Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
4 550 570 € 3 918 635 € 3 377 644 € 3 101 952 € 3 444 887 € 3 486 288 € 2 998 004 € 3 060 487 € 3 704 948 € 3 452 776 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
4 170 € 13 963 € 23 758 € 29 859 € 719 € 2 428 € 5 661 € 14 013 € 27 113 € 33 604 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
0 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
0€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
4 170 € 13 963 € 23 758 € 29 859 € 719 € 2 428 € 5 661 € 14 013 € 27 113 € 33 604 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
4 170€ 13 963€ 23 758€ 29 859€ 719€ 2 428€ 5 661€ 14 013€ 27 113€ 33 604€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
0 € 0 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
4 452 732 € 3 840 302 € 3 287 183 € 3 067 221 € 3 310 753 € 3 404 086 € 2 982 454 € 3 040 331 € 3 615 064 € 3 412 985 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
87 € 20 € 30 € 36 € 65 € 42 € 17 € 34 € 35 € 36 €
035
B.I.1
Materiál
87€ 20€ 30€ 36€ 65€ 42€ 17€ 34€ 35€ 36€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
2 398 € 2 349 € 2 445 € 2 419 € 2 356 € 490 € 201 € 210 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
0 € 0 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
2 398€ 2 349€ 2 445€ 2 419€ 2 356€ 490€ 201€ 210€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
3 244 648 € 2 579 063 € 2 097 076 € 1 792 658 € 2 348 927 € 2 242 308 € 1 532 598 € 1 459 047 € 2 508 787 € 2 105 087 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
2 970 410 € 2 292 168 € 1 872 277 € 1 592 791 € 2 088 716 € 2 053 464 € 1 376 737 € 1 245 716 € 2 343 331 € 1 936 155 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
2 970 410€ 2 292 168€ 1 872 277€ 1 592 791€ 2 088 716€ 2 053 464€ 1 376 737€ 1 245 716€ 2 343 331€ 1 936 155€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
274 238€ 286 895€ 224 799€ 199 867€ 260 211€ 188 844€ 155 861€ 213 331€ 165 456€ 168 932€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
1 205 599 € 1 258 870 € 1 187 632 € 1 272 108 € 959 405 € 1 161 246 € 1 449 638 € 1 581 040 € 1 106 242 € 1 307 862 €
072
B.V.1.
Peniaze
992€ 721€ 696€ 1 059€ 1 063€ 838€ 1 814€ 1 353€ 404€ 898€
073
B.V.2.
Účty v bankách
1 204 607€ 1 258 149€ 1 186 936€ 1 271 049€ 958 342€ 1 160 408€ 1 447 824€ 1 579 687€ 1 105 838€ 1 306 964€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
93 668 € 64 370 € 66 703 € 4 872 € 133 415 € 79 774 € 9 889 € 6 143 € 62 771 € 6 187 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
109€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
4 315€ 4 468€ 4 246€ 4 763€ 3 955€ 5 215€ 4 731€ 6 143€ 6 875€ 6 187€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
89 353€ 59 902€ 62 457€ 129 460€ 74 559€ 5 158€ 55 896€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
4 550 570 € 3 918 635 € 3 377 644 € 3 101 952 € 3 444 887 € 3 486 288 € 2 998 004 € 3 060 487 € 3 704 948 € 3 452 776 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
2 645 453 € 2 397 859 € 2 199 077 € 2 127 031 € 2 106 027 € 2 042 041 € 1 923 777 € 1 981 260 € 2 019 136 € 2 016 193 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
33 194 € 33 194 € 33 194 € 33 194 € 33 194 € 33 194 € 33 194 € 33 194 € 33 194 € 33 194 €
082
A.I.1
Základné imanie
33 194€ 33 194€ 33 194€ 33 194€ 33 194€ 33 194€ 33 194€ 33 194€ 33 194€ 33 194€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
33 194 € 33 194 € 33 194 € 33 194 € 33 194 € 33 194 € 33 194 € 33 194 € 33 194 € 33 194 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
33 194€ 33 194€ 33 194€ 33 194€ 33 194€ 33 194€ 33 194€ 33 194€ 33 194€ 33 194€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
0 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
0 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
1 641 471 € 1 632 689 € 1 610 643 € 1 589 639 € 1 565 653 € 1 557 389 € 1 514 872 € 1 552 747 € 1 549 805 € 1 517 707 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
1 641 471€ 1 632 689€ 1 610 643€ 1 589 639€ 1 565 653€ 1 557 389€ 1 514 872€ 1 552 747€ 1 549 805€ 1 517 707€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
937 594 € 698 782 € 522 046 € 471 004 € 473 986 € 418 264 € 342 517 € 362 125 € 402 943 € 432 098 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
1 904 575 € 1 520 234 € 1 178 025 € 973 921 € 1 338 402 € 1 442 622 € 1 072 060 € 1 076 435 € 1 682 312 € 1 433 875 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
20 521 € 10 979 € 11 437 € 11 766 € 12 095 € 2 619 € 3 220 € 3 780 € 4 627 € 5 148 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
20 521€ 10 979€ 11 437€ 11 766€ 12 095€ 2 619€ 3 220€ 3 780€ 4 444€ 4 921€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
183€ 227€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
1 866 546 € 1 498 149 € 1 155 532 € 948 308 € 1 313 488 € 1 430 880 € 1 060 575 € 1 063 037 € 1 666 906 € 1 419 129 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
1 748 991 € 1 419 040 € 1 118 263 € 922 545 € 1 273 353 € 1 335 410 € 1 040 955 € 1 047 305 € 1 651 893 € 1 405 072 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
1 748 991€ 1 419 040€ 1 118 263€ 922 545€ 1 273 353€ 1 335 410€ 1 040 955€ 1 047 305€ 1 651 893€ 1 405 072€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
19 353€ 18 404€ 11 821€ 12 522€ 11 493€ 48 252€ 9 739€ 7 904€ 7 442€ 6 912€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
15 343€ 13 519€ 9 398€ 10 310€ 9 111€ 15 968€ 7 816€ 6 240€ 5 970€ 5 640€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
82 859€ 47 186€ 16 050€ 2 931€ 19 531€ 31 250€ 2 065€ 1 588€ 1 601€ 1 505€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
17 508 € 11 106 € 11 056 € 13 847 € 12 819 € 9 123 € 8 265 € 9 618 € 10 779 € 9 598 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
14 968€ 8 566€ 7 851€ 10 582€ 9 654€ 6 658€ 6 820€ 8 178€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
2 540€ 2 540€ 3 205€ 3 265€ 3 165€ 2 465€ 1 445€ 1 440€ 10 779€ 9 598€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
542 € 542 € 542 € 1 000 € 458 € 1 625 € 2 167 € 2 792 € 3 500 € 2 708 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
542€ 542€ 542€ 1 000€ 458€ 1 625€ 2 167€ 2 792€ 3 500€ 2 708€