Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
01.01.2007
31.12.2007
01.01.2006
31.12.2006
01.01.2005
31.12.2005
01.01.2004
31.12.2004
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
1 445 944 109 € 1 445 400 080 € 1 421 076 429 € 1 425 712 123 € 1 420 830 469 € 1 421 695 295 € 1 322 474 493 € 1 229 302 381 € 1 208 357 930 € 1 214 976 216 € 1 212 996 859 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
1 382 238 823 € 1 380 034 379 € 1 366 198 593 € 1 369 053 050 € 1 367 728 870 € 1 366 665 548 € 1 268 727 293 € 1 167 523 808 € 1 170 365 720 € 1 167 040 548 € 1 155 937 581 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004 až 010]
2 491 128 € 3 391 091 € 5 422 316 € 9 980 372 € 15 088 014 € 19 974 775 € 12 047 812 € 8 636 746 € 7 428 594 € 5 077 044 € 4 766 436 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
30 701€ 414 420€ 821 904€ 1 311 847€ 1 279 587€ 247 411€ 96 476€
005
A.I.2
Software
1 880 774€ 3 187 202€ 3 179 647€ 4 168 305€ 5 535 828€ 3 034 847€ 1 985 796€ 2 075 798€ 3 391 997€ 3 696 932€ 2 592 905€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
2 405€ 3 281€ 2 151 290€ 5 378 228€ 8 605 167€ 11 832 105€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
607 949€ 200 608€ 60 678€ 19 419€ 125 115€ 3 795 976€ 8 782 429€ 6 313 537€ 4 036 597€ 1 380 112€ 2 077 055€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012 až 020]
1 379 747 695 € 1 376 643 288 € 1 360 776 277 € 1 359 072 678 € 1 352 640 856 € 1 346 690 773 € 1 256 679 481 € 1 158 887 062 € 1 162 937 126 € 1 161 963 504 € 1 151 171 145 €
012
A.II.1
Pozemky
276 095 503€ 274 316 904€ 270 173 289€ 266 264 882€ 261 760 945€ 257 478 417€ 221 272 292€ 116 551 712€ 113 868 260€ 110 633 708€ 106 249 576€
013
A.II.2
Stavby
1 027 688 894€ 1 023 892 652€ 1 029 178 635€ 1 022 757 996€ 1 030 810 496€ 1 028 764 463€ 1 002 185 048€ 1 009 666 323€ 1 019 666 581€ 1 009 642 530€ 1 005 364 000€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
30 763 693€ 33 587 146€ 31 994 190€ 30 578 759€ 33 881 082€ 17 261 179€ 9 279 875€ 10 724 260€ 12 436 018€ 12 210 698€ 14 732 246€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
31 099€ 31 099€ 31 099€ 31 098€ 31 099€ 31 099€ 31 099€ 31 099€ 131 768€ 134 241€ 136 713€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
45 083 756€ 44 810 699€ 29 399 064€ 39 439 943€ 26 157 234€ 43 135 298€ 23 887 170€ 21 913 668€ 16 834 499€ 29 342 327€ 24 688 610€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
84 750€ 4 788€ 20 317€ 23 997€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022 až 029]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
62 636 220 € 64 660 026 € 54 684 311 € 53 816 977 € 52 682 244 € 54 668 968 € 53 447 669 € 61 004 335 € 37 669 560 € 47 219 278 € 56 822 090 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032 až 037]
3 459 927 € 3 760 252 € 3 765 361 € 3 815 540 € 3 836 219 € 3 761 078 € 3 767 181 € 3 764 428 € 4 061 617 € 4 112 394 € 3 708 073 €
032
B.I.1
Materiál
3 401 567€ 3 624 393€ 3 595 337€ 3 559 682€ 3 622 965€ 3 535 070€ 3 402 410€ 3 185 188€ 3 216 798€ 2 622 557€ 2 332 094€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
10 652€ 20 234€
034
B.I.3
Výrobky
49 032€ 99 166€ 135 998€ 253 018€ 208 788€ 217 240€ 356 573€ 566 151€ 829 837€ 1 177 156€ 901 289€
035
B.I.4
Zvieratá
7 996€ 3 053€ 505€ 2 386€ 1 684€ 6 094€ 3 250€ 3 411€ 3 984€ 4 242€ 2 413€
036
B.I.5
Tovar
33 279€ 33 264€ 132€ 1 607€ 908€ 1 146€ 9 628€ 10 998€ 297 787€ 452 043€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
1 332€ 361€ 257€ 322€ 1 175€ 1 766€ 3 802€ 50€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039 až 045]
27 805 665 € 25 372 399 € 12 199 € 12 710 € 14 923 € 18 096 € 19 536 € 22 322 € 30 706 € 42 427 € 50 667 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
10 982€ 11 399€ 12 199€ 12 710€ 14 923€ 18 096€ 19 536€ 22 322€ 30 706€ 42 427€ 50 667€
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
044
B.II.6
Iné pohľadávky
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
27 794 683€ 25 361 000€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047 až 054]
