Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
30 681 331 € 30 946 302 € 26 312 550 € 26 385 832 € 24 466 373 € 23 629 500 € 24 211 031 € 26 092 028 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
23 317 043 € 23 278 899 € 19 870 915 € 19 851 483 € 18 681 702 € 18 778 063 € 19 516 171 € 19 179 854 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
0 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
0€
005
A.I.2
Software
0€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
0€
007
A.I.4
Goodwill
0€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
0€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
20 639 846 € 20 601 703 € 17 192 719 € 17 173 287 € 16 003 506 € 16 099 867 € 16 837 975 € 16 501 658 €
012
A.II.1
Pozemky
2 020 962€ 1 793 474€ 1 714 581€ 1 483 807€ 1 475 239€ 1 334 911€ 685 910€ 620 434€
013
A.II.2
Stavby
14 615 457€ 11 743 396€ 11 441 958€ 11 527 730€ 10 796 407€ 10 531 013€ 10 767 987€ 10 518 527€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
2 862 078€ 2 426 829€ 3 008 058€ 2 823 535€ 2 527 470€ 2 315 577€ 2 539 512€ 2 949 067€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
0€
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
991 928€ 1 259 689€ 955 268€ 934 286€ 966 507€ 1 856 766€ 2 154 801€ 2 248 323€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
0€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
144 041€ 3 317 135€ 67 474€ 398 549€ 142 794€ 50 150€ 687 929€ 165 307€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
5 380€ 61 180€ 5 380€ 5 380€ 95 089€ 11 450€ 1 836€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
2 677 197 € 2 677 196 € 2 678 196 € 2 678 196 € 2 678 196 € 2 678 196 € 2 678 196 € 2 678 196 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
2 677 197€ 2 677 196€ 2 677 196€ 2 677 196€ 2 677 196€ 2 677 196€ 2 677 196€ 2 677 196€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
1 000€ 1 000€ 1 000€ 1 000€ 1 000€ 1 000€
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
0€
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
0€
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
0€
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
0€
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
0€
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
0€
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
0€
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
0€
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
0€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
6 942 811 € 7 510 504 € 6 437 712 € 6 530 587 € 5 768 054 € 4 843 944 € 4 689 400 € 6 900 730 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
5 607 846 € 5 608 783 € 4 722 900 € 4 286 457 € 4 287 229 € 4 247 038 € 3 918 686 € 4 994 100 €
035
B.I.1
Materiál
1 910 101€ 2 254 637€ 1 662 230€ 1 628 548€ 1 322 635€ 1 375 065€ 1 139 533€ 1 907 919€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
132 734€ 176 132€ 162 695€ 159 182€ 115 972€ 122 668€ 125 771€ 104 310€
037
B.I.3
Výrobky
103 638€ 89 924€ 132 397€ 89 209€ 328 513€ 287 274€ 122 787€ 72 836€
038
B.I.4
Zvieratá
3 461 373€ 3 088 090€ 2 765 578€ 2 409 518€ 2 520 109€ 2 462 031€ 2 529 891€ 2 909 035€
039
B.I.5
Tovar
0€ 704€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
0€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
0 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
0 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
0€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
0€
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
0€
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
0€
051
B.II.7
Iné pohľadávky
0€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
0€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
1 332 265 € 1 385 262 € 1 620 633 € 1 522 864 € 1 475 000 € 595 160 € 768 665 € 1 886 590 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
887 834 € 1 124 727 € 828 230 € 798 720 € 799 543 € 275 964 € 756 672 € 760 085 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
30 880€ 31 159€ 67 278€ 61 713€ 33 213€ 7 167€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
856 954€ 1 093 568€ 760 952€ 737 007€ 766 330€ 268 797€ 756 672€ 760 085€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
11 153€ 180€ 0€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
252 150€ 494 629€ 2 198€ 3 333€ 348 738€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
0€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
421 331€ 249 608€ 527 273€ 216 707€ 665 668€ 308 730€ 466 405€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
0€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
11 947€ 10 747€ 12 980€ 12 808€ 7 591€ 10 466€ 8 660€ 311 362€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
0 €
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
0€
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
0€
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
0€
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
0€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
2 700 € 516 459 € 94 179 € 721 266 € 5 825 € 1 746 € 2 049 € 20 040 €
072
B.V.1.
Peniaze
2 325€ 3 177€ 6 722€ 3 978€ 4 658€ 1 481€ 1 896€ 2 455€
073
B.V.2.
