Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
158 711 828 € 178 807 329 € 171 939 946 € 150 642 914 € 142 002 330 € 172 268 745 € 127 494 379 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
71 852 623 € 80 912 242 € 89 047 031 € 80 428 589 € 85 335 574 € 88 693 179 € 89 089 123 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
232 104 € 342 735 € 453 371 € 152 091 € 127 650 € 246 250 € 387 678 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
0€
005
A.I.2
Software
232 104€ 342 735€ 453 371€ 152 091€ 127 650€ 246 250€ 387 678€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
0€
007
A.I.4
Goodwill
0€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
0€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
71 620 519 € 80 569 507 € 88 593 660 € 80 276 498 € 85 207 924 € 88 446 929 € 88 701 445 €
012
A.II.1
Pozemky
4 691 232€ 4 691 232€ 4 691 232€ 4 622 399€ 4 622 399€ 4 622 399€ 4 622 399€
013
A.II.2
Stavby
21 071 324€ 23 093 711€ 21 841 252€ 21 830 827€ 23 451 895€ 24 945 179€ 26 378 483€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
44 608 894€ 50 365 412€ 53 763 336€ 47 868 704€ 53 560 698€ 55 613 796€ 53 670 258€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
0€
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
0€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
0€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
1 249 069€ 2 419 152€ 8 297 840€ 5 954 568€ 3 572 932€ 3 265 555€ 4 030 305€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
0€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
0 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
0€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
0€
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
0€
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
0€
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
0€
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
0€
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
0€
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
0€
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
0€
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
0€
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
0€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
86 748 899 € 97 721 688 € 82 846 887 € 70 173 132 € 56 635 679 € 83 540 210 € 38 380 862 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
15 693 268 € 23 898 728 € 15 844 188 € 13 447 490 € 12 597 379 € 12 642 454 € 10 232 828 €
035
B.I.1
Materiál
3 661 768€ 9 837 717€ 4 303 438€ 2 242 391€ 2 521 116€ 2 551 310€ 1 541 964€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
3 672 016€ 5 394 470€ 3 947 278€ 4 142 822€ 4 175 658€ 3 779 311€ 3 673 973€
037
B.I.3
Výrobky
7 979 024€ 8 136 135€ 7 053 343€ 6 662 138€ 5 568 275€ 6 151 116€ 4 857 714€
038
B.I.4
Zvieratá
0€
039
B.I.5
Tovar
380 460€ 530 406€ 540 129€ 400 139€ 332 330€ 160 717€ 159 177€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
0€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
0 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
0 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
0€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
0€
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
0€
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
0€
051
B.II.7
Iné pohľadávky
0€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
0€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
71 053 435 € 73 816 535 € 67 002 260 € 56 722 845 € 44 000 068 € 70 855 254 € 28 098 885 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
8 569 106 € 10 079 715 € 38 761 718 € 25 418 992 € 23 236 975 € 29 313 192 € 25 809 825 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
206 580€ 468 017€ 5 049 886€ 2 550 270€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
8 362 526€ 9 611 698€ 33 711 832€ 22 868 722€ 23 236 975€ 29 313 192€ 25 809 825€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
61 314 210€ 61 932 167€ 27 525 625€ 30 585 225€ 20 211 400€ 40 554 072€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
0€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
0€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
1 168 752€ 1 804 642€ 714 849€ 718 500€ 551 562€ 987 990€ 2 289 030€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
0€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
1 367€ 11€ 68€ 128€ 131€ 30€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
0 €
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
0€
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
0€
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
0€
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
0€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
2 196 € 6 425 € 439 € 2 797 € 38 232 € 42 502 € 49 149 €
072
B.V.1.
Peniaze
1 776€ 6 071€ 46€ 2 442€ 1 790€ 2 082€ 1 582€
073
B.V.2.
