Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

MH Development s.r.o. [zrušená]

2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2015
30.06.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
21 800 188 € 27 426 443 € 28 846 509 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
20 335 582 € 26 106 604 € 27 529 175 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
0 € 0 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
0€ 0€
005
A.I.2
Software
0€ 0€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
0€ 0€
007
A.I.4
Goodwill
0€ 0€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
20 335 582 € 26 106 604 € 27 529 175 €
012
A.II.1
Pozemky
7 850 962€ 11 320 839€ 11 320 839€
013
A.II.2
Stavby
11 607 592€ 14 724 268€ 15 780 738€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
877 028€ 61 497€ 427 598€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
0€ 0€
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
0€ 0€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
0€ 0€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
0€ 0€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
0€ 0€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0€ 0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
0 € 0 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
0€ 0€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
0€ 0€
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
0€ 0€
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
0€ 0€
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
0€ 0€
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
0€ 0€
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
0€ 0€
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
0€ 0€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
1 451 008 € 1 299 683 € 1 312 045 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
16 082 € 70 € 36 €
032
B.I.1
Materiál
16 082€ 70€ 36€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
0€ 0€
034
B.I.3
Výrobky
0€ 0€
035
B.I.4
Zvieratá
0€ 0€
036
B.I.5
Tovar
0€ 0€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
0€ 0€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
0 € 0 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
0€ 0€
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€ 0€
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
0€ 0€
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€ 0€
044
B.II.6
Iné pohľadávky
0€ 0€
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
0€ 0€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
17 488 € 100 574 € 26 738 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
17 488€ 100 074€ 24 268€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€ 0€
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
0€ 0€
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€ 0€
052
B.III.6
Sociálne poistenie
0€ 0€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
0€ 0€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
0€ 500€ 2 470€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
1 417 438 € 1 199 039 € 1 285 271 €
056
B.IV.1
Peniaze
1 755€ 890€ 994€
057
B.IV.2
Účty v bankách
1 415 683€ 1 198 149€ 1 284 277€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
0€ 0€
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
0€ 0€
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
0€ 0€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
13 598 € 20 156 € 5 289 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
0€ 0€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
13 598€ 5 198€ 5 289€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
0€ 0€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
0€ 14 958€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
21 800 188 € 27 426 443 € 28 846 509 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
21 779 261 € 27 375 354 € 28 750 193 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
38 704 110 € 38 704 110 € 38 704 110 €
069
A.I.1
Základné imanie
38 704 110€ 38 704 110€ 38 704 110€
071
A.I.3
Zmena základného imania
0€ 0€
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
0€ 0€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
834 862 € 0 €
074
A.II.1
Emisné ážio
0€ 0€
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
0€ 0€
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
0€ 0€
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
0€ 0€
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
834 862€ 0€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
40 530 € 40 530 € 40 530 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
40 530€ 40 530€ 40 530€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
0€ 0€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-11 369 286 € -9 994 447 € -8 383 192 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
769 858€ 769 858€ 769 858€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-12 139 144€ -10 764 305€ -9 153 050€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
-6 430 955 € -1 374 839 € -1 611 255 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
20 927 € 51 089 € 96 316 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
10 256 € 4 395 € 2 044 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
0€ 0€
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
10 256€ 4 395€ 2 044€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
0€ 0€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
0€ 0€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
62 € 187 € 372 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
0€ 0€
096
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€ 0€
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
0€ 0€
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
0€ 0€
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
0€ 0€
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
0€ 0€
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
62€ 187€ 372€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
0€ 0€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
0€ 0€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
10 609 € 46 507 € 93 900 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
1 461€ 19 116€ 69 991€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
6 232€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€ 0€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
0€ 0€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
0€ 0€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
0€ 4 331€ 4 709€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
0€ 6 630€ 8 239€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
9 148€ 16 430€ 4 681€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
0€ 0€ 48€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
0€ 0€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
0 € 0 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
0€ 0€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
0€ 0€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
0 € 0 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
0€ 0€
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
0€ 0€
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
0€ 0€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
0€ 0€