Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik

Údaje z Obchodného registra spoločnosti SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik

 • Názov SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
 • IČO 36022047
 • DIČ 2020066213
 • IČ DPH SK2020066213 podľa §4
 • Sídlo Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica
 • Dátum vzniku 1. júla 1997, Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Pš, vložka č. 713/S
 • Základné imanie Podľa ORSR: 890 744 376 €
  Podľa účtovnej závierky: 912 617 386 €
 • Historické sídlo Nám. gen. M. R. Štefánika 1, 010 71 Žilina
  (platné do 1. júna 2010)
  Námestie M.R. Štefánika 1, 010 71 Žilina
  (platné do 25. júla 2008)
  Námestie M.R. Štefánika 1, 010 01 Žilina
  (platné do 20. februára 2008)
  Radničné námestie 8, 969 39 Banská Štiavnica
  (platné do 17. januára 2008)
  Višňovského 4, 969 39 Banská Štiavnica
  (platné do 31. mája 2000)
  Višňovského 4, 969 01 Banská Štiavnica
  (platné do 12. decembra 1997)

Šetrite čas a pracujte s podaniami z Obchodného registra hromadne s FinStat Premium

 1. Pridajte si do monitoringu až do 60 000 firiem
  • automaticky dostanete emailovú notifikáciu o každom novom podaní, nemusíte tak ručne kontrolovať každú firmu zvlášť
 2. Vyhľadávajte, filtrujte a exportujte podania sledovaných firiem vo Vašom konte
  • na časovej osi chronologicky zoradené udalosti obchodných partnerov s možnosťou vyhľadávania, filtrovania a exportu udalostí firiem do CSV
 3. Exportujte vždy aktuálne údaje o vašich obchodných partneroch do Excelu
  • aktuálne názvy, adresy a SK NACE spoločností, mená a adresy štatutárov spolu s finančnými údajmi získate v jednom CSV súbore

