Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

MH Development s.r.o. [zrušená]

2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2015
30.06.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
01
I.
Tržby z predaja tovaru
0€ 0€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
0€ 0€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
0 € 0 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
485 437 € 966 413 € 765 919 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
485 437€ 966 413€ 765 919€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
0€ 0€
07
II.3
Aktivácia
0€ 0€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
189 264 € 658 227 € 636 342 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
109 289€ 222 972€ 302 055€
10
B.2
Služby
79 975€ 435 255€ 334 287€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
296 173 € 308 186 € 129 577 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
99 961 € 205 449 € 192 535 €
13
C.1
Mzdové náklady
73 157€ 150 446€ 143 935€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
0€ 0€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
24 020€ 49 659€ 45 676€
16
C.4
Sociálne náklady
2 784€ 5 344€ 2 924€
17
D
Dane a poplatky
10 236€ 21 191€ 12 070€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
6 613 752€ 1 454 542€ 1 474 158€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
833€ 0€ 676€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
0€ 0€ 597€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
0€ 0€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
3 608€ 7 107€ 2 586€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
9 115€ 11 191€ 66 933€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
-6 432 450 € -1 377 080 € -1 613 454 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€
28
J
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
0 € 0 €
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
0€ 0€
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
0€ 0€
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
0€ 0€
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
0€ 0€
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
0€ 0€
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
0€ 0€
38
X.
Výnosové úroky
2 640€ 6 724€ 3 062€
39
N
Nákladové úroky
0€ 0€
40
XI.
Kurzové zisky
0€ 0€
41
O
Kurzové straty
0€ 0€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
0€ 0€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
164€ 326€ 286€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
2 476 € 6 398 € 2 776 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
-6 429 974 € -1 370 682 € -1 610 678 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
981 € 4 157 € 577 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
981€ 4 157€ 577€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
0€ 0€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
-6 430 955 € -1 374 839 € -1 611 255 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
-6 429 974 € -1 370 682 € -1 610 678 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0€ 0€
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
-6 430 955 € -1 374 839 € -1 611 255 €