Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
3 918 635 € 3 377 644 € 3 101 952 € 3 444 887 € 3 486 288 € 2 998 004 € 3 060 487 € 3 704 948 € 3 452 776 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
13 963 € 23 758 € 29 859 € 719 € 2 428 € 5 661 € 14 013 € 27 113 € 33 604 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004 až 010]
0 € 0 € 0 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
0€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012 až 020]
13 963 € 23 758 € 29 859 € 719 € 2 428 € 5 661 € 14 013 € 27 113 € 33 604 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
13 963€ 23 758€ 29 859€ 719€ 2 428€ 5 661€ 14 013€ 27 113€ 33 604€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022 až 029]
0 € 0 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
3 840 302 € 3 287 183 € 3 067 221 € 3 310 753 € 3 404 086 € 2 982 454 € 3 040 331 € 3 615 064 € 3 412 985 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032 až 037]
20 € 30 € 36 € 65 € 42 € 17 € 34 € 35 € 36 €
032
B.I.1
Materiál
20€ 30€ 36€ 65€ 42€ 17€ 34€ 35€ 36€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
034
B.I.3
Výrobky
035
B.I.4
Zvieratá
036
B.I.5
Tovar
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039 až 045]
2 349 € 2 445 € 2 419 € 2 356 € 490 € 201 € 210 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
0€ 0€
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
044
B.II.6
Iné pohľadávky
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
2 349€ 2 445€ 2 419€ 2 356€ 490€ 201€ 210€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047 až 054]
2 579 063 € 2 097 076 € 1 792 658 € 2 348 927 € 2 242 308 € 1 532 598 € 1 459 047 € 2 508 787 € 2 105 087 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
2 292 168€ 1 872 277€ 1 592 791€ 2 088 716€ 2 053 464€ 1 376 737€ 1 245 716€ 2 343 331€ 1 936 155€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
052
B.III.6
Sociálne poistenie
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
286 895€ 224 799€ 199 867€ 260 211€ 188 844€ 155 861€ 213 331€ 165 456€ 168 932€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056 až 060]
1 258 870 € 1 187 632 € 1 272 108 € 959 405 € 1 161 246 € 1 449 638 € 1 581 040 € 1 106 242 € 1 307 862 €
056
B.IV.1
Peniaze
721€ 696€ 1 059€ 1 063€ 838€ 1 814€ 1 353€ 404€ 898€
057
B.IV.2
Účty v bankách
1 258 149€ 1 186 936€ 1 271 049€ 958 342€ 1 160 408€ 1 447 824€ 1 579 687€ 1 105 838€ 1 306 964€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062 až 065]
64 370 € 66 703 € 4 872 € 133 415 € 79 774 € 9 889 € 6 143 € 62 771 € 6 187 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
109€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
4 468€ 4 246€ 4 763€ 3 955€ 5 215€ 4 731€ 6 143€ 6 875€ 6 187€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
59 902€ 62 457€ 129 460€ 74 559€ 5 158€ 55 896€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
3 918 635 € 3 377 644 € 3 101 952 € 3 444 887 € 3 486 288 € 2 998 004 € 3 060 487 € 3 704 948 € 3 452 776 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
2 397 859 € 2 199 077 € 2 127 031 € 2 106 027 € 2 042 041 € 1 923 777 € 1 981 260 € 2 019 136 € 2 016 193 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069 až 072]
33 194 € 33 194 € 33 194 € 33 194 € 33 194 € 33 194 € 33 194 € 33 194 € 33 194 €
069
A.I.1
Základné imanie
33 194€ 33 194€ 33 194€ 33 194€ 33 194€ 33 194€ 33 194€ 33 194€ 33 194€
070
A.I.2
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
071
A.I.3
Zmena základného imania
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074 až 079]
0 €
074
A.II.1
Emisné ážio
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
33 194 € 33 194 € 33 194 € 33 194 € 33 194 € 33 194 € 33 194 € 33 194 € 33 194 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
33 194€ 33 194€ 33 194€ 33 194€ 33 194€ 33 194€ 33 194€ 33 194€ 33 194€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
0€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
1 632 689 € 1 610 643 € 1 589 639 € 1 565 653 € 1 557 389 € 1 514 872 € 1 552 747 € 1 549 805 € 1 517 707 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
1 632 689€ 1 610 643€ 1 589 639€ 1 565 653€ 1 557 389€ 1 514 872€ 1 552 747€ 1 549 805€ 1 517 707€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(068+073+080
+084+088+121)]
698 782 € 522 046 € 471 004 € 473 986 € 418 264 € 342 517 € 362 125 € 402 943 € 432 098 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
1 520 234 € 1 178 025 € 973 921 € 1 338 402 € 1 442 622 € 1 072 060 € 1 076 435 € 1 682 312 € 1 433 875 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090 až 093]
11 106 € 11 056 € 13 847 € 12 819 € 9 123 € 8 265 € 9 618 € 10 779 € 9 598 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
8 566€ 7 851€ 10 582€ 9 654€ 6 658€ 6 820€ 8 178€ 9 598€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
2 540€ 3 205€ 3 265€ 3 165€ 2 465€ 1 445€ 1 440€ 10 779€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95 až 105]
10 979 € 11 437 € 11 766 € 12 095 € 2 619 € 3 220 € 3 780 € 4 627 € 5 148 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
096
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
097
B.II.3
Dlhodobé nevyfakturované dodávky
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
10 979€ 11 437€ 11 766€ 12 095€ 2 619€ 3 220€ 3 780€ 4 444€ 4 921€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
183€ 227€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107 až 116]
1 498 149 € 1 155 532 € 948 308 € 1 313 488 € 1 430 880 € 1 060 575 € 1 063 037 € 1 666 906 € 1 419 129 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
1 419 040€ 1 118 263€ 922 545€ 1 273 353€ 1 335 410€ 1 040 955€ 1 047 305€ 1 651 893€ 1 405 072€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
18 404€ 11 821€ 12 522€ 11 493€ 48 252€ 9 739€ 7 904€ 7 442€ 6 912€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
13 519€ 9 398€ 10 310€ 9 111€ 15 968€ 7 816€ 6 240€ 5 970€ 5 640€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
47 186€ 16 050€ 2 931€ 19 531€ 31 250€ 2 065€ 1 588€ 1 601€ 1 505€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122 až 125]
542 € 542 € 1 000 € 458 € 1 625 € 2 167 € 2 792 € 3 500 € 2 708 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
542€ 542€ 1 000€ 458€ 1 625€ 2 167€ 2 792€ 3 500€ 2 708€