26 898 907 € 23 925 417 € 19 023 424 € 23 219 092 € 27 611 925 € 36 496 444 € 36 126 425 € 31 143 817 € 29 335 352 € 26 554 138 € 29 382 074 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
21 060 924€ 17 350 001€ 11 500 119€ 16 160 535€ 19 840 765€ 18 356 470€ 16 729 316€ 11 309 476€ 10 941 963€ 8 628 350€ 13 666 675€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
052
B.III.6
Sociálne poistenie
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
59 909€ 128 643€ 1 098 854€ 13 768€ 279 869€ 10 611 322€ 244 448€ 902 506€ 554 219€ 39 393€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
5 778 074€ 6 446 773€ 6 424 451€ 7 044 789€ 7 491 291€ 7 528 652€ 19 152 661€ 18 931 835€ 18 393 389€ 17 371 569€ 15 676 006€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056 až 060]
4 471 721 € 11 601 958 € 31 883 327 € 26 769 635 € 21 219 177 € 14 393 350 € 13 534 527 € 26 073 768 € 4 241 885 € 16 510 319 € 23 681 276 €
056
B.IV.1
Peniaze
14 613€ 32 486€ 105 602€ 145 642€ 133 603€ 159 875€ 152 170€ 101 353€ 98 913€ 83 876€ 84 230€
057
B.IV.2
Účty v bankách
4 457 108€ 11 569 472€ 31 777 725€ 26 623 993€ 21 085 574€ 14 233 475€ 13 382 357€ 25 972 415€ 4 142 972€ 16 426 443€ 23 597 046€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062 až 065]
1 069 066 € 705 675 € 193 525 € 2 842 096 € 419 355 € 360 779 € 299 531 € 774 238 € 322 650 € 716 390 € 237 188 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
88 502€ 180 235€ 1 893€ 8 480€ 64 719€ 58 852€ 2 249€ 1 206€ 201€ 2 055€ 3 463€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
454 270€ 501 909€ 179 537€ 2 812 513€ 247 138€ 293 246€ 288 576€ 696 340€ 281 616€ 707 502€ 175 623€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
526 294€ 23 531€ 12 095€ 21 103€ 107 498€ 8 681€ 8 706€ 76 692€ 40 833€ 6 833€ 58 102€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
1 445 944 109 € 1 445 400 080 € 1 421 076 429 € 1 425 712 123 € 1 420 830 469 € 1 421 695 295 € 1 322 474 493 € 1 229 302 381 € 1 208 357 930 € 1 214 976 216 € 1 212 996 859 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
918 521 991 € 914 275 257 € 907 307 207 € 936 352 546 € 940 338 856 € 955 161 376 € 922 337 923 € 838 821 379 € 827 936 864 € 854 282 874 € 871 455 246 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069 až 072]
912 617 386 € 910 969 362 € 1 057 276 074 € 1 054 778 383 € 1 051 309 539 € 1 047 939 064 € 1 011 951 617 € 907 365 562 € 905 174 452 € 893 257 212 € 891 650 755 €
069
A.I.1
Základné imanie
890 744 376€ 890 744 376€ 890 744 376€ 890 744 376€ 890 744 376€ 890 744 376€ 891 247 643€ 891 247 643€ 891 247 643€ 891 247 643€ 918 831 873€
070
A.I.2
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
071
A.I.3
Zmena základného imania
21 873 010€ 20 224 986€ 166 531 698€ 164 034 007€ 160 565 163€ 157 194 688€ 120 703 974€ 16 117 919€ 13 926 809€ 2 009 569€ -27 181 118€
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074 až 079]
074
A.II.1
Emisné ážio
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
2 156 835 € 2 156 836 € 2 156 836 € 2 156 836 € 2 156 836 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
2 156 835€ 2 156 836€ 2 156 836€ 2 156 836€ 2 156 836€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
3 305 895 € 21 271 206 € -123 255 126 € -113 066 715 € -105 137 148 € -90 425 045 € -70 463 707 € -70 701 019 € -59 009 453 € -20 423 817 € -18 091 328 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
3 305 895€ 21 271 206€ 58 818 605€ 60 847 531€ 42 895 428€ 25 796 646€ 12 371 991€ 12 134 679€ 2 129 708€ 8 161 695€ -13 417 074€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-182 073 731€ -173 914 246€ -148 032 576€ -116 221 691€ -82 835 698€ -82 835 698€ -61 139 161€ -28 585 512€ -4 674 254€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(068+073+080
+084+088+121)]
2 598 710 € -17 965 311 € -28 870 576 € -7 515 958 € -7 990 371 € -4 509 479 € -21 306 823 € 2 156 836 € -18 228 135 € -18 550 521 € -2 104 181 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
211 120 858 € 226 332 318 € 231 568 027 € 204 132 205 € 198 977 970 € 184 313 936 € 172 357 711 € 163 529 251 € 158 815 998 € 139 428 968 € 130 660 464 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090 až 093]
