Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

MACULA poisťovacie služby s. r. o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.12.2012
30.11.2013
01.12.2011
30.11.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01
I.
Tržby z predaja tovaru
0€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
0€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
0 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
7 192 367 € 6 848 297 € 5 812 093 € 5 333 413 € 4 453 911 € 3 936 009 € 3 715 379 € 3 079 120 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
7 192 367€ 6 848 297€ 5 812 093€ 5 333 413€ 4 453 911€ 3 936 009€ 3 715 379€ 3 079 120€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
0€
07
II.3
Aktivácia
0€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
5 506 350 € 5 202 574 € 4 273 321 € 4 418 723 € 3 913 782 € 3 010 050 € 2 852 502 € 2 244 830 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
21 413€ 28 640€ 26 492€ 18 013€ 19 698€ 19 252€ 21 994€ 21 473€
10
B.2
Služby
5 484 937€ 5 173 934€ 4 246 829€ 4 400 710€ 3 894 084€ 2 990 798€ 2 830 508€ 2 223 357€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
1 686 017 € 1 645 723 € 1 538 772 € 914 690 € 540 129 € 925 959 € 862 877 € 834 290 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
241 293 € 182 990 € 154 555 € 136 206 € 112 002 € 104 212 € 116 602 € 92 648 €
13
C.1
Mzdové náklady
173 780€ 130 846€ 108 695€ 97 907€ 80 472€ 75 155€ 83 712€ 66 342€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
0€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
60 977€ 46 159€ 37 194€ 34 294€ 27 555€ 25 702€ 28 902€ 22 808€
16
C.4
Sociálne náklady
6 536€ 5 985€ 8 666€ 4 005€ 3 975€ 3 355€ 3 988€ 3 498€
17
D
Dane a poplatky
1 842€ 1 780€ 1 954€ 1 122€ 1 139€ 1 597€ 2 047€ 1 702€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
19 403€ 19 403€ 13 100€ 124€ 0€ 27 743€ 32 143€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
33 000€ 0€ 4 000€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
0€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
0€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
4 953€ 165€ 602€ 1 787€ 0€ 2 026€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
11 688€ 9 637€ 8 811€ 4 778€ 2 932€ 5 307€ 4 327€ 3 848€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
1 416 744 € 1 432 078 € 1 360 352 € 773 062 € 458 843 € 814 843 € 714 184 € 707 949 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
99 581€ 0€
28
J
Predané cenné papiere a podiely
104 829€ 0€
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
0 €
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
0€
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
0€
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
0€
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
0€
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
0€
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
0€
38
X.
Výnosové úroky
118€ 133€ 692€ 1 094€ 1 283€ 630€
39
N
Nákladové úroky
0€
40
XI.
Kurzové zisky
3€ 0€ 1€ 80€
41
O
Kurzové straty
9€ 0€ 144€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
0€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
532€ 430€ 255€ 214€ 234€ 215€ 179€ 164€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-5 780 € -430 € -134 € -90 € 458 € 879 € 1 105 € 402 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
1 410 964 € 1 431 648 € 1 360 218 € 772 972 € 459 301 € 815 722 € 715 289 € 708 351 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
307 769 € 306 191 € 287 092 € 166 979 € 205 276 € 193 980 € 160 095 € 130 768 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
330 485€ 310 226€ 316 835€ 166 979€ 205 276€ 193 980€ 160 095€ 130 768€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
-22 716€ -4 035€ -29 743€ 0€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
1 103 195 € 1 125 457 € 1 073 126 € 605 993 € 254 025 € 621 742 € 555 194 € 577 583 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
1 410 964 € 1 431 648 € 1 360 218 € 772 972 € 459 301 € 815 722 € 715 289 € 708 351 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0€
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
1 103 195 € 1 125 457 € 1 073 126 € 605 993 € 254 025 € 621 742 € 555 194 € 577 583 €