Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
11 653 699 € 13 437 572 € 8 654 756 € 6 696 692 € 6 701 839 € 6 185 360 € 6 648 942 € 2 716 571 € 2 566 367 € 2 060 106 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
467 286 € 217 363 € 252 807 € 230 461 € 325 745 € 229 511 € 246 970 € 195 155 € 101 737 € 128 035 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
36 000 € 5 806 € 13 558 € 21 310 € 29 062 € 2 161 € 8 499 € 12 637 € 19 275 € 4 315 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
36 000€ 5 806€ 13 558€ 21 310€ 29 062€ 1 656€ 4 164€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
505€ 4 335€ 12 637€ 19 275€ 4 315€
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
431 028 € 211 299 € 203 991 € 173 893 € 261 425 € 192 133 € 203 267 € 182 518 € 82 462 € 123 720 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
431 028€ 179 692€ 203 991€ 173 893€ 261 425€ 192 133€ 181 153€ 180 518€ 82 462€ 93 720€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
31 607€ 22 114€ 27 000€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
2 000€ 3 000€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
258 € 258 € 35 258 € 35 258 € 35 258 € 35 217 € 35 204 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
35 000€ 35 000€ 35 000€ 35 000€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
239€ 239€ 239€ 239€ 239€ 199€ 185€
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
19€ 19€ 19€ 19€ 19€ 18€ 19€
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
-35 000€ 35 000€ 35 000€
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
11 149 473 € 13 182 171 € 8 374 487 € 6 452 082 € 6 353 420 € 5 934 346 € 6 347 854 € 2 498 101 € 2 443 703 € 1 908 698 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
746 € 671 € 490 € 505 € 634 € 335 € 341 € 269 € 302 € 224 €
035
B.I.1
Materiál
746€ 671€ 490€ 505€ 634€ 335€ 341€ 269€ 302€ 224€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
56 613 € 953 467 € 387 680 € 26 494 € 26 435 € 15 796 € 9 721 € 7 950 € 11 315 € 3 395 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
56 613€ 953 467€ 387 680€ 26 494€ 26 435€ 15 796€ 9 721€ 7 950€ 11 315€ 3 395€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
10 285 492 € 10 771 855 € 7 282 316 € 6 106 555 € 6 027 864 € 5 621 594 € 6 098 659 € 2 060 585 € 1 879 078 € 1 038 779 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
9 445 755 € 10 459 106 € 7 268 328 € 6 081 117 € 5 983 618 € 5 493 408 € 6 018 696 € 1 209 206 € 1 136 156 € 998 280 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
9 445 755€ 10 459 106€ 7 268 328€ 6 081 117€ 5 983 618€ 5 493 408€ 6 018 696€ 1 209 206€ 1 136 156€ 998 280€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
476 194€ 1 915€ 12 411€ 34 322€ 61 922€ 76 931€ 83 148€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
363 543€ 312 749€ 12 073€ 13 027€ 9 924€ 66 264€ 3 032€ 768 231€ 742 922€ 40 499€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
806 622 € 1 456 178 € 704 001 € 318 528 € 298 487 € 296 621 € 239 133 € 429 297 € 553 008 € 866 300 €
072
B.V.1.
Peniaze
2 341€ 1 368€ 1 620€ 2 125€ 1 705€ 4 489€ 2 193€ 2 080€ 2 607€ 3 860€
073
B.V.2.