33 373 272 € 29 844 064 € 33 664 609 € 35 265 655 € 33 978 253 € 33 439 886 € 21 340 821 € 15 453 690 € 14 795 129 € 11 227 239 € 14 134 568 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
1 804 509€ 1 695 156€ 1 667 014€ 1 622 523€ 1 282 996€ 1 223 725€ 1 176 075€ 1 491 177€ 1 181 815€ 1 097 171€ 1 139 107€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
30 159 938€ 26 476 912€ 29 673 160€ 32 033 810€ 31 669 712€ 31 372 138€ 19 232 224€ 7 083 707€ 8 802 362€ 6 929 820€ 9 490 671€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
1 408 825€ 1 671 996€ 2 324 435€ 1 609 322€ 1 025 545€ 844 023€ 932 522€ 6 878 806€ 4 810 952€ 3 200 248€ 3 504 790€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95 až 105]
140 528 133 € 138 784 718 € 133 158 705 € 125 220 562 € 122 514 416 € 107 735 669 € 107 722 033 € 102 023 375 € 102 938 655 € 76 999 168 € 70 149 408 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
4 882€ 16 229€ 27 690€ 20 158€
096
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
097
B.II.3
Dlhodobé nevyfakturované dodávky
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
474€ 474€ 474€ 474€ 474€ 474€ 474€ 474€ 474€ 474€ 474€
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
217 335€ 179 073€ 153 563€ 146 270€ 151 192€ 124 823€ 161 367€ 87 269€ 70 843€ 81 042€ 140 468€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
84 387€ 20 000€ 360 575€ 537 212€ 537 212€ 2 950€ 11 294€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
140 225 937€ 138 585 171€ 132 644 093€ 124 536 606€ 121 825 538€ 107 610 372€ 107 560 192€ 101 930 750€ 102 848 159€ 76 878 668€ 69 988 308€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107 až 116]
23 636 868 € 28 748 718 € 43 199 578 € 23 650 966 € 20 435 598 € 21 987 006 € 35 784 091 € 37 705 939 € 31 200 893 € 36 849 692 € 35 314 122 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
9 570 516€ 16 786 352€ 15 618 951€ 9 555 323€ 7 943 954€ 10 897 166€ 9 808 964€ 11 467 430€ 6 475 606€ 9 768 903€ 7 000 887€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
285 225€ 41 987€ 267 995€ 91 878€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
3 175 647€ 3 103 519€ 3 386 606€ 2 538 500€ 2 464 968€ 2 148 840€ 2 298 570€ 2 312 983€ 2 213 224€ 2 468 792€ 3 816 755€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
2 353 853€ 2 254 239€ 2 455 363€ 1 886 648€ 1 801 482€ 1 550 626€ 1 679 263€ 1 601 299€ 1 701 060€ 2 208 198€ 2 802 368€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
2 802 605€ 524 005€ 15 551 584€ 3 781 551€ 1 028 904€ 284 977€ 2 176 913€ 2 240 211€ 1 621 871€ 3 142 836€ 5 108 298€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
5 734 247€ 6 080 603€ 6 187 074€ 5 888 944€ 7 196 290€ 7 105 397€ 19 820 381€ 19 798 791€ 19 147 145€ 18 992 968€ 16 493 936€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
13 582 585 € 28 954 818 € 21 545 135 € 19 995 022 € 22 049 703 € 21 151 375 € 7 510 766 € 8 346 247 € 9 881 321 € 14 352 869 € 11 062 366 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
8 588 172€ 12 072 485€ 20 813 246€ 19 994 152€ 22 048 833€ 13 392 058€ 7 291 671€ 8 125 003€ 8 958 335€ 10 000 000€ 11 059 108€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
4 994 413€ 16 882 333€ 731 889€ 870€ 870€ 7 759 317€ 219 095€ 221 244€ 922 986€ 4 352 869€ 3 258€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122 až 125]
316 301 260 € 304 792 505 € 282 201 195 € 285 227 372 € 281 513 643 € 282 219 983 € 227 778 859 € 226 951 751 € 221 605 068 € 221 264 374 € 210 881 149 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
184€ 1 022€ 1 473€ 893 051€ 225 164€ 1 765€ 27 373€ 17 965€ 20 595€ 26 952€ 61 648€
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
310 949 111€ 299 599 810€ 275 520 586€ 276 586 769€ 273 655 079€ 278 793 724€ 224 894 515€ 224 461 033€ 219 119 768€ 218 198 739€ 208 549 229€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
5 351 965€ 5 191 673€ 6 679 136€ 7 747 552€ 7 633 400€ 3 424 494€ 2 856 971€ 2 472 753€ 2 464 705€ 3 038 683€ 2 270 272€