Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Všetky hodnoty súvahy sú dostupné v službe FinStat PREMIUM.
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Peniaze a vklady v centrálnych bankách
Úvery a bežné účty poskytnuté bankám
Úvery a pohľadávky
Vklady v bankách
Úvery a pôžičky
Pohľadávky z poistenia a zaistenia
Ostatné pohľadávky
Daňové pohľadávky
Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov
981 000€ 8 838 000€ 3 105 000€
Pohľadávky voči klientom
Pohľadávky voči bankám
Pohľadávky voči iným dlžníkom
1 026 000€ 1 446 000€ 1 886 000€
Úvery poskytnuté klientom, brutto
Opravné položky na straty z úverov
Cenné papiere na obchodovanie
Finančné aktíva na obchodovanie
Finančné aktíva v reálnej hodnote precenené cez výkaz ziskov a strát
Finančné investície držané do splatnosti
Finančné aktíva na predaj
1 307 000€ 2 532 000€ 2 647 000€
Poistné pohľadávky
Úverové a ostatné pohľadávky
Podiel zaisťovateľov na technických rezervách
Derivátové finančné pohľadávky
Cenné papiere na predaj
Upísané cenné papiere na umiestenie
Úvery a obrátené repo obchody
Podiely na základnom imaní v dcérskych účtovných jednotkách a v pridružených účtovných jednotkách
Obstaranie hmotného majetku a nehmotného majetku
Investície do nehnuteľností
Nehmotný majetok
55 000€ 15 000€
Hmotný majetok a majetok na predaj
852 000€ 899 000€ 241 000€
Daňové pohľadávky
724 000€ 360 000€ 564 000€
Splatná daňová pohľadávka
443 000€ 0€ 395 000€
Odložená daňová pohľadávka
281 000€ 360 000€ 169 000€
Ostatný majetok
231 000€ 182 000€ 26 000€
Aktívne časové rozlíšenie
7 207 000€ 6 293 000€ 5 139 000€
Aktíva spolu
12 383 000€ 20 565 000€ 13 608 000€
PASÍVA
Záväzky voči bankám
Vklady a bežné účty bánk
Záväzky voči klientom
Vklady klientov
Ostatné záväzky voči bankám
Záväzky z cenných papierov predaných nakrátko
Emitované cenné papiere
Záväzky z obchodného styku
Derivátové finančné záväzky
1 472 000€ 2 554 000€ 2 689 000€
Záväzky z úverov a repoobchodov
Technické rezervy
Záväzky z poistenia a zaistenia
Vklady pri pasívnom zaistení
Záväzky z emitovaných cenných papierov
Finančné záväzky
Ostatné záväzky
Finančné záväzky v reálnej hodnote oceňované cez výkaz ziskov a strát
Ostatné rezervy
Rezervy
Záväzky
Ostatné záväzky
1 816 000€ 2 632 000€ 1 698 000€
Podriadené finančné záväzky
Daňové záväzky
0€ 994 000€ 0€
Pasívne časové rozlíšenie
Záväzky súvisiace s majetkom držaným za účelom predaja
Záväzky celkom
3 288 000€ 6 180 000€ 4 387 000€
Vlastné imanie
9 095 000€ 14 385 000€ 9 221 000€
Základné imane
1 650 000€ 1 650 000€ 1 650 000€
Emisné ážio
Kapitálové fondy
-150 000€ 122 000€ 199 000€
Oceňovacie rozdiely z vkladov do ZI dcérskej spoločnosti
Fondy tvorené zo zisku po zdanení
664 000€ 664 000€ 664 000€
Nerealizované zisky a straty
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata z inulých rokov
6 931 000€ 11 949 000€ 6 708 000€
Zisk alebo strata bežného účtovného obdobia
Podiely iných vlastníkov
Pasíva spolu
12 383 000€ 20 565 000€ 13 608 000€