Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
52 167 707€ 58 008 646€ 71 476 855€ 73 395 514€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
80 546 865 € 92 807 389 € 112 303 718 € 112 809 059 € 100 055 113 € 106 829 889 € 97 391 229 € 92 516 725 € 101 204 188 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
51 797 958€ 57 180 731€ 70 663 117€ 74 050 834€ 66 159 740€ 72 173 856€ 72 812 417€ 74 992 203€ 79 029 065€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
-123€
05
III.
Tržby z predaja služieb
369 750€ 827 915€ 813 738€ 829 877€ 450 784€ 438 405€ 583 097€ 567 420€ 287 795€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
83€ 250€ 40€ 85€ 254€ 794€ 7 171€ 975€ 2 018€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
28 379 074€ 34 798 493€ 40 826 823€ 37 928 386€ 33 444 335€ 34 216 834€ 23 988 544€ 16 956 127€ 21 885 310€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
79 971 906 € 92 264 700 € 111 741 411 € 112 149 237 € 99 340 991 € 105 687 770 € 96 582 122 € 91 920 018 € 100 455 790 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
47 798 447€ 53 901 463€ 66 756 670€ 70 248 957€ 62 304 675€ 68 312 245€ 69 049 314€ 71 138 544€ 74 155 128€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
218 523€ 208 923€ 252 151€ 241 548€ 190 299€ 206 656€ 239 505€ 287 838€ 258 172€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
1 764 324€ 1 957 788€ 2 090 315€ 1 870 167€ 1 896 596€ 2 091 811€ 2 090 709€ 2 378 223€ 2 552 679€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
1 703 776 € 1 690 201 € 1 808 270 € 1 656 815 € 1 500 105 € 1 518 303 € 1 630 612 € 1 506 206 € 1 480 937 €
16
E.1.
Mzdové náklady
1 209 494€ 1 197 902€ 1 281 605€ 1 181 624€ 1 063 479€ 1 073 395€ 1 158 623€ 1 063 936€ 1 036 250€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
419 407€ 412 219€ 441 268€ 399 049€ 364 038€ 367 363€ 392 999€ 366 204€ 364 775€
19
E.4.
Sociálne náklady
74 875€ 80 080€ 85 397€ 76 142€ 72 588€ 77 545€ 78 990€ 76 066€ 79 912€
20
F.
Dane a poplatky
52 952€ 29 932€ 28 440€ 32 753€ 28 125€ 31 033€ 7 632€ 11 108€ 10 759€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
30 544€ 24 546€ 14 093€ 15 945€ 8 422€ 129 073€ 77 684€ 65 122€ 64 759€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
30 544€ 24 546€ 14 093€ 15 945€ 8 422€ 129 073€ 77 684€ 65 122€ 64 759€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
21 727€ 30 362€ 24 914€ 25 297€ 8 123€ 137 988€ 75 230€ 549 703€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
28 381 613€ 34 421 485€ 40 766 558€ 38 057 755€ 33 404 646€ 33 260 661€ 23 411 436€ 15 983 274€ 21 933 356€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
574 959 € 542 689 € 562 307 € 659 822 € 714 122 € 1 142 119 € 809 107 € 596 707 € 748 398 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
2 386 414 € 1 940 472 € 2 377 719 € 2 519 916 € 2 218 954 € 2 001 549 € 2 015 986 € 1 755 018 € 2 350 881 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
52 540 € 40 € 157 646 € 487 € -2 886 € 29 245 € 3 705 € -1 038 € 1 875 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
48 729 € 158 050 € 363 € 4 € 2 € 41 € 67 € 2 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
48 729€ 158 050€ 363€ 4€ 2€ 41€ 67€ 2€
42
XII.
Kurzové zisky
4 729€ -1 145€ -425€ 106€ -3 000€ 29 240€ 1 748€ -1 105€ 1 873€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
-918€ 1 185€ 21€ 18€ 110€ 3€ 1 916€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
618 442 € 571 242 € 640 951 € 623 372 € 608 428 € 662 281 € 613 880 € 568 977 € 732 899 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
324 004 € 478 537 € 535 150 € 523 943 € 528 211 € 598 609 € 475 133 € 459 326 € 562 114 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
324 004€ 478 537€ 535 150€ 523 943€ 528 211€ 598 609€ 475 133€ 459 326€ 562 114€
52
O.
Kurzové straty
13 887€ 6 254€ 15 460€ 14 414€ -2 968€ 28 334€ 2 597€ 1 359€ 11 716€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
280 551€ 86 451€ 90 341€ 85 015€ 83 185€ 35 338€ 136 150€ 108 292€ 159 069€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-565 902 € -571 202 € -483 305 € -622 885 € -611 314 € -633 036 € -610 175 € -570 015 € -731 024 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
9 057 € -28 513 € 79 002 € 36 937 € 102 808 € 509 083 € 198 932 € 26 692 € 17 374 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
-26 786 € -11 818 € 33 081 € -34 810 € 79 065 € 80 346 € 24 682 € 191 387 € 13 713 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
12 981€ 55 351€ 79 065€ 82 414€ 97 867€ 2 880€ 11 522€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-26 786€ -24 799€ -22 270€ -34 810€ -2 068€ -73 185€ 188 507€ 2 191€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
35 843 € -16 695 € 45 921 € 71 747 € 23 743 € 428 737 € 174 250 € -164 695 € 3 661 €