Účty v bankách
420€ 354€ 393€ 355€ 36 442€ 40 420€ 47 567€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
110 306 € 173 399 € 46 028 € 41 193 € 31 077 € 35 356 € 24 394 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
0€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
110 306€ 173 399€ 46 028€ 41 193€ 31 077€ 35 356€ 24 394€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
0€
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
0€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
158 711 828 € 178 807 329 € 171 939 946 € 150 642 914 € 142 002 330 € 172 268 745 € 127 494 379 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
126 026 861 € 128 115 247 € 131 781 576 € 125 736 313 € 118 567 785 € 112 773 154 € 32 727 348 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
91 126 071 € 91 126 072 € 91 126 072 € 91 126 072 € 91 126 072 € 91 126 072 € 15 126 071 €
082
A.I.1
Základné imanie
91 126 071€ 91 126 072€ 91 126 072€ 91 126 072€ 91 126 072€ 91 126 072€ 15 126 071€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
0€
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
0€
085
A.II
Emisné ážio
0€
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
1 182€ 1 182€ 1 182€ 1 182€ 1 182€ 1 182€ 1 182€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
2 365 094 € 2 365 094 € 2 062 831 € 1 704 404 € 1 212 607 € 1 212 607 € 1 212 607 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
2 365 094€ 2 365 094€ 2 062 831€ 1 704 404€ 1 212 607€ 1 212 607€ 1 212 607€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
0€
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
0 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
0€
092
A.V.2
Ostatné fondy
0€
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
0 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
0€
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
0€
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
0€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
34 622 899 € 38 289 227 € 32 546 228 € 25 736 127 € 20 436 176 € 16 387 489 € 17 933 815 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
42 006 564€ 45 672 892€ 39 929 893€ 33 119 792€ 27 819 841€ 23 771 154€ 25 317 480€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-7 383 665€ -7 383 665€ -7 383 665€ -7 383 665€ -7 383 665€ -7 383 665€ -7 383 665€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
-2 088 385 € -3 666 328 € 6 045 263 € 7 168 528 € 5 791 748 € 4 045 804 € -1 546 327 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
32 684 967 € 50 692 082 € 40 158 370 € 24 906 601 € 23 434 545 € 59 495 591 € 94 767 031 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
92 381 € 108 316 € 96 311 € 80 429 € 74 049 € 109 362 € 88 766 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
0 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
0€
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
0€
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
0€
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
0€
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
0€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
0€
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
0€
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
0€
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
92 381€ 108 316€ 96 311€ 80 429€ 74 049€ 109 362€ 88 766€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
0€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
0€
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
0€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
806 782 € 703 048 € 615 819 € 489 080 € 430 723 € 303 149 € 260 632 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
0€
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
806 782€ 703 048€ 615 819€ 489 080€ 430 723€ 303 149€ 260 632€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
0€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
29 952 815 € 46 540 563 € 34 353 208 € 21 885 613 € 20 302 984 € 56 273 516 € 92 482 417 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
28 386 177 € 44 846 657 € 32 679 706 € 20 329 039 € 18 657 689 € 19 052 858 € 16 461 910 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
3 263 872€ 6 745 827€ 10 039 480€ 7 454 704€ 18 657 689€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
25 122 305€ 38 100 830€ 22 640 226€ 12 874 335€ 19 052 858€ 16 461 910€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
0€
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 36 041 085€ 74 975 592€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
0€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
779 372€ 821 004€ 761 890€ 716 684€ 708 909€ 532 910€ 550 329€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
577 001€ 628 742€ 562 035€ 517 582€ 498 057€ 385 985€ 399 606€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
203 657€ 238 118€ 338 506€ 305 824€ 418 682€ 251 452€ 88 069€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
0€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
6 608€ 6 042€ 11 071€ 16 484€ 19 647€ 9 226€ 6 911€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
1 832 989 € 3 336 306 € 5 086 969 € 2 443 403 € 2 626 789 € 2 771 151 € 1 929 374 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
208 207€ 218 224€ 448 128€ 176 106€ 154 035€ 2 665 148€ 1 853 543€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
1 624 782€ 3 118 082€ 4 638 841€ 2 267 297€ 2 472 754€ 106 003€ 75 831€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
3 849€ 6 063€ 8 076€ 38 413€ 5 842€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
0€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
0 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
0€
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
0€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
0€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
0€