Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

VIVAX Pharmaceuticals, s.r.o.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.12.2012
30.11.2013
01.12.2012
30.11.2013
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
6 510 219 € 4 625 095 € 3 351 920 € 4 211 363 € 4 294 539 € 4 301 469 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
311 740 € 287 240 € 310 256 € 216 188 € 230 787 € 286 741 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
005
A.I.2
Software
0€ 0€ 0€ 0€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
0€ 0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
311 740 € 287 240 € 310 256 € 216 188 € 230 787 € 286 741 €
012
A.II.1
Pozemky
4 269€ 4 269€ 4 269€ 4 269€ 4 269€ 4 269€
013
A.II.2
Stavby
101 327€ 101 327€ 105 404€ 109 480€ 112 196€ 120 349€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
206 144€ 181 644€ 200 583€ 102 439€ 114 322€ 162 123€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
6 161 314 € 4 337 632 € 3 040 719 € 3 994 784 € 4 063 446 € 4 014 728 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
1 941 074 € 738 361 € 686 792 € 561 843 € 571 368 € 506 374 €
032
B.I.1
Materiál
036
B.I.5
Tovar
1 941 074€ 738 361€ 686 792€ 561 843€ 571 368€ 506 374€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
37 200 € 53 100 € 67 607 € 88 261 € 214 119 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
37 200€ 53 100€ 67 607€ 88 261€ 214 119€
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
3 450 733 € 3 113 691 € 1 933 405 € 3 177 792 € 2 791 495 € 3 199 458 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
3 393 219€ 3 046 524€ 1 830 720€ 2 319 704€ 2 095 299€ 3 208 281€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
791 976€ 696 196€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
48 937€ 51 850€ 91 459€ 66 112€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
8 577€ 15 317€ 11 226€ -8 823€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
732 307 € 432 480 € 352 915 € 166 888 € 486 464 € 308 896 €
056
B.IV.1
Peniaze
30 068€ 15 924€ 11 558€ 10 686€ 6 968€ 6 261€
057
B.IV.2
Účty v bankách
702 239€ 416 556€ 341 357€ 156 202€ 479 496€ 302 635€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
37 165 € 223 € 945 € 391 € 306 € 0 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
8 545€ 223€ 945€ 391€ 306€ 0€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
28 620€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
6 510 219 € 4 625 095 € 3 351 920 € 4 211 363 € 4 294 539 € 4 301 469 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
1 303 502 € 1 366 555 € 1 288 601 € 3 282 228 € 3 020 484 € 2 458 854 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
9 958 € 9 958 € 9 958 € 9 958 € 9 958 € 9 958 €
069
A.I.1
Základné imanie
9 958€ 9 958€ 9 958€ 9 958€ 9 958€ 9 958€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
1 103 980 € 1 103 980 € 1 103 980 € 1 103 980 € 1 016 708 € 888 130 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
1 103 980€ 1 103 980€ 1 103 980€ 1 103 980€ 1 016 708€ 888 130€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
224 363 € 174 663 € 1 947 303 € 1 161 856 € 283 852 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
224 363€ 174 663€ 1 947 303€ 1 161 856€ 283 852€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
-34 799 € 77 954 € 174 663 € 220 987 € 831 962 € 1 276 914 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
5 206 717 € 3 258 540 € 2 063 319 € 929 135 € 1 274 055 € 1 842 615 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
0 € 6 240 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
6 240€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
0€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
11 813 € 11 154 € 10 432 € 10 089 € 9 594 € 8 728 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
0€ 0€ 0€ 0€
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
11 813€ 11 154€ 10 432€ 10 089€ 9 594€ 8 728€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
5 194 904 € 3 247 386 € 2 052 887 € 919 046 € 1 264 461 € 1 827 647 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
4 985 971€ 2 547 517€ 805 911€ 804 149€ 955 576€ 1 310 245€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
381 030€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
143 074€ 503 075€ 1 054 692€ 9 198€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
13 281€ 11 326€ -4 607€ 12 320€ 15 358€ 11 079€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
6 386€ 7 283€ 5 152€ 5 280€ 7 637€ 10 650€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
21 350€ 105 306€ 55 652€ 3 544€ 250 654€ 123 036€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
24 842€ 72 879€ 136 087€ 93 753€ 35 236€ -17 591€
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
120
B.V.1
Bežné bankové úvery