Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
18 903 288€ 19 822 811€ 15 977 837€ 18 196 049€ 15 255 707€ 13 541 648€ 14 389 525€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
20 319 297 € 21 385 032 € 17 638 307 € 18 931 844 € 16 276 600 € 15 100 489 € 16 590 012 € 18 386 533 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
46€ 5 250€ 341 618€ 335 615€ 255 204€ 14 726€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
17 639 029€ 18 237 637€ 14 806 725€ 16 832 111€ 13 690 024€ 12 314 075€ 13 696 649€ 16 097 341€
05
III.
Tržby z predaja služieb
421 743€ 317 065€ 912 414€ 379 541€ 360 325€ 157 566€ 171 717€ 195 679€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-116 888€ -28 026€ 146 706€ -651 988€ -261 977€ -286 372€ -665 624€ -1 112 618€
07
V.
Aktivácia
634 359€ 740 246€ 694 266€ 472 143€ 509 633€ 789 199€ 1 115 110€ 1 288 024€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
776 390€ 710 811€ 713 212€ 732 002€ 654 795€ 877 980€ 1 430 363€ 1 063 768€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
964 664€ 1 407 253€ 364 984€ 1 162 785€ 982 182€ 912 426€ 586 593€ 839 613€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
17 300 896 € 15 510 462 € 14 356 347 € 13 137 337 € 12 731 453 € 13 742 338 € 14 961 330 € 16 590 943 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
5 247€ 322 573€ 335 460€ 255 204€ 14 726€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
10 702 381€ 9 084 652€ 8 668 775€ 7 862 971€ 7 943 084€ 7 986 334€ 8 368 601€ 9 539 833€
13
C.
Opravné položky k zásobám
-4 235€ 7 902€ 867€ -33 213€ -3 164€ 3 164€ 1 099€
14
D.
Služby
1 934 914€ 1 991 192€ 1 730 827€ 1 691 899€ 1 268 961€ 1 301 433€ 1 558 512€ 1 938 743€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
1 925 062 € 2 180 117 € 1 583 424 € 1 486 835 € 1 290 163 € 1 264 096 € 1 217 474 € 1 143 751 €
16
E.1.
Mzdové náklady
1 057 716€ 1 064 802€ 1 017 896€ 942 977€ 817 646€ 795 967€ 747 437€ 741 778€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
344 362€ 585 042€ 113 880€ 113 880€ 113 340€ 112 800€ 112 800€ 98 274€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
449 986€ 437 385€ 372 376€ 354 447€ 298 574€ 291 595€ 290 488€ 256 832€
19
E.4.
Sociálne náklady
72 998€ 92 888€ 79 272€ 75 531€ 60 603€ 63 734€ 66 749€ 46 867€
20
F.
Dane a poplatky
50 679€ 60 448€ 59 753€ 54 362€ 57 954€ 55 693€ 53 670€ 51 473€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
1 545 020€ 1 172 693€ 1 351 015€ 1 127 228€ 945 361€ 979 000€ 1 095 875€ 1 203 266€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
1 545 020€ 1 236 367€ 1 352 736€ 1 097 228€ 909 966€ 979 000€ 1 172 366€ 1 126 775€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
-63 674€ -1 721€ 30 000€ 35 395€ -76 491€ 76 491€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
888 949€ 752 189€ 742 613€ 674 655€ 730 205€ 1 633 901€ 2 221 639€ 1 978 728€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
1 123€ -33 739€ 397€ 1 482€ -9 849€ -109 414€ 341 690€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
252 768€ 273 406€ 245 777€ 232 876€ 204 883€ 199 434€ 296 605€ 377 634€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
3 018 401 € 5 874 570 € 3 281 960 € 5 794 507 € 3 545 147 € 1 358 151 € 1 628 682 € 1 795 590 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
5 940 948 € 8 195 359 € 6 152 607 € 7 476 073 € 5 138 218 € 3 690 020 € 4 387 575 € 4 988 751 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
10 837 € 4 459 € 509 232 € -4 € 4 511 € 28 096 € 37 911 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
499 826 € 0 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
0€
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
0€
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
499 826€ 0€
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
0 €
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
0€
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
0€
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
10 653 € 2 333 € 8 651 € 0 € 4 444 € 28 096 € 37 802 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
10 653€ 8 648€ 0€ 4 103€ 21 089€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
2 333€ 3€ 0€ 341€ 7 007€ 37 802€
42
XII.
Kurzové zisky
184€ 2 126€ 755€ -4€ 67€ 109€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
0€
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
0€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
468 639 € 603 543 € 660 584 € 662 263 € 723 190 € 740 170 € 859 077 € 727 115 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
0€
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
0€
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
433 428 € 547 196 € 602 357 € 618 425 € 685 670 € 692 712 € 716 408 € 692 268 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
146 043€ 293 386€ 367 111€ 348 998€ 326 453€ 315 600€ 350 981€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
287 385€ 253 810€ 235 246€ 269 427€ 359 217€ 377 112€ 365 427€ 692 268€
52
O.
Kurzové straty
2 125€ 3 895€ 808€ 2 687€ 3 007€ 2 506€ 9 728€ 5 142€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
0€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
33 086€ 52 452€ 57 419€ 41 151€ 34 513€ 44 952€ 132 941€ 29 705€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-457 802 € -603 543 € -656 125 € -153 031 € -723 194 € -735 659 € -830 981 € -689 204 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
2 560 599 € 5 271 027 € 2 625 835 € 5 641 476 € 2 821 953 € 622 492 € 797 701 € 1 106 386 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
559 981 € 1 122 723 € 572 132 € 1 102 813 € 613 795 € 145 824 € 178 882 € 367 439 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
414 812€ 1 078 971€ 491 481€ 1 034 650€ 376 407€ 85 011€ 160 030€ 150 199€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
145 169€ 43 752€ 80 651€ 68 163€ 237 388€ 60 813€ 18 852€ 217 240€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
2 000 618 € 4 148 304 € 2 053 703 € 4 538 663 € 2 208 158 € 476 668 € 618 819 € 738 947 €