Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
3 601 802€ 3 575 887€ 3 699 057€ 3 750 926€ 3 748 872€ 3 766 195€ 3 845 208€ 4 531 227€ 4 549 090€ 4 578 943€ 4 643 061€ 4 636 111€ 4 671 579€ 4 734 912€ 4 853 750€ 4 953 169€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
3 364 972€ 3 393 796€ 3 468 970€ 3 528 162€ 3 574 216€ 3 623 179€ 3 693 709€ 4 388 492€ 4 433 924€ 4 482 231€ 4 492 436€ 4 508 332€ 4 534 679€ 4 612 897€ 4 747 517€ 4 876 007€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
004
A.I.1.
Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
005
2.
Softvér (013) - (073+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
006
3.
Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
007
4.
Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
008
5.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
009
6.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
010
7.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)
3 364 972€ 3 393 796€ 3 468 970€ 3 528 162€ 3 574 216€ 3 623 179€ 3 693 709€ 4 388 492€ 4 433 924€ 4 482 231€ 4 492 436€ 4 508 332€ 4 534 679€ 4 612 897€ 4 747 517€ 4 876 007€
012
A.II.1.
Pozemky (031) - (092AÚ)
710 939€ 710 939€ 710 939€ 710 939€ 710 939€ 710 939€ 710 939€ 710 939€ 711 576€ 711 576€ 711 576€ 711 576€ 711 576€ 711 576€ 711 576€ 711 576€
013
2.
Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)
2 000€ 2 000€ 2 000€ 2 000€ 2 000€ 2 000€ 2 000€ 2 000€ 2 000€ 2 000€ 2 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
014
3.
Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
015
4.
Stavby (021) - (081+092AÚ)
1 115 209€ 1 116 301€ 1 117 393€ 1 100 804€ 1 101 044€ 1 098 313€ 1 098 445€ 3 628 592€ 3 664 448€ 3 700 304€ 3 714 980€ 3 729 656€ 3 744 332€ 3 850 142€ 3 864 818€ 3 879 494€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)
6 498€ 12 354€ 20 075€ 29 551€ 35 996€ 25 722€ 36 794€ 37 152€ 37 835€ 42 029€ 42 723€ 46 637€ 78 770€ 51 179€ 169 468€ 279 237€
017
6.
Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)
934€ 1 258€ 1 582€ 1 906€ 2 230€ 2 554€ 2 878€ 9 809€ 18 065€ 26 321€ 21 157€ 0€ 0€ 0€ 1 655€ 5 701€
018
7.
Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
019
8.
Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
021
10.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)
1 483 116€ 1 549 144€ 1 615 180€ 1 679 134€ 1 718 180€ 1 781 852€ 1 842 654€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)
46 276€ 1 800€ 1 800€ 3 828€ 3 828€ 1 800€ 20 463€ 0€ 0€ 0€ 0€
023
12.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
025
A.III.1.
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
026
2.
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) -
(096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
028
4.
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
029
5.
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
030
6.
Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
031
7.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
032
8.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
214 578€ 164 864€ 222 625€ 218 954€ 159 670€ 127 286€ 121 462€ 126 989€ 95 303€ 80 403€ 131 703€ 107 586€ 116 552€ 102 625€ 106 233€ 77 162€
034
B.I.
Zásoby súčet (r. 035 až 039)
3 857€ 3 408€ 2 828€ 4 807€ 1 493€ 4 186€ 3 022€ 4 143€ 14 025€ 8 913€ 7 754€ 219€ 107€ 96€ 171€ 121€
035
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - (191)
3 453€ 2 997€ 2 452€ 4 309€ 1 315€ 3 915€ 2 867€ 4 143€ 14 025€ 8 913€ 7 754€ 219€ 107€ 96€ 171€ 121€
036
2.
Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
037
3.
Výrobky (123) - (194)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
038
4.
Zvieratá (124) - (195)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
039
5.
Tovar (132 + 133 + 139) - (196)
404€ 411€ 376€ 499€ 178€ 271€ 155€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
041
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
042
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
043
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
044
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
045
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
046
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
047
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
048
B.III
Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
049
B.III.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
050
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
051
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
052
4.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
053
5.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
054
6.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
055
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
056
8.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
057
9.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
058
10
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
059
11.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)
8 656€ 6 939€ 2 650€ 238€ 458€ 818€ 2 276€ 1 302€ 4 873€ 4 145€ 40 365€ 20 454€ 17 755€ 11 518€ 8 218€ 4 964€
061
B.IV.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
53€ 475€ 436€ 94€ 330€ 348€ 500€ 5€ 2 451€ 32€ 2 796€ 5 520€ 3 194€ 5 266€ 4 964€
062
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
063
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)
904€ 38 524€ 15 145€ 11 117€ 8 044€ 2 440€ 0€
065
5.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
3 346€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
066
6.
Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
067
7.
Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) -
(391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
2 054€ 55€ 939€ 180€ 230€ 0€ 0€ 0€
071
11.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
072
12.
