3 207€ 3 841€ 4 142€ 4 211€ 4 265€ 3 818€ 3 259€ 2 873€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
2 746 665 € 1 945 683 € 1 626 475 € 1 781 567 € 1 015 887 € 2 725 038 € 1 468 957 € 849 160 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
2 652 231 € 1 877 348 € 1 497 726 € 1 689 567 € 915 244 € 2 643 160 € 1 388 233 € 799 639 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
2 652 231€ 1 877 348€ 1 497 726€ 1 689 567€ 915 244€ 2 643 160€ 1 388 233€ 799 639€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
48 854€ 35 499€ 43 517€ 43 460€ 57 708€ 35 335€ 35 137€ 24 898€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
33 155€ 23 988€ 28 348€ 28 568€ 26 664€ 23 107€ 22 725€ 16 249€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
12 425€ 8 848€ 56 884€ 19 762€ 15 710€ 22 875€ 22 301€ 7 813€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
210€ 561€ 561€ 561€ 561€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
40 753 € 29 857 € 19 875 € 13 598 € 11 417 € 11 586 € 9 770 € 8 279 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
40 753€ 29 857€ 19 875€ 13 598€ 11 417€ 11 586€ 9 770€ 8 279€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé