Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

eM-Be, s. r. o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
33 560 € 38 368 € 41 787 € 36 813 € 32 583 € 30 132 € 28 274 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
33 560€ 38 368€ 41 787€ 36 813€ 32 583€ 30 132€ 28 274€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
47 167 € 29 515 € 33 914 € 37 035 € 13 549 € 14 813 € 31 451 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
5 680€ 3 994€ 3 459€ 3 525€ 3 790€ 3 244€ 12 646€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
5 355€ 2 891€ 2 823€ 5 374€ 3 303€ 4 327€ 6 972€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
16 331 € 16 210 € 16 678 € 26 987 € 5 935 € 6 184 € 10 745 €
16
E.1.
Mzdové náklady
12 011€ 11 902€ 11 960€ 20 135€ 4 851€ 4 560€ 7 933€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
4 217€ 4 173€ 4 661€ 6 752€ 1 057€ 1 599€ 2 773€
19
E.4.
Sociálne náklady
103€ 135€ 57€ 100€ 27€ 25€ 39€
20
F.
Dane a poplatky
720€ 322€ 180€ 306€ 293€ 398€ 905€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
18 082€ 5 255€ 10 546€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
18 082€ 5 255€ 10 546€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
999€ 843€ 228€ 843€ 228€ 660€ 183€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-13 607 € 8 853 € 7 873 € -222 € 19 034 € 15 319 € -3 177 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
-11 035 € -6 885 € -6 282 € -8 899 € -7 093 € -7 571 € -19 618 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
0 € 0 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
0 € 0 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
0 € 0 €
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
0 € 0 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
42
XII.
Kurzové zisky
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
552 € 236 € 563 € 334 € 348 € 439 € 4 861 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
0 € 0 € 117 € 4 167 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
117€ 4 167€
52
O.
Kurzové straty
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
552€ 236€ 563€ 334€ 348€ 322€ 694€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-552 € -236 € -563 € -334 € -348 € -439 € -4 861 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-14 159 € 8 617 € 7 310 € -556 € 18 686 € 14 880 € -8 038 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
1 780 € 0 € 960 € 793 € 960 € 60 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
1 780€ 960€ 793€ 960€ 60€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-15 939 € 8 617 € 6 350 € -556 € 17 893 € 13 920 € -8 098 €