Viac informácií o FinStat PREMIUM

Štatutári
Osoba Funkcia Adresa Dátum vzniku funkcie Obdobie
Ing. Róbert Hok Riaditeľ Vlašky 321, 032 13 Vlachy 21. júla 2020
Ing. Ladislav Bariak Riaditeľ Rovniankova 1658/2, 851 02 Bratislava - mestská časť Petržalka 1. októbra 2020
Ing. Pavel Virág Riaditeľ Rovniankova 1689/20, 851 02 Bratislava - mestská časť Petržalka 2. decembra 2020
 • Konanie menom spoločnosti [od 20. júna 1997] Štátny podnik zastupuje a zaň podpisuje riaditeľ a jeho zástupcovia v uvedenom poradí, samostatne.
Dozorná rada
Osoba Funkcia Adresa Dátum vzniku funkcie Obdobie
Ing. Iveta Tobáková Dozorná rada Rastislavova 460/26, 040 01 Košice 17. augusta 2017
Ing. Silvester Varga Dozorná rada Komenského 22, 921 01 Piešťany 17. augusta 2017
Ing. Alžbeta Jágerská Dozorná rada Malodunajské nábrežie 2481/27, 945 01 Komárno 1. mája 2017
Mgr. Igor Balla, predseda dozornej rady Dozorná rada Kapicova 4, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka 10. júna 2019
Ľubica Kováčová, M. A. Dozorná rada Bronzová 19, 851 10 Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 10. júna 2019
Ing. Stanislav Fialík Dozorná rada Bjӧrnsonova 3044/8, 811 05 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 11. júna 2019
Predmety podnikania
Názov Vznik
výkon osobitných činností, ktoré súvisia so spravovanými hraničnými tokmi a následných činností vyplývajúcich z osobitných dohôd vzťahujúcich sa na hraničné toky 20.6.1997
zabezpečenie dodávok vody z vodných tokov a z nádrží, vrátane jej využitia na výrobu elektrickej energie v rozsahu určenom vodohospodárskymi orgánmi 20.6.1997
vykonávanie zabezpečovacích prác na ochranu pred nepriaznivými účinkami vôd na vodných tokoch a vodohospodárskych dielach, plnenie úloh vyplývajúcich z povodňových plánov a rozhodnutí povodňových komisií počas povodňovej aktivity 20.6.1997
vykonávanie stavebno-montážnych a údržbárskych prác, ťažby riečnych materiálov, ťažby a výroby kameniva a výrub stromov rastúcich mimo lesa v rámci rezortu 20.6.1997
sledovanie a vyhodnocovanie akosti vôd vodných tokov, odberov vôd a iného nakladania s vodami, vyberanie odplát podľa osobitných predpisov 20.6.1997
plnenie ďalších úloh, vyplývajúcich pre štátny podnik z vodného zákona a súvisiacich právnych predpisov vrátane dozornej činnosti v chránených vodohospodárskych oblastiach 20.6.1997
prevádzkovanie rybného hospodárstva podniku 20.6.1997
poľnohospodárstvo a lesníctvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja 20.6.1997
spracovanie prírodného kameňa 20.6.1997
výkon potápačských prác 20.6.1997
prenájom mechanizmov a dopravných zariadení 23.12.2011
vnútroštátna nákladná cestná doprava 23.12.2011
vnútrozemská platvba 31.5.2000
ubytovacie služby 31.5.2000
pohostinská činnosť 31.5.2000
vykonávanie trhacích prác 31.5.2000
chov rýb 31.5.2001
maloobchod v rozsahu voľných živností 31.5.2001
výkon činnosti stavbyvedúceho 31.5.2001
výkon činnosti stavebného dozoru 31.5.2001
vodná doprava-neverejná a verejná 31.5.2001
prevádzkovanie vlastnej ochrany 31.5.2001
výroba elektriny 31.5.2001
rozmnožovanie a kopírovacie práce 31.5.2001
kosenie porastov a ozeleňovanie plôch 31.5.2001
zemné práce 31.5.2001
ťažba riečnych materiálov 31.5.2001
činnosť vykonávaná banským spôsobom 31.5.2001
informačné služby 31.5.2001
vykonávanie zváračských prác 31.5.2001
zámočníctvo 31.5.2001
stolárstvo 31.5.2001
murárstvo 31.5.2001
plnenie ďalších činností, pokiaľ sa nimi nenaruší plnenie povinného predmetu činnosti 31.5.2001
dispečerské riadenie vodohospodárskych a ostatných podnikových činností 31.5.2001
určovanie skutočnej výšky poplatkov za odbery podzemných vôd a výšky poplatkov za vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd 25.3.2005
zabezpečovanie činností súvisiacich so správou vodných tokov a správou povodí a činností verejnoprospešného charakteru 28.7.2007
vykonávanie činností súvisiacich so správou podzemných vôd v rozsahu vymedzenom zákonom č. 364/2004 Z.z. o vodnách a o zmene a doplnení zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov 28.7.2007
vykonávanie činností súvisiacich s plánovaním v povodiach a v oblasti povodí 28.7.2007
správa zverených vodných tokov a zabezpečenie všetkých ich funkcií, výkon práva hospodárenia s vodnými tokmi, s vodohospodárskymi dielami a s ostatným majetkom 28.7.2007
zabezpečenie účinnej ochrany vôd, vodných tokov, vodohospodárskych diel a ostatného majetku 28.7.2007
zabezpečenie rozvoja, prevádzky a údržby vodných ciest a vodných častí verejných prístavných bazénov, vytváranie podmienok na využívanie vodných tokov a nádrží na plavbu a iné ich národohospodárske využívanie 28.7.2007
zabezpečovanie úloh obrany a krízového riadenia 28.7.2007
plnenie ďalších úloh, vyplývajúcich pre štátny podnik zo zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a súvisiacich právnych predpisov vrátane dozornej činnosti v chránených vodohospodárskych oblastiach 28.7.2007
zmenárne 23.12.2011
uskutočňovanie stavieb a ich zmien 1.11.2007
poradensko - konzultačná a lektorská činnosť v oblasti ochrany životného prostredia 1.11.2007
poskytovanie software a poradenstvo v oblasti hardware a software 1.11.2007
nákladná cestná doprava vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla 23.12.2011
geodetické a kartografické práce 23.12.2011
informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly 23.12.2011
vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb 23.12.2011
prenájom nebytových a bytových priestorov a pozemkov 23.12.2011
masérske služby 23.12.2011
prevádzkovanie sauny 23.12.2011
požičiavanie športového náradia 23.12.2011
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach 23.12.2011
poskytovanie služieb intertnetom 23.12.2011
výroba tepla, rozvod tepla 16.10.2012
verejné obstarávanie 10.7.2013
vnútroštátna osobitná pravidelná autobusová doprava 18.7.2014
vnútroštátna príležitostná autobusová doprava 18.7.2014
Iné právne skutočnosti
1. Štátny podnik bol založený zakladacou listinou zo dňa 19.12.1996 č. 3555/1996-100 podľa §§ 12, 13 zák.č. 111/90 Zb. o štátnom podniku a rozhodnutím Ministerstva pôdohospodárstva SR č. 3554/1996-100 zo dňa 19.12.1996 podľa ust. §§ 14, 15 a 26 zák. č. 111/90 Zb. o štátnom podniku o splynutí štátnych podnikov: Povodie Dunaja, štátny podnik Bratislava Povodie Váhu, štátny podnik Piešťany Povodie Hrona, štátny podnik Banská Bystrica Povodie Bodrogu a Hornádu, štátny podnik Košice. Štátny podnik SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁR-
SKY PODNIK Banská Štiavnica preberá v plnom rozsahu majetok, práva a záväzky vyššieuvedených štátnych podnikov.
.
Stary spis: Pš 717
2. .
Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Ban-
ská Štiavnica preberá všetok majetok, práva a záväzky
spoločnosti FAIRWAY, spol. s r.o., S.r.o. 852/B, Nám.
arm.gen. L. Svobodu, Bratislava, podľa stavu zisteného
mimoriadnou účtovnou závierkou vykonanou ku dňu
31.01.1998.
3. .
Zakladateľ v zmysle § 27 zák.č. 111/1990 Zb. v znení
neskorších predpisov a rozhodnutím MP SR č. 3554/1996-100 zo dňa 19.12.1996 štátnemu podniku
priznal charakter podniku pre uspokojovanie verejno-
prospešných záujmov.
4. .
Zapisuje sa zmena v zmysle rozhodnutia o menovaní
dekrétom č. 38-100/2000 zo dňa 29.12.2000
a odvolaní č. 4517/1034/300-2000 zo dňa 14.11.2000.
5. Rozhodnutím Ministerstva pôdohospodárstva SR č. 1469/2001-250/180 zo dňa 14.3.2001 a jeho dodatkom č. 1 zo dňa 29.3.2001 bola so štátnym podnikom SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK so sídlom v Banskej Štiavnici zlúčená príspevková organizácia Výskumný ústav meliorácií a krajinného inžinierstva, Bratislava, IČO 00 678 015. Štátny podnik sa stáva právnym nástupcom zrušenej príspevkovej organizácie.
Zápis je vykonaný na základe rozhodnutí Ministerstva pôdohospodárstva SR č. 2060/2001-420 zo dňa 21.3.2001, ktorým bola doplnená zakladacia listina tohoto štátneho podniku a na základe rozhodnutia č. 1469/2001-250/180 zo dňa 14.3.2000 a jeho dodatku č.1 zo dňa 29.3.2001
6. Identifikačné číslo podnikového riditeľstva štátneho podniku: 36022047 05
7. .
V súlade s ustanovením§ 40b/, ods. 5 zákona NR SR č. 139/2003 Z.z. z 9. apríla 2003, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 312/2001 Z.z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prešla zakladateľská pôsobnosť k štátnemu podniku Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik Banská Štiavnica s účinnosťou od 1. mája 2003 z Ministerstva pôdohospo-
dárstva SR na Ministerstvo životného prostredia SR.
.
Rozhodnutím Ministerstva pôdohospodárstva SR č. 2018/03-420/116 a 2019/03-420/117 zo dňa 11.03.2003 o založení podniku Hydromeliorácie, š.p. Bratislava, vyníma sa v súlade s ustanovením §§ 3, 4 a 6 zák. č. 111/1990 o štátnom podniku zo Slovenského vodohospo-
dárskeho podniku, š.p. Banská Štiavnica majetok v zmysle citovaného rozhodnutia tak, ako je vyšpecifikovaný v Súhrnnom zisťovacom protokole a vkladá sa do š.p. Hydromeliorácie, š.p. Bratislava.
História zmien a podania