Daň z príjmov (341) - (391AÚ)
492€ 912€ 495€ 1 511€ 162€ 0€ 512€ 0€
073
13.
Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
074
14.
Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
075
15.
Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
076
16.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
077
17.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
078
18.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
079
19.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
080
20.
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
081
21.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
7 700€ 6 465€ 161€ 144€ 128€ 818€ 1 929€ 747€ 1 031€ 782€ 374€ 821€ 726€ 280€ 0€ 0€
082
22.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
083
23.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)- (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
084
24.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) -
(391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)
202 065€ 154 517€ 217 146€ 213 909€ 157 720€ 122 282€ 116 164€ 121 543€ 76 405€ 67 344€ 83 585€ 86 913€ 98 690€ 91 011€ 97 844€ 72 076€
086
B.V.1.
Pokladnica (211)
94€ 215€ 399€ 387€ 458€ 122€
087
2.
Ceniny (213)
2 554€ 5 620€ 601€ 1 222€ 471€ 927€ 2 518€ 0€ 0€ 55€ 0€ 0€
088
3.
Bankové účty (221AÚ +/- 261)
202 065€ 151 963€ 211 527€ 213 308€ 156 498€ 121 811€ 115 236€ 121 543€ 76 311€ 67 344€ 81 067€ 86 698€ 98 291€ 90 569€ 97 386€ 71 954€
089
4.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
090
5.
Výdavkový rozpočtový účet (222)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
091
6.
Príjmový rozpočtový účet (223)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
092
7.
Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
093
8.
Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
094
9.
Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (256) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
095
10.
Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
096
11.
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
097
12.
Účty Štátnej pokladnice (účtová skupina 28)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
098
B.VI.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r. 099 až r. 103)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
099
B.VI.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
101
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ)- (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
103
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
B.VII.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r. 105 až r. 109)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
B.VII.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)
22 252€ 17 226€ 7 463€ 3 810€ 14 986€ 15 730€ 30 037€ 15 746€ 19 862€ 16 310€ 18 921€ 20 194€ 20 349€ 19 390€ 0€ 0€
111
C.1.
Náklady budúcich období (381)
22 252€ 17 226€ 7 463€ 3 810€ 14 986€ 15 730€ 30 037€ 15 524€ 19 862€ 16 310€ 18 921€ 16 590€ 14 013€ 19 390€ 0€ 0€
112
2.
Komplexné náklady budúcich období (382)
0€ 1 972€ 0€ 0€ 0€
113
3.
Príjmy budúcich období (385)
222€ 3 603€ 4 364€ 0€ 0€ 0€
114
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
3 601 802€ 3 575 887€ 3 699 057€ 3 750 926€ 3 748 872€ 3 766 195€ 3 845 208€ 4 531 227€ 4 549 090€ 4 578 943€ 4 643 061€ 4 636 111€ 4 671 579€ 4 734 912€ 4 853 750€ 4 953 169€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
104 580€ 75 332€ 67 728€ 62 814€ 60 634€ 61 622€ 81 640€ 73 912€ 66 290€ 58 298€ 46 583€ 42 070€ 23 225€ 34 263€ 35 346€ 47 479€
117
A.I.
Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
A.I.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/– 414)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/– 415)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
A.II.
Fondy súčet (r. 121 + r. 122)
50 956€ 51 944€ 71 962€ 64 234€ 56 612€ 48 632€ 36 916€ 32 404€ 23 525€ 349€ 349€ 349€ 349€
121
A.II.1.
Zákonný rezervný fond (421)
50 956€ 51 944€ 71 962€ 64 234€ 56 612€ 48 632€ 36 916€ 32 404€ 23 525€ 349€ 349€ 349€ 349€
122
2.
Ostatné fondy (427)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)
104 580€ 75 332€ 67 728€ 11 858€ 8 689€ -10 340€ 17 406€ 17 300€ 17 658€ 21 382€ 14 179€ 18 545€ 22 875€ 33 914€ 34 996€ 47 129€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)
75 332€ 67 728€ 62 814€ 9 678€ 9 678€ 9 678€ 9 678€ 9 678€ 9 678€ 9 667€ 9 667€ 9 667€ -301€ 33 914€ 34 996€ 47 129€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r.
183)
29 248€ 7 605€ 4 914€ 2 180€ -988€ -20 018€ 7 728€ 7 623€ 7 980€ 11 716€ 4 512€ 8 878€ 23 176€ 0€ 0€ 0€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
3 480 421€ 3 482 779€ 3 611 156€ 3 683 027€ 3 687 253€ 3 703 127€ 3 762 201€ 4 455 635€ 4 481 550€ 4 516 176€ 4 587 932€ 4 573 029€ 4 634 497€ 4 668 651€ 4 795 287€ 4 768 173€
127
B.I.
Rezervy súčet (r. 128 až 131)
870€ 645€ 400€ 400€ 500€ 565€ 460€ 550€ 22 494€ 19 090€ 65 843€ 19 860€ 25 185€ 25 465€ 0€ 0€
128
B.I.1.
Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
2.
Ostatné rezervy (459AÚ)
4 987€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)
550€ 22 494€ 19 090€ 65 843€ 14 873€ 25 185€ 25 465€ 0€ 0€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)
870€ 645€ 400€ 400€ 500€ 565€ 460€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)
3 343 368€ 3 359 905€ 3 429 882€ 3 500 366€ 3 570 936€ 3 612 941€ 3 675 386€ 4 375 105€ 4 395 264€ 4 428 905€ 4 444 967€ 4 475 111€ 4 537 045€ 4 561 612€ 4 719 181€ 4 699 226€
133
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
3 343 368€ 3 359 905€ 3 429 882€ 3 500 366€ 3 570 936€ 3 612 941€ 3 675 386€ 4 375 105€ 4 395 264€ 4 428 905€ 4 444 967€ 4 475 111€ 4 537 045€ 4 561 612€ 4 719 181€ 4 699 226€
135
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
136
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
139
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)
3 749€ 4 433€ 6 574€ 8 438€ 7 085€ 6 225€ 4 874€ 3 410€ 3 825€ 3 457€ 2 412€ 1 997€ 2 161€ 2 052€ 2 989€ 3 766€
141
B.III.1.
Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
142
2.
Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
143
3.
Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
3 749€ 4 433€ 6 574€ 8 438€ 7 085€ 6 225€ 4 874€ 3 410€ 3 825€ 3 457€ 2 412€ 1 049€ 1 228€ 1 196€ 2 085€ 3 239€
145
5.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
146
6.
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
147
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
148
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
149
9.
Iné záväzky (379AÚ)
948€ 933€ 857€ 904€ 527€
150
10.
Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)
132 433€ 117 797€ 174 299€ 173 822€ 108 732€ 83 396€ 81 481€ 76 570€ 59 967€ 64 724€ 74 710€ 76 061€ 70 107€ 79 522€ 73 117€ 65 181€
152
B.IV.1.
Dodávatelia (321)
2 199€ 2 019€ 562€ 2 558€ 3 925€ 4 601€ 5 530€ 5 020€ 2 253€ 1 381€ 216€ 4 394€ 9 641€ 3 749€ 9 187€
153
2.
Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
154
3.
Prijaté preddavky (324, 475AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
155
4.
Ostatné záväzky (325, 479AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
156
5.
Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)
50€ 17€ 20€ 32€ 31€ 716€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
157
6.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
158
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
159
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
160
9.
Iné záväzky (379AÚ)
752€ 529€ 889€ 949€ 682€ 272€ 367€ 566€ 1 295€ 1 461€ 1 724€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
161
10.
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
162
11.
Záväzky voči združeniu (368)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
163
12.
Zamestnanci (331)
69 953€ 61 726€ 90 933€ 90 750€ 55 601€ 43 567€ 40 306€ 37 896€ 32 055€ 32 865€ 39 555€ 41 851€ 38 210€ 25 492€ 41 573€ 31 934€
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)
1 440€ 1 639€ 1 608€ 1 587€ 1 538€ 1 566€ 0€ 0€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
46 273€ 41 821€ 60 558€ 59 720€ 38 807€ 28 687€ 26 792€ 26 213€ 21 338€ 22 649€ 24 958€ 25 448€ 20 641€ 34 429€ 22 897€ 20 874€
166
15.
Daň z príjmov (341)
2 500€ 1 778€ 1 229€ 1 779€ 314€ 172€ 2 971€ 1 476€ 0€ 0€ 443€ 0€ 0€
167
16.
Ostatné priame dane (342)
9 210€ 9 018€ 15 806€ 18 066€ 9 386€ 6 076€ 5 280€ 5 282€ 3 757€ 3 857€ 4 769€ 5 397€ 5 323€ 7 952€ 4 898€ 3 186€
168
17.
Daň z pridanej hodnoty (343)
24€ 744€ 87€ 82€ 0€ 11€ 0€ 0€ 0€ 0€
169
18.
Ostatné dane a poplatky (345)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
170
19.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
171
20.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)
1 522€ 162€ 4 272€ 201€ 1 550€ 0€ 0€ 0€ 0€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
175
2.
Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
176
3.
Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
177
4.
Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
178
5.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
179
6.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé
(273AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)
16 801€ 17 775€ 20 174€ 5 085€ 985€ 1 446€ 1 367€ 1 679€ 1 250€ 4 468€ 8 546€ 21 012€ 13 857€ 31 998€ 23 118€ 137 517€
181
C.1.
Výdavky budúcich období (383)
35€ 36€ 406€ 53€ 7 090€ 2 728€ 400€ 0€ 3 085€
182
2.
Výnosy budúcich období (384)
16 767€ 17 739€ 20 174€ 5 085€ 985€ 1 446€ 1 367€ 1 679€ 844€ 4 415€ 8 546€ 13 921€ 11 129€ 31 598€ 23 118€ 134 432€
183
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€