Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
-
-
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01
I.
Tržby z predaja tovaru
4 418 793€ 5 072 952€ 1 441 592€ 852 679€ 595 789€ 722 095€ 7 004 034€ 16 057 220€ 10 769 983€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
4 629 341€ 4 037 069€ 1 421 125€ 822 002€ 653 991€ 653 605€ 6 642 210€ 15 527 342€ 10 331 393€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
-210 548 € 1 035 883 € 20 467 € 30 677 € -58 202 € 68 490 € 361 824 € 529 878 € 438 590 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
138 663 037 € 141 501 163 € 134 815 554 € 122 909 040 € 121 236 628 € 107 870 874 € 87 112 081 € 81 197 913 € 103 999 970 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
140 529 230€ 138 814 824€ 134 605 658€ 121 908 584€ 121 227 495€ 106 526 451€ 86 552 007€ 79 001 965€ 102 748 581€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-1 884 380€ 2 659 523€ 173 514€ 958 279€ -68 789€ 1 287 461€ 493 626€ 1 955 739€ 1 014 080€
07
II.3
Aktivácia
18 187€ 26 816€ 36 382€ 42 177€ 77 922€ 56 962€ 66 448€ 240 209€ 237 309€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
108 144 561 € 114 977 869 € 99 349 768 € 88 781 352 € 90 413 315 € 79 847 892 € 65 925 742 € 64 436 225 € 68 957 824 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
83 796 178€ 89 418 776€ 77 993 187€ 68 471 082€ 71 067 637€ 63 952 792€ 53 387 431€ 53 504 449€ 55 838 418€
10
B.2
Služby
24 302 566€ 25 497 695€ 21 468 125€ 20 418 035€ 19 229 690€ 16 090 005€ 12 538 311€ 10 931 776€ 13 119 406€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
30 307 928 € 27 559 177 € 35 486 253 € 34 158 365 € 30 765 111 € 28 091 472 € 21 548 163 € 17 291 566 € 35 480 736 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
22 391 342 € 19 853 808 € 18 236 322 € 15 832 651 € 14 172 453 € 13 039 124 € 11 759 535 € 11 121 250 € 9 180 537 €
13
C.1
Mzdové náklady
15 703 475€ 13 953 615€ 13 058 960€ 11 189 567€ 9 908 220€ 9 090 690€ 8 131 699€ 7 723 607€ 6 651 041€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
0€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
5 819 476€ 5 266 381€ 4 708 749€ 4 185 228€ 3 723 310€ 3 340 031€ 3 012 698€ 2 735 704€ 2 076 678€
16
C.4
Sociálne náklady
868 391€ 633 812€ 468 613€ 457 856€ 540 923€ 608 403€ 615 138€ 661 939€ 452 818€
17
D
Dane a poplatky
176 282€ 161 196€ 155 386€ 119 066€ 145 164€ 160 611€ 128 301€ 123 132€ 67 579€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
10 299 808€ 10 785 687€ 10 528 632€ 10 542 495€ 10 330 004€ 9 852 364€ 10 210 350€ 9 571 222€ 7 166 773€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
13 973 595€ 12 284 898€ 9 041 382€ 1 426 217€ 625 682€ 704 393€ 1 008 697€ 374 322€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
14 036 855€ 12 180 455€ 9 071 027€ 1 498 222€ 910 532€ 496 538€ 881 768€ 424 323€ 7 053€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
-7 135€ 4 078€ 32 473€ 964€ -11 054€ -72 678€ 91 802€ 9 972€ 45 791€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
26 650 903€ 24 291 761€ 129 107€ 141 809€ 340 202€ 11 746€ 12 531€ 430€ 8 998€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
25 861 147€ 24 757 287€ 273 707€ 218 123€ 165 151€ 469 677€ 213 554€ 174 361€ 136 146€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
-1 825 873 € -3 606 675 € 6 359 195 € 7 514 870 € 6 018 745 € 4 861 975 € -715 919 € -3 757 942 € 18 885 855 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€
28
J
Predané cenné papiere a podiely
0€
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
0 €
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
0€
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
0€
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
0€
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
0€
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
0€
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
0€
38
X.
Výnosové úroky
296€ 181€ 12€ 24€ 36€ 4 020€ 3 840€ 30€ 12 340€
39
N
Nákladové úroky
263€ 18 014€ 329€ 141€ 42€ 846 997€ 839 484€ 784 099€ 418 625€
40
XI.
Kurzové zisky
18 689€ 30 546€ 44 107€ 7 213€ 296 757€ 86 405€ 47 495€ 75 800€ 131 785€
41
O
Kurzové straty
19 106€ 37 064€ 17 897€ 18 171€ 219 514€ 50 847€ 36 732€ 83 327€ 100 553€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
35€ 6€ -9€ 4€ 8€ 13€ 89€ 11€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
262 163€ 49 020€ 77 845€ 8 673€ 6 475€ 5 879€ 5 524€ 8 627€ 9 510€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-262 512 € -73 365 € -51 961 € -19 744 € 70 770 € -813 285 € -830 405 € -800 134 € 384 552 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
-2 088 385 € -3 680 040 € 6 307 234 € 7 495 126 € 6 089 515 € 4 048 690 € -1 546 324 € -4 558 076 € 18 501 303 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
-13 712 € 261 971 € 326 598 € 297 767 € 2 886 € 3 € 2 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
-13 712€ 261 971€ 326 598€ 297 767€ 2 886€ 3€ 2€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
0€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
-2 088 385 € -3 666 328 € 6 045 263 € 7 168 528 € 5 791 748 € 4 045 804 € -1 546 327 € -4 558 078 € 18 501 303 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
-2 088 385 € -3 680 040 € 6 307 234 € 7 495 126 € 6 089 515 € 4 048 690 € -1 546 324 € -4 558 076 € 18 501 303 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0€
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
-2 088 385 € -3 666 328 € 6 045 263 € 7 168 528 € 5 791 748 € 4 045 804 € -1 546 327 € -4 558 078 € 18 501 303 €