Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Všetky hodnoty výkazu ziskov a strát sú dostupné v službe FinStat PREMIUM.
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Výnosy z úrokov a podobné výnosy
Zaslúžené poistné
Náklady na úroky a podobné náklady
Zaslúžené poistné postúpené zaisťovateľom
Čisté úrokové výnosy
Zaslúžené poistné (po zohľadnení zaistenia)
Výnosy z investičných zmlúv
Výnosy z finančných investícií
Opravené položky a rezervy
Čisté úrokové výnoy po zohľadnení opravných položiek
Výnosy z poplatkov a provízií
11 830 000€ 18 660 000€ 12 650 000€
Výnosy z úrokov a z úverov
Náklady na poplatky a provízie
1 792 000€ 1 999 000€ 1 512 000€
Čisté výnosy z poplatkov a provízií
10 038 000€ 16 661 000€ 11 138 000€
Čistá tvorba rezerv na záväzky
Zisk alebo strata z poskytovania invetičných služieb
Náklady na poistné plnenia
Náklady na poistné plnenia postúpené zaisťovateľom
Náklady na poistné plnenia (po zohľadnení zaistenia)
Zmena stavu technickej rezervy na životné poistenie v hrubej výške (po zohľadnení
zaistenia)
Zmena stavu rezervy na príspevky na SKP
Zmena stavu technickej rezervy na poistné prémie a zľavy (po zohľadnení
zaistenia)
Zmena stanu iných technických rezerv (po zohľadnení zaistenia)
Zmena stavu iných technických rezerv (po zohľadnení zaistenia)
Obstarávacie náklady na poistné zmluvy
Zisk alebo strata z obchodovania
1 078 000€ 139 000€ -473 000€
Čistý zisk alebo strata z podielov v pridružených spoločnostiach a dcérskych spoločnostiach
Ostatné prevádzkové výnosy
1 000€ 4 000€ 12 000€
Ostatné prevádzkové náklady
3 077 000€ 3 304 000€ 2 028 000€
Osobné náklady
3 991 000€ 3 844 000€ 3 647 000€
Mzdové náklady
2 861 000€ 2 763 000€ 2 649 000€
Náklady na sociálne poistenie
1 007 000€ 968 000€ 905 000€
Odmeny členom orgánov spoločnosti
Sociálne náklady
123 000€ 113 000€ 93 000€
Náklady na tvorbu rezerv na ostatné záväzky
Odpisy
107 000€ 104 000€ 184 000€
Zníženie hodnoty majetku
Náklady na financovanie
Osobitný odvod vybraných finančných inštitúcií
Výnosy a náklady z investičných zmluv
Výsledok z finančných investícií
Finančné náklady
48 000€ 6 000€ 13 000€
Zisk alebo strata za účtovné odbobie pred zdanením
3 894 000€ 9 546 000€ 4 805 000€
Daň z príjmov
912 000€ 2 105 000€ 1 309 000€
Splatná daň
760 000€ 2 276 000€ 1 365 000€
Odložená daň
152 000€ -171 000€ -56 000€
Zisk alebo strata za účtovné obdobie po zdanení
2 982 000€ 7 441 000€ 3 496 000€