Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
144 948 023€ 143 887 776€ 136 047 250€ 122 761 263€ 121 823 284€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
183 706 328 € 183 150 774 € 145 427 635 € 125 329 745 € 122 798 301 € 109 309 108 € 95 137 343 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
4 418 793€ 5 072 952€ 1 441 592€ 852 679€ 595 789€ 722 095€ 7 004 034€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
139 302 349€ 136 860 779€ 132 559 780€ 120 190 051€ 118 924 924€ 104 948 854€ 86 070 665€
05
III.
Tržby z predaja služieb
1 226 881€ 1 954 045€ 2 045 878€ 1 718 533€ 2 302 571€ 1 577 597€ 481 342€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-1 884 380€ 2 659 523€ 173 514€ 958 279€ -68 789€ 1 287 461€ 493 626€
07
V.
Aktivácia
18 187€ 26 816€ 36 382€ 42 177€ 77 922€ 56 962€ 66 448€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
13 973 595€ 12 284 898€ 9 041 382€ 1 426 217€ 625 682€ 704 393€ 1 008 697€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
26 650 903€ 24 291 761€ 129 107€ 141 809€ 340 202€ 11 746€ 12 531€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
185 532 201 € 186 757 449 € 139 068 440 € 117 814 875 € 116 779 556 € 104 447 133 € 95 853 262 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
4 629 341€ 4 037 069€ 1 421 125€ 822 002€ 653 991€ 653 605€ 6 642 210€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
83 796 178€ 89 418 776€ 77 993 187€ 68 471 082€ 71 067 637€ 63 952 792€ 53 364 005€
13
C.
Opravné položky k zásobám
45 817€ 61 398€ -111 544€ -107 765€ 115 988€ -194 905€ 23 426€
14
D.
Služby
24 302 566€ 25 497 695€ 21 468 125€ 20 418 035€ 19 229 690€ 16 090 005€ 12 538 311€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
22 391 342 € 19 853 808 € 18 236 322 € 15 832 651 € 14 172 453 € 13 039 124 € 11 759 535 €
16
E.1.
Mzdové náklady
15 703 475€ 13 953 615€ 13 058 960€ 11 189 567€ 9 908 220€ 9 090 690€ 8 131 699€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
0€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
5 819 476€ 5 266 381€ 4 708 749€ 4 185 228€ 3 723 310€ 3 340 031€ 3 012 698€
19
E.4.
Sociálne náklady
868 391€ 633 812€ 468 613€ 457 856€ 540 923€ 608 403€ 615 138€
20
F.
Dane a poplatky
176 282€ 161 196€ 155 386€ 119 066€ 145 164€ 160 611€ 128 301€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
10 299 808€ 10 785 687€ 10 528 632€ 10 542 495€ 10 330 004€ 9 852 364€ 10 210 350€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
10 299 808€ 10 785 687€ 10 528 632€ 10 542 495€ 10 330 004€ 9 852 364€ 10 210 350€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
0€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
14 036 855€ 12 180 455€ 9 071 027€ 1 498 222€ 910 532€ 496 538€ 881 768€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
-7 135€ 4 078€ 32 473€ 964€ -11 054€ -72 678€ 91 802€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
25 861 147€ 24 757 287€ 273 707€ 218 123€ 165 151€ 469 677€ 213 554€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-1 825 873 € -3 606 675 € 6 359 195 € 7 514 870 € 6 018 745 € 4 861 975 € -715 919 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
30 307 928 € 27 559 177 € 35 486 253 € 34 158 365 € 30 765 111 € 28 091 472 € 21 548 163 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
19 020 € 30 733 € 44 110 € 7 241 € 296 801 € 90 438 € 51 335 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
0 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
0€
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
0€
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
0€
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
0 €
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
0€
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
0€
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
296 € 181 € 12 € 24 € 36 € 4 020 € 3 840 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
0€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
296€ 181€ 12€ 24€ 36€ 4 020€ 3 840€
42
XII.
Kurzové zisky
18 689€ 30 546€ 44 107€ 7 213€ 296 757€ 86 405€ 47 495€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
0€
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
35€ 6€ -9€ 4€ 8€ 13€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
281 532 € 104 098 € 96 071 € 26 985 € 226 031 € 903 723 € 881 740 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
0€
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
0€
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
263 € 18 014 € 329 € 141 € 42 € 846 997 € 839 484 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
263€ 18 014€ 329€ 141€ 42€ 846 997€ 839 484€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
0€
52
O.
Kurzové straty
19 106€ 37 064€ 17 897€ 18 171€ 219 514€ 50 847€ 36 732€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
0€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
262 163€ 49 020€ 77 845€ 8 673€ 6 475€ 5 879€ 5 524€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-262 512 € -73 365 € -51 961 € -19 744 € 70 770 € -813 285 € -830 405 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-2 088 385 € -3 680 040 € 6 307 234 € 7 495 126 € 6 089 515 € 4 048 690 € -1 546 324 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
-13 712 € 261 971 € 326 598 € 297 767 € 2 886 € 3 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
-13 712€ 261 971€ 326 598€ 297 767€ 2 886€ 3€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
0€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-2 088 385 € -3 666 328 € 6 045 263 € 7 168 528 € 5 791 748 € 4 045 804 € -1 546 327 €