Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

MACULA poisťovacie služby s. r. o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.12.2012
30.11.2013
01.12.2011
30.11.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
1 683 701 € 1 617 918 € 1 804 109 € 976 414 € 592 447 € 949 398 € 991 582 € 1 003 918 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
34 577 € 144 561 € 163 964 € 101 149 € 99 303 € 99 303 € 111 296 € 139 039 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
0 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
0€
005
A.I.2
Software
0€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
0€
007
A.I.4
Goodwill
0€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
0€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
31 577 € 44 980 € 64 383 € 1 846 € 0 € 11 993 € 39 736 €
012
A.II.1
Pozemky
0€
013
A.II.2
Stavby
0€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
25 577€ 44 980€ 64 383€ 1 846€ 0€ 11 993€ 39 736€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
0€
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
0€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
0€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
6 000€ 0€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
0€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
3 000 € 99 581 € 99 581 € 99 303 € 99 303 € 99 303 € 99 303 € 99 303 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
0€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
3 000€ 0€
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
99 581€ 99 581€ 99 303€ 99 303€ 99 303€ 99 303€ 99 303€
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
0€
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
0€
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
0€
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
0€
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
0€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
1 645 559 € 1 466 691 € 1 636 718 € 870 880 € 488 551 € 846 064 € 874 939 € 862 786 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
0 €
032
B.I.1
Materiál
0€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
0€
034
B.I.3
Výrobky
0€
035
B.I.4
Zvieratá
0€
036
B.I.5
Tovar
0€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
0€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
174 416 € 151 700 € 147 664 € 0 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
0€
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
0€
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€
044
B.II.6
Iné pohľadávky
0€
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
174 416€ 151 700€ 147 664€ 0€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
156 187 € 198 172 € 151 491 € 153 434 € 17 297 € 72 671 € 194 166 € 183 302 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
154 293€ 191 586€ 151 491€ 115 243€ 17 061€ 72 637€ 194 166€ 183 302€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
0€
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€
052
B.III.6
Sociálne poistenie
0€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
6 586€ 38 191€ 109€ 34€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
1 894€ 127€ 0€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
1 314 956 € 1 116 819 € 1 337 563 € 717 446 € 471 254 € 773 393 € 680 773 € 679 484 €
056
B.IV.1
Peniaze
321€ 4 298€ 136€ -164€ 93€ 3 913€ 14 285€ 16 736€
057
B.IV.2
Účty v bankách
1 314 635€ 1 112 521€ 1 337 427€ 717 610€ 471 161€ 769 480€ 666 488€ 662 748€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
0€
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
0€
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
0€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
3 565 € 6 666 € 3 427 € 4 385 € 4 593 € 4 031 € 5 347 € 2 093 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
0€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
3 565€ 6 666€ 3 427€ 4 385€ 4 593€ 4 031€ 5 347€ 2 093€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
0€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
0€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
1 683 701 € 1 617 918 € 1 804 109 € 976 414 € 592 447 € 949 398 € 991 582 € 1 003 918 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
1 140 595 € 1 157 610 € 1 223 200 € 637 867 € 285 899 € 653 616 € 587 068 € 609 456 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
34 000 € 34 000 € 34 000 € 34 000 € 34 000 € 34 000 € 34 000 € 34 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
34 000€ 34 000€ 34 000€ 34 000€ 34 000€ 34 000€ 34 000€ 34 000€
071
A.I.3
Zmena základného imania
0€
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
0€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
-5 247 € -5 247 € -5 526 € -5 526 € -5 526 € -5 526 € -5 527 €
074
A.II.1
Emisné ážio
0€
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
0€
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
-5 247€ -5 247€ -5 526€ -5 526€ -5 526€ -5 526€ -5 527€
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
0€
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
0€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
3 400 € 3 400 € 3 400 € 3 400 € 3 400 € 3 400 € 3 400 € 3 400 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
3 400€ 3 400€ 3 400€ 3 400€ 3 400€ 3 400€ 3 400€ 3 400€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
0€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
117 921 € 0 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
117 921€ 0€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
0€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
1 103 195 € 1 125 457 € 1 073 126 € 605 993 € 254 025 € 621 742 € 555 194 € 577 583 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
543 106 € 460 308 € 580 909 € 338 547 € 306 548 € 295 782 € 404 514 € 394 462 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
28 864 € 27 450 € 17 899 € 7 147 € 4 610 € 8 639 € 216 498 € 190 267 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
0€
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
20 370€ 18 201€ 9 231€ 6 547€ 4 010€ 8 639€ 216 498€ 190 267€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
7 134€ 7 149€ 5 318€ 0€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
1 360€ 2 100€ 3 350€ 600€ 600€ 0€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
73 € 71 € 47 € 40 € 36 € 33 € 40 € 32 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
0€
096
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
0€
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
0€
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
0€
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
0€
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
73€ 71€ 47€ 40€ 36€ 33€ 40€ 32€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
0€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
0€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
514 169 € 432 787 € 562 963 € 331 360 € 301 902 € 287 110 € 187 976 € 204 163 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
473 042€ 413 743€ 392 919€ 318 714€ 281 251€ 230 168€ 132 108€ 116 560€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
22 519€ 27 429€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
0€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
200€ 34 630€ 20 000€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
10 589€ 9 982€ 6 315€ 6 689€ 5 200€ 4 984€ 5 297€ 4 504€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
6 855€ 6 693€ 4 283€ 4 272€ 3 245€ 3 182€ 3 376€ 2 803€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
21 979€ 2 369€ 159 420€ 1 685€ 12 006€ 14 146€ 4 676€ 52 867€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
1 704€ 26€ 0€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
0€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
0 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
0€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
0€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
0 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
0€
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
0€
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
0€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
0€