Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
4 861 522 € 7 493 124 € 5 608 532 € 5 323 763 € 10 798 836 € 2 844 795 € 3 168 251 € 4 688 512 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
334 181 € 433 111 € 479 317 € 510 545 € 576 143 € 541 671 € 207 141 € 181 460 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
11 171 € 29 620 € 49 421 € 32 758 € 48 078 € 97 403 € 31 076 € 47 764 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
11 171€ 29 620€ 26 966€ 30 119€ 42 272€ 90 436€ 31 076€ 47 764€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
2 639€ 5 806€ 6 967€
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
22 455€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
323 010 € 403 491 € 429 896 € 477 787 € 528 065 € 444 268 € 176 065 € 133 696 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
323 010€ 403 491€ 429 896€ 477 787€ 528 065€ 350 475€ 145 850€ 133 696€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
93 793€ 30 215€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
4 171 798 € 6 760 664 € 4 935 179 € 4 518 097 € 10 110 000 € 2 195 436 € 2 831 185 € 4 320 668 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
160 597 € 9 913 € 6 655 € 29 700 € 7 719 € 18 598 € 110 501 € 31 508 €
035
B.I.1
Materiál
1 740€ 4 454€ 5 045€ 5 295€ 5 688€ 3 106€ 2 875€ 5 414€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
156 625€ 4 652€ 21 586€ 65 485€ 4 042€
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
2 232€ 807€ 1 610€ 2 819€ 2 031€ 15 492€ 42 141€ 22 052€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
60 075 € 38 588 € 93 095 € 27 653 € 64 936 € 42 619 € 36 732 € 13 481 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
6 188 € 2 539 € 13 488 € 1 848 € 1 848 € 1 848 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
6 188€ 2 539€ 13 488€ 1 848€ 1 848€ 1 848€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
53 887€ 38 588€ 93 095€ 25 114€ 51 448€ 40 771€ 34 884€ 11 633€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
2 506 180 € 5 628 103 € 3 770 017 € 3 159 400 € 9 618 986 € 1 550 093 € 1 639 157 € 2 722 128 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
2 279 191 € 5 626 421 € 3 767 971 € 3 158 746 € 9 617 983 € 1 390 205 € 1 588 095 € 1 473 978 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
2 096€ 284€ 961€ 384€ 384€ 401€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
2 277 095€ 5 626 137€ 3 767 010€ 3 158 362€ 9 617 599€ 1 389 804€ 1 588 095€ 1 473 978€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
3 020€ 1 120 241€
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
222 103€ 159 205€ 47 606€ 40 175€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
1 866€ 1 682€ 2 046€ 654€ 1 003€ 683€ 3 456€ 87 734€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
1 444 946 € 1 084 060 € 1 065 412 € 1 301 344 € 418 359 € 584 126 € 1 044 795 € 1 553 551 €
072
B.V.1.
Peniaze
13 823€ 8 300€ 9 195€ 11 062€ 7 533€ 7 893€ 20 803€ 16 382€
073
B.V.2.
Účty v bankách
1 431 123€ 1 075 760€ 1 056 217€ 1 290 282€ 410 826€ 576 233€ 1 023 992€ 1 537 169€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
355 543 € 299 349 € 194 036 € 295 121 € 112 693 € 107 688 € 129 925 € 186 384 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
38 556€ 56 578€ 62 555€ 54 358€ 32 201€ 13 319€ 30 644€ 34 198€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
287 680€ 240 793€ 124 053€ 235 951€ 74 571€ 89 430€ 92 750€ 89 858€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
29 307€ 1 978€ 7 428€ 4 812€ 5 921€ 4 939€ 6 531€ 62 328€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
4 861 522 € 7 493 124 € 5 608 532 € 5 323 763 € 10 798 836 € 2 844 795 € 3 168 251 € 4 688 512 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
2 418 391 € 3 006 044 € 2 078 132 € 1 828 029 € 1 136 416 € 349 414 € 1 115 611 € 1 503 082 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
235 235 € 235 235 € 235 235 € 235 235 € 235 235 € 235 235 € 235 235 € 235 235 €
082
A.I.1
Základné imanie
235 235€ 235 235€ 235 235€ 235 235€ 235 235€ 235 235€ 235 235€ 235 235€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
46€ 46€ 46€ 46€ 46€ 46€ 46€ 46€
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
102 223 € 102 223 € 102 223 € 102 223 € 102 223 € 102 223 € 102 223 € 102 223 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
102 223€ 102 223€ 102 223€ 102 223€ 102 223€ 102 223€ 102 223€ 102 223€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
1 615 540 € 1 152 228 € 899 525 € 391 112 € 11 910 € 602 018 € 922 377 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
1 615 540€ 1 152 228€ 899 525€ 391 112€ 11 910€ 602 018€ 922 377€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
465 347 € 1 516 312 € 841 103 € 1 099 413 € 787 002 € 11 910 € 176 089 € 243 201 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
2 152 379 € 4 257 395 € 3 409 670 € 3 260 333 € 9 551 191 € 2 378 471 € 1 905 058 € 3 035 407 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
120 512 € 120 014 € 130 543 € 80 492 € 106 295 € 132 930 € 32 952 € 26 529 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
9 437 € 5 505 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
9 437€ 5 505€
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
10 409€ 45 285€ 59 852€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
33 039€ 21 494€ 13 144€ 9 544€ 1 769€ 4 967€ 6 988€ 5 122€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
87 473€ 98 520€ 117 399€ 60 539€ 59 241€ 68 111€ 16 527€ 15 902€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
623 € 2 579 € 3 585 € 2 782 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
623€ 2 579€ 3 585€ 2 782€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
1 746 305 € 3 920 453 € 2 819 362 € 3 031 597 € 9 190 918 € 1 731 122 € 1 367 175 € 2 887 143 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
1 224 253 € 2 817 485 € 2 306 390 € 2 338 945 € 7 749 168 € 830 883 € 1 113 795 € 2 680 747 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
1 477€ 235€ 853€ 1 260€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
1 222 776€ 2 817 485€ 2 306 155€ 2 338 092€ 7 749 168€ 829 623€ 1 113 795€ 2 680 747€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
30 000€ 500 000€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
125 584€ 296 647€ 86 686€ 185 836€ 151 721€ 80 827€ 74 259€ 73 191€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
86 364€ 175 405€ 84 118€ 117 213€ 110 267€ 57 197€ 68 667€ 50 783€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
181 552€ 503 803€ 222 286€ 291 565€ 1 089 294€ 13 924€ 97 000€ 61 619€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
98 552€ 127 113€ 119 882€ 98 038€ 90 468€ 248 291€ 13 454€ 20 803€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
285 562 € 216 928 € 459 765 € 148 244 € 253 355 € 511 840 € 501 346 € 118 953 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
30 664€ 24 179€ 18 138€ 15 023€ 17 054€ 15 402€ 16 929€ 23 775€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
254 898€ 192 749€ 441 627€ 133 221€ 236 301€ 496 438€ 484 417€ 95 178€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
290 752 € 229 685 € 120 730 € 235 401 € 111 229 € 116 910 € 147 582 € 150 023 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
25 981€ 33 266€ 27 778€ 31 957€ 31 835€ 16 530€ 38 453€ 44 960€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
264 771€ 196 419€ 92 952€ 203 444€ 79 394€ 100 380€ 109 129€ 105 063€