Účty v bankách
804 281€ 1 454 810€ 702 381€ 316 403€ 296 782€ 292 132€ 236 940€ 427 217€ 550 401€ 862 440€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
36 940 € 38 038 € 27 462 € 14 149 € 22 674 € 21 503 € 54 118 € 23 315 € 20 927 € 23 373 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
23 719€ 19 835€ 18 566€ 13 695€ 18 030€ 18 781€ 16 371€ 21 815€ 18 759€ 21 400€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
13 221€ 18 203€ 8 896€ 454€ 4 644€ 2 722€ 37 747€ 1 500€ 2 168€ 1 973€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
11 653 699 € 13 437 572 € 8 654 756 € 6 696 692 € 6 701 839 € 6 185 360 € 6 648 942 € 2 716 571 € 2 566 367 € 2 060 106 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
1 998 580 € 1 998 580 € 1 951 840 € 1 967 501 € 1 961 911 € 1 949 301 € 1 885 254 € 2 048 854 € 1 953 651 € 1 611 819 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
33 193 € 33 193 € 33 193 € 33 193 € 33 193 € 33 193 € 33 193 € 33 193 € 33 193 € 33 193 €
082
A.I.1
Základné imanie
33 193€ 33 193€ 33 193€ 33 193€ 33 193€ 33 193€ 33 193€ 33 193€ 33 193€ 33 193€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
6 639 € 6 639 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 640 € 6 640 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
6 639€ 6 639€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 640€ 6 640€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
1 958 748 € 1 912 007 € 1 871 766 € 1 922 078 € 1 909 469 € 1 845 421 € 1 569 022 € 1 913 818 € 1 571 986 € 1 350 578 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
1 958 748€ 1 912 007€ 1 871 766€ 1 922 078€ 1 909 469€ 1 845 421€ 1 569 022€ 1 913 818€ 1 571 986€ 1 350 578€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
0 € 46 741 € 40 241 € 5 590 € 12 609 € 64 048 € 276 400 € 95 204 € 341 832 € 221 408 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
5 852 720 € 11 165 160 € 6 701 640 € 4 726 391 € 4 709 382 € 4 208 586 € 4 699 660 € 658 065 € 603 976 € 441 736 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
69 654 € 69 547 € 107 845 € 60 682 € 94 822 € 74 445 € 90 404 € 80 029 € 34 452 € 39 377 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
44 063€ 44 063€ 83 166€ 40 726€ 76 101€ 59 874€ 78 668€ 71 594€ 29 042€ 34 372€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
25 591€ 25 484€ 24 679€ 19 956€ 18 721€ 14 571€ 11 736€ 8 435€ 5 410€ 5 005€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
98 740 € 4 397 551 € 1 724 518 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
98 740€ 4 397 551€ 1 724 518€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
5 588 088 € 6 630 415 € 4 786 593 € 4 611 506 € 4 572 339 € 4 096 417 € 4 574 942 € 546 262 € 519 474 € 379 826 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
5 055 593 € 5 344 682 € 3 608 832 € 4 173 721 € 3 906 192 € 3 794 973 € 4 381 074 € 406 187 € 341 450 € 247 837 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
5 055 593€ 5 344 682€ 3 608 832€ 4 173 721€ 3 906 192€ 3 794 973€ 4 381 074€ 406 187€ 341 450€ 247 837€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
95 708€ 194 532€ 184 042€ 162 352€ 273 027€ 57 999€ 43 595€ 31 896€ 22 699€ 22 936€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
70 900€ 104 976€ 90 818€ 79 201€ 117 065€ 39 744€ 30 908€ 23 901€ 17 724€ 17 379€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
365 857€ 927 968€ 830 503€ 133 785€ 189 774€ 123 465€ 51 727€ 21 433€ 108 302€ 57 833€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
30€ 58 257€ 72 398€ 62 447€ 86 281€ 80 236€ 67 638€ 62 845€ 29 299€ 33 841€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
96 238 € 67 647 € 82 684 € 54 203 € 42 221 € 37 724 € 34 314 € 31 774 € 50 050 € 20 013 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
96 238€ 65 147€ 80 534€ 52 403€ 40 421€ 35 924€ 32 714€ 23 496€ 35 175€ 20 013€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
2 500€ 2 150€ 1 800€ 1 800€ 1 800€ 1 600€ 8 278€ 14 875€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
2 520€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
3 802 399 € 273 832 € 1 276 € 2 800 € 30 546 € 27 473 € 64 028 € 9 652 € 8 740 € 6 551 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
18 223€ 273 832€ 1 276€ 2 800€ 30 546€ 27 473€ 64 028€ 9 652€ 8 740€ 6 551€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
3 784 176€