Účty v bankách
375€ 513 282€ 87 457€ 717 288€ 1 167€ 265€ 153€ 17 585€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
421 477 € 156 899 € 3 923 € 3 762 € 16 617 € 7 493 € 5 460 € 11 444 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
15 911€ 0€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
414 984€ 98 840€ 3 923€ 3 762€ 16 617€ 7 493€ 5 460€ 11 444€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
0€
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
6 493€ 42 148€ 0€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
30 681 331 € 30 946 302 € 26 312 550 € 26 385 832 € 24 466 373 € 23 629 500 € 24 211 031 € 26 092 028 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
10 803 899 € 9 403 281 € 8 454 977 € 10 442 351 € 6 943 688 € 5 976 738 € 6 310 071 € 9 091 252 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
1 400 784 € 1 400 784 € 1 400 784 € 1 400 784 € 1 400 784 € 1 400 784 € 1 400 784 € 1 400 784 €
082
A.I.1
Základné imanie
1 400 784€ 1 400 784€ 1 400 784€ 1 400 784€ 1 400 784€ 1 400 784€ 1 400 784€ 1 400 784€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
0€
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
0€
085
A.II
Emisné ážio
0€
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
2 559 497€ 2 559 497€ 2 559 497€ 2 500 000€ 3 540 000€ 4 090 000€ 4 900 000€ 8 300 000€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
144 361 € 144 361 € 144 361 € 140 078 € 140 078 € 140 078 € 140 078 € 140 078 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
144 361€ 144 361€ 144 361€ 140 078€ 140 078€ 140 078€ 140 078€ 140 078€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
0€
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
0 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
0€
092
A.V.2
Ostatné fondy
0€
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
0 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
0€
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
0€
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
0€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
4 698 639 € 1 150 335 € 2 296 632 € 1 862 826 € -345 332 € -130 792 € -749 610 € -1 488 557 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
4 698 639€ 1 150 335€ 2 406 489€ 1 862 826€ 0€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-109 857€ -345 332€ -130 792€ -749 610€ -1 488 557€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
2 000 618 € 4 148 304 € 2 053 703 € 4 538 663 € 2 208 158 € 476 668 € 618 819 € 738 947 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
19 033 520 € 20 740 678 € 17 236 245 € 15 254 096 € 16 764 592 € 16 804 985 € 16 962 280 € 15 833 920 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
2 777 849 € 4 047 426 € 5 006 106 € 4 930 752 € 4 866 819 € 4 829 493 € 4 765 025 € 4 742 955 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
0 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
0€
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
0€
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
0€
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
2 000 000€ 3 412 000€ 4 412 000€ 4 412 000€ 4 412 000€ 4 412 000€
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 4 412 000€ 4 412 000€
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
0€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
0€
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
0€
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
0€
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
5 465€ 8 211€ 10 643€ 15 940€ 20 170€ 25 277€ 21 622€ 18 404€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
0€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
0€
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
772 384€ 627 215€ 583 463€ 502 812€ 434 649€ 392 216€ 331 403€ 312 551€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
18 059 € 18 059 € 18 059 € 18 059 € 18 059 € 18 059 € 18 059 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
0€
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
18 059€ 18 059€ 18 059€ 18 059€ 18 059€ 18 059€ 18 059€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
11 740 695€ 12 165 436€ 5 169 740€ 3 121 837€ 4 144 088€ 5 422 339€ 5 701 872€ 2 571 270€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
2 447 762 € 2 762 137 € 2 296 702 € 3 105 374 € 1 970 401 € 1 194 860 € 1 342 621 € 2 063 646 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
1 680 263 € 1 704 922 € 1 149 960 € 1 392 697 € 1 028 965 € 827 459 € 1 192 027 € 1 617 192 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
113 626€ 68 910€ 230 256€ 303 731€ 338 532€ 227 756€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
1 566 637€ 1 636 012€ 919 704€ 1 088 966€ 690 433€ 599 703€ 1 192 027€ 1 617 192€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
0€
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
102 648€ 47 910€ 786 854€ 742 647€ 407 729€ 161 042€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
74€ 1 551€ 96 449€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
9 268€ 10 022€ 7 444€ 7 437€ 7 782€ 7 811€ 1 000€ 1 000€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
72 126€ 74 476€ 66 389€ 71 388€ 46 799€ 45 557€ 39 351€ 43 536€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
56 378€ 59 504€ 52 661€ 57 561€ 38 709€ 32 126€ 29 752€ 30 991€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
162 656€ 834 662€ 196 026€ 829 134€ 426 585€ 80 960€ 73 365€ 257 931€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
0€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
364 423€ 30 641€ 37 368€ 4 510€ 13 758€ 39 905€ 5 575€ 16 547€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
302 413 € 463 620 € 119 009 € 135 038 € 143 691 € 111 484 € 159 430 € 76 464 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
66 775€ 56 820€ 53 659€ 54 475€ 39 487€ 43 767€ 64 717€ 61 415€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
235 638€ 406 800€ 65 350€ 80 563€ 104 204€ 67 717€ 94 713€ 15 049€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
1 746 742€ 1 284 000€ 4 626 629€ 3 943 036€ 5 621 534€ 5 228 750€ 4 975 273€ 6 379 585€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
0€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
843 912 € 802 343 € 621 328 € 689 385 € 758 093 € 847 777 € 938 680 € 1 166 856 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
0€
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
240€ 430€ 1 015€ 1 569€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
780 323€ 734 922€ 561 388€ 629 440€ 690 056€ 757 142€ 847 347€ 1 023 161€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
63 589€ 67 421€ 59 940€ 59 945€ 67 797€ 90 205€ 90 318€ 142 126€