Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

ASTOM ND, s. r. o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
-
-
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
3 084 914 € 3 259 478 € 3 561 565 € 3 567 643 € 3 550 775 € 3 849 889 € 3 794 383 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
2 167 419 € 2 312 496 € 2 459 390 € 2 605 292 € 2 757 113 € 2 793 737 € 2 885 095 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
2 167 419 € 2 312 496 € 2 459 390 € 2 605 292 € 2 757 113 € 2 793 737 € 2 885 095 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
251 789€ 267 625€ 283 461€ 299 298€ 313 790€ 330 971€ 346 807€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
1 491 500€ 1 593 954€ 1 698 225€ 1 801 503€ 1 912 045€ 1 904 701€ 1 953 436€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
424 130€ 450 917€ 477 704€ 504 491€ 531 278€ 558 065€ 584 852€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
917 495 € 946 982 € 1 102 175 € 959 751 € 793 662 € 1 053 921 € 908 332 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
405 939 € 410 174 € 464 015 € 404 894 € 400 394 € 694 181 € 279 252 €
032
B.I.1
Materiál
405 939€ 410 174€ 464 015€ 404 894€ 400 394€ 684 181€ 279 252€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
10 000€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
160 000 € 160 000 € 175 000 € 200 000 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
160 000€ 160 000€ 175 000€ 200 000€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
234 228 € 282 590 € 234 322 € 133 783 € 195 891 € 182 658 € 510 139 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
231 228€ 278 249€ 232 940€ 131 383€ 194 381€ 152 544€ 502 085€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
2 950€ 4 291€ 1 332€ 2 350€ 854€ 29 508€ 7 448€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
50€ 50€ 50€ 50€ 656€ 606€ 606€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
117 328 € 94 218 € 228 838 € 221 074 € 197 377 € 177 082 € 118 941 €
056
B.IV.1
Peniaze
289€ 44€ 95€ 723€ 729€ 666€
057
B.IV.2
Účty v bankách
117 039€ 94 174€ 228 743€ 220 351€ 196 648€ 176 416€ 24 020€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
94 921€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
2 600 € 2 231 € 956 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
642€ 67€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
2 600€ 1 589€ 889€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
3 084 914 € 3 259 478 € 3 561 565 € 3 567 643 € 3 550 775 € 3 849 889 € 3 794 383 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
309 257 € -839 953 € -488 595 € 275 825 € -431 963 € -274 565 € -279 808 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
069
A.I.1
Základné imanie
6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
1 241 347 € -5 458 € -11 513 € 722 286 € -28 353 € -35 561 € -11 295 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
1 242 683€ 743 852€
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
-1 336€ -5 458€ -11 513€ -21 566€ -28 353€ -35 561€ -11 295€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 40 € 40 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 40€ 40€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-841 798 € -484 384 € -453 764 € -410 913 € -246 307 € -275 192 € -126 897 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
28 885€ 28 885€ 28 885€ 28 885€ 28 885€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-870 683€ -513 269€ -482 649€ -439 798€ -275 192€ -275 192€ -126 897€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
-97 595 € -357 414 € -30 621 € -42 851 € -164 606 € 29 509 € -148 295 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
2 775 657 € 4 099 431 € 4 050 160 € 3 291 818 € 3 982 738 € 4 124 454 € 4 074 191 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
1 136 € 589 € 451 € 269 € 396 € 477 € 7 658 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
1 136€ 589€ 451€ 269€ 396€ 477€ 7 658€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
413 € 3 115 € 7 903 € 16 364 € 22 818 € 24 187 € 1 550 269 €
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
1 547 683€
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
413€ 302€ 147€ 105€ 64€ 36€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
2 813€ 7 756€ 16 259€ 22 754€ 24 151€ 2 586€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
2 138 708 € 3 277 187 € 3 049 579 € 2 109 087 € 2 605 298 € 2 565 824 € 803 331 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
261 925€ 323 453€ 195 150€ 171 765€ 380 853€ 495 203€ 615 800€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
20€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
1 871 720€ 2 941 016€ 2 845 201€ 1 926 535€ 2 211 245€ 2 051 287€ 176 957€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
2 014€ 2 804€ 1 503€ 1 507€ 1 408€ 1 535€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
1 328€ 1 848€ 947€ 951€ 934€ 957€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
325€ 5 421€ 3 020€ 3 022€ 3 015€ 3 220€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
1 396€ 2 645€ 3 758€ 5 307€ 7 843€ 13 622€ 10 554€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
635 400 € 818 540 € 992 227 € 1 166 098 € 1 354 226 € 1 533 966 € 1 712 933 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
190 190€ 368 990€ 547 790€ 726 590€ 994 790€ 1 084 190€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
635 400€ 628 350€ 623 237€ 618 308€ 627 636€ 539 176€ 628 743€