Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.06.2020
31.05.2021
01.06.2019
31.05.2020
01.06.2018
31.05.2019
01.06.2017
31.05.2018
01.06.2016
31.05.2017
01.06.2015
31.05.2016
01.06.2014
31.05.2015
01.06.2013
31.05.2014
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
8 433 952€ 5 577 336€ 5 352 635€ 4 905 774€ 3 846 909€ 4 165 093€ 3 719 689€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
8 476 949 € 5 601 889 € 5 360 923 € 4 908 725 € 3 857 996 € 4 172 550 € 3 721 477 € 3 651 306 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
8 387 876€ 5 555 344€ 5 329 821€ 4 870 492€ 3 832 900€ 4 143 245€ 3 705 532€ 3 627 130€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
46 076€ 21 992€ 22 813€ 35 282€ 14 010€ 21 848€ 14 157€ 22 049€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
42 990€ 23 481€ 8 239€ 933€ 9 695€ 5 600€ 1 344€ 200€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
7€ 1 072€ 50€ 2 018€ 1 391€ 1 857€ 444€ 1 927€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
6 335 869 € 4 532 893 € 4 332 659 € 4 066 599 € 3 206 784 € 3 377 037 € 2 969 763 € 2 922 655 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
5 482 416€ 3 866 163€ 3 776 098€ 3 553 783€ 2 791 287€ 2 979 493€ 2 596 031€ 2 605 339€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
102 845€ 68 008€ 43 858€ 58 772€ 29 181€ 25 307€ 45 983€ 27 332€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
76 748€ 82 831€ 76 807€ 74 514€ 59 234€ 66 685€ 56 406€ 61 600€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
391 205 € 312 593 € 261 705 € 213 134 € 178 558 € 179 146 € 164 179 € 127 581 €
16
E.1.
Mzdové náklady
247 078€ 224 632€ 191 147€ 155 407€ 129 574€ 129 997€ 119 924€ 92 925€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
36 500€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
99 566€ 78 740€ 67 082€ 54 113€ 45 684€ 46 163€ 41 390€ 32 188€
19
E.4.
Sociálne náklady
8 061€ 9 221€ 3 476€ 3 614€ 3 300€ 2 986€ 2 865€ 2 468€
20
F.
Dane a poplatky
2 186€ 1 974€ 3 649€ 2 131€ 1 693€ 1 352€ 2 236€ 1 489€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
218 914€ 169 493€ 175 392€ 152 138€ 140 127€ 114 082€ 101 522€ 86 557€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
218 914€ 169 493€ 175 392€ 152 138€ 140 127€ 114 082€ 101 522€ 86 557€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
30 905€ 20 168€ 4 433€ 1 503€ 1 920€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26 694€ 3 505€ -16 676€ 8 674€ 2 270€ 6 039€ 257€ 9 728€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
3 956€ 8 158€ 7 393€ 3 453€ 2 931€ 3 013€ 3 149€ 3 029€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
2 141 080 € 1 068 996 € 1 028 264 € 842 126 € 651 212 € 795 513 € 751 714 € 728 651 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
2 771 943 € 1 560 334 € 1 455 871 € 1 218 705 € 967 208 € 1 093 608 € 1 021 269 € 954 908 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
12 € 473 € 48 € 34 € 69 € 55 € 94 € 174 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
12 € 19 € 30 € 31 € 63 € 55 € 92 € 73 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
12€ 19€ 30€ 31€ 63€ 55€ 92€ 73€
42
XII.
Kurzové zisky
454€ 18€ 3€ 6€ 2€ 101€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
4 304 € 2 829 € 564 € 632 € 699 € 551 € 7 920 € 18 375 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
21 € 35 € 7 182 € 17 780 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
21€ 35€ 7 182€ 17 780€
52
O.
Kurzové straty
1 442€ 360€ 198€ 262€ 263€ 162€ 271€ 120€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
2 841€ 2 434€ 366€ 370€ 436€ 389€ 467€ 475€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-4 292 € -2 356 € -516 € -598 € -630 € -496 € -7 826 € -18 201 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
2 136 788 € 1 066 640 € 1 027 748 € 841 528 € 650 582 € 795 017 € 743 888 € 710 450 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
449 347 € 225 450 € 217 925 € 177 743 € 143 915 € 175 048 € 164 991 € 164 426 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
448 820€ 226 006€ 217 687€ 177 668€ 144 386€ 176 348€ 166 525€ 164 279€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
527€ -556€ 238€ 75€ -471€ -1 300€ -1 534€ 147€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
1 687 441 € 841 190 € 809 823 € 663 785 € 506 667 € 619 969 € 578 897 € 546 024 €