Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.06.2020
31.05.2021
01.06.2019
31.05.2020
01.06.2018
31.05.2019
01.06.2017
31.05.2018
01.06.2016
31.05.2017
01.06.2015
31.05.2016
01.06.2014
31.05.2015
01.06.2013
31.05.2014
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
4 969 968 € 4 409 107 € 3 994 601 € 3 310 006 € 3 506 952 € 2 807 191 € 2 748 145 € 2 728 625 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
1 052 317 € 701 626 € 575 229 € 533 754 € 540 324 € 463 553 € 517 461 € 421 273 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
1 052 317 € 701 626 € 575 229 € 533 754 € 540 324 € 463 553 € 517 461 € 421 273 €
012
A.II.1
Pozemky
31 224€ 31 224€ 31 224€ 31 224€ 31 224€ 31 224€ 31 224€ 31 224€
013
A.II.2
Stavby
141 856€ 147 527€ 153 197€ 158 868€ 164 721€ 170 610€ 176 500€ 188 019€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
853 487€ 522 875€ 390 808€ 343 662€ 344 379€ 261 719€ 309 737€ 202 030€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
25 750€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
3 912 879 € 3 703 753 € 3 416 793 € 2 774 116 € 2 964 564 € 2 341 945 € 2 228 114 € 2 305 666 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
214 965 € 160 699 € 209 659 € 80 080 € 45 333 € 41 697 € 62 919 € 58 754 €
035
B.I.1
Materiál
11 316€ 6 227€ 5 261€ 9 892€ 5 548€ 4 892€ 5 076€ 3 703€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
203 649€ 154 472€ 204 398€ 70 188€ 39 785€ 36 805€ 57 843€ 55 051€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
24 604 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
24 604 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
24 604€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
2 457 038 € 3 192 192 € 3 047 959 € 2 125 972 € 1 844 164 € 1 907 326 € 1 747 069 € 1 574 753 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
2 434 884 € 3 085 399 € 3 041 357 € 2 117 056 € 1 812 031 € 1 905 919 € 1 738 757 € 1 574 568 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
2 434 884€ 3 085 399€ 3 041 357€ 2 117 056€ 1 812 031€ 1 905 919€ 1 738 757€ 1 574 568€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
247€ 247€ 32 133€ 185€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
22 154€ 106 793€ 6 355€ 8 669€ 1 407€ 8 312€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
1 240 876 € 350 862 € 159 175 € 568 064 € 1 050 463 € 392 922 € 418 126 € 672 159 €
072
B.V.1.
Peniaze
3 452€ 3 565€ 3 368€ 3 115€ 4 699€ 5 777€ 4 425€ 9 149€
073
B.V.2.
Účty v bankách
1 237 424€ 347 297€ 155 807€ 564 949€ 1 045 764€ 387 145€ 413 701€ 663 010€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
4 772 € 3 728 € 2 579 € 2 136 € 2 064 € 1 693 € 2 570 € 1 686 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
4 740€ 3 284€ 2 579€ 2 136€ 2 064€ 1 693€ 2 570€ 1 686€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
32€ 444€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
4 969 968 € 4 409 107 € 3 994 601 € 3 310 006 € 3 506 952 € 2 807 191 € 2 748 145 € 2 728 625 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
3 349 454 € 1 662 013 € 2 320 672 € 2 625 515 € 2 507 754 € 2 001 087 € 1 960 015 € 1 381 077 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
10 000 € 10 000 € 10 000 € 10 000 € 10 000 € 10 000 € 10 000 € 9 959 €
082
A.I.1
Základné imanie
10 000€ 10 000€ 10 000€ 10 000€ 10 000€ 10 000€ 10 000€ 9 959€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
1 000€ 1 000€ 1 000€ 1 000€ 1 000€ 1 000€ 1 000€ 1 000€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
1 651 013 € 809 823 € 1 499 849 € 1 950 730 € 1 990 087 € 1 370 118 € 1 370 118 € 824 094 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
1 651 013€ 809 823€ 1 499 849€ 1 950 730€ 1 990 087€ 1 370 118€ 1 370 118€ 824 094€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
1 687 441 € 841 190 € 809 823 € 663 785 € 506 667 € 619 969 € 578 897 € 546 024 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
1 620 514 € 2 747 094 € 1 673 929 € 684 491 € 999 198 € 806 104 € 788 130 € 1 347 128 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
10 818 € 10 274 € 10 593 € 9 829 € 9 427 € 9 704 € 11 967 € 328 734 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
314 676€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
2 438€ 2 420€ 2 183€ 1 657€ 1 330€ 1 136€ 2 099€ 2 656€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
8 380€ 7 854€ 8 410€ 8 172€ 8 097€ 8 568€ 9 868€ 11 402€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
1 585 670 € 2 719 590 € 1 653 823 € 666 288 € 980 735 € 788 453 € 767 518 € 1 008 679 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
596 122 € 822 058 € 861 171 € 569 473 € 515 288 € 10 637 € 11 867 € 229 691 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
596 122€ 822 058€ 861 171€ 569 473€ 515 288€ 10 637€ 11 867€ 229 691€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
663 785€ 1 790 422€ 663 785€ 398 256€ 698 255€ 698 255€ 698 255€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
26 484€ 28 380€ 19 206€ 16 516€ 15 269€ 14 721€ 12 118€ 9 090€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
17 806€ 17 740€ 12 043€ 10 228€ 9 880€ 8 960€ 7 120€ 6 022€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
281 362€ 60 855€ 97 618€ 70 071€ 41 912€ 55 880€ 37 959€ 65 621€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
111€ 135€ 130€ 199€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
24 026 € 17 230 € 9 513 € 8 374 € 9 036 € 7 947 € 8 645 € 9 715 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
21 063€ 12 987€ 7 920€ 6 335€ 6 194€ 6 397€ 8 645€ 9 715€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
2 963€ 4 243€ 1 593€ 2 039€ 2 842€ 1 550€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
420 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
420€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé