Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
453 605 556 € 427 602 240 € 391 831 013 € 372 662 180 € 375 637 071 € 379 230 750 € 353 123 749 € 354 305 693 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
436 437 508 € 410 793 034 € 377 734 427 € 358 496 596 € 363 046 793 € 370 898 545 € 343 047 248 € 344 786 182 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
677 012 € 687 562 € 560 879 € 589 700 € 618 662 € 730 221 € 482 362 € 402 758 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
274 633€ 304 413€ 192 286€ 208 425€ 197 355€ 254 060€ 65 126€ 116 374€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
298 067€ 258 299€ 279 927€ 246 531€ 384 676€ 406 079€ 291 509€ 225 802€
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
6 717€ 14 793€ 22 869€ 30 945€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
104 312€ 124 850€ 88 666€ 128 027€ 21 838€ 47 213€ 94 782€ 60 582€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
435 758 497 € 410 103 472 € 377 171 547 € 357 904 896 € 362 426 131 € 370 166 324 € 342 562 886 € 344 381 424 €
012
A.II.1
Pozemky
7 813 158€ 7 798 272€ 7 606 401€ 7 354 412€ 7 245 471€ 7 064 561€ 6 988 568€ 6 736 056€
013
A.II.2
Stavby
291 023 320€ 292 233 520€ 300 088 741€ 306 044 905€ 313 142 669€ 319 031 019€ 300 988 916€ 285 395 682€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
21 480 032€ 21 224 444€ 23 470 212€ 25 842 668€ 27 538 646€ 28 685 362€ 22 185 897€ 18 438 949€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
850€ 850€ 850€ 850€ 850€ 850€ 850€ 850€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
115 431 380€ 88 842 500€ 46 001 506€ 18 653 782€ 14 437 927€ 15 375 816€ 12 394 019€ 33 805 230€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
9 758€ 3 886€ 3 838€ 8 281€ 60 569€ 8 716€ 4 636€ 4 657€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
2 000 € 2 000 € 2 000 € 2 000 € 2 000 € 2 000 € 2 000 € 2 000 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
2 000€ 2 000€ 2 000€ 2 000€ 2 000€ 2 000€ 2 000€ 2 000€
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
17 165 477 € 16 603 792 € 13 983 220 € 13 981 605 € 12 466 983 € 8 090 224 € 9 915 154 € 9 386 616 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
312 € 313 € 313 € 313 € 315 € 322 € 326 € 406 €
035
B.I.1
Materiál
312€ 313€ 313€ 313€ 315€ 322€ 326€ 406€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
1 692 322 € 1 713 697 € 3 255 132 € 3 059 726 € 1 863 647 € 6 376 783 € 3 324 793 € 1 933 982 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
1 622 586 € 1 619 689 € 3 152 471 € 2 992 743 € 1 652 718 € 2 840 495 € 2 886 635 € 1 516 851 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
2 886 635€ 1 516 851€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
6 271€ 13 852€ 25 753€ 1 327€ 3 756€
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
1 616 315€ 1 605 837€ 3 126 718€ 2 991 415€ 1 648 962€ 2 840 495€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
59 749€ 59 749€ 59 749€ 59 749€ 59 749€ 69 707€ 69 707€ 69 707€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
8 972€ 33 338€ 41 927€ 6 279€ 149 599€ 3 465 728€ 367 612€ 346 615€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
1 015€ 921€ 985€ 955€ 1 580€ 853€ 839€ 809€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
15 472 842 € 14 889 782 € 10 727 775 € 10 921 567 € 10 603 021 € 1 713 119 € 6 590 035 € 7 452 228 €
072
B.V.1.
Peniaze
5 677€ 4 085€ 4 126€ 4 774€ 2 799€ 4 573€ 6 497€ 9 401€
073
B.V.2.
Účty v bankách
15 467 166€ 14 885 697€ 10 723 648€ 10 916 792€ 10 600 222€ 1 708 546€ 6 583 538€ 7 442 827€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
2 571 € 205 415 € 113 368 € 183 978 € 123 295 € 241 981 € 161 347 € 132 895 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
105 416€ 105 895€ 104 993€ 111 475€ 107 174€ 125 628€ 113 631€ 114 634€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
-102 845€ 99 520€ 8 374€ 72 503€ 16 121€ 116 353€ 47 716€ 18 261€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
453 605 556 € 427 602 241 € 391 831 013 € 372 662 180 € 375 637 071 € 379 230 750 € 353 123 749 € 354 305 693 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
194 779 230 € 193 696 541 € 192 454 206 € 191 870 278 € 189 035 462 € 186 626 729 € 183 070 608 € 180 408 221 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
147 472 314 € 147 472 314 € 147 472 314 € 147 472 314 € 147 472 314 € 147 472 314 € 147 472 314 € 147 472 314 €
082
A.I.1
Základné imanie
147 472 314€ 147 472 314€ 147 472 314€ 147 472 314€ 147 472 314€ 147 472 314€ 147 472 314€ 147 472 314€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
4 621€ 4 621€ 4 621€ 4 621€ 4 621€ 4 621€ 4 621€ 4 621€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
14 429 929 € 14 305 696 € 14 247 303 € 13 963 821 € 13 722 948 € 13 367 336 € 13 101 097 € 13 094 731 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
14 429 929€ 14 305 696€ 14 247 303€ 13 963 821€ 13 722 948€ 13 367 336€ 13 101 097€ 13 094 731€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
31 789 677 € 30 671 576 € 30 146 040 € 27 594 706 € 25 426 846 € 22 226 338 € 19 830 187 € 19 772 888 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
31 770 061€ 30 651 960€ 30 126 425€ 27 575 090€ 25 407 231€ 22 206 723€ 19 810 572€ 19 753 273€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
19 615€ 19 615€ 19 615€ 19 615€ 19 615€ 19 615€ 19 615€ 19 615€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
1 082 690 € 1 242 335 € 583 928 € 2 834 816 € 2 408 733 € 3 556 120 € 2 662 389 € 63 667 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
43 779 008 € 46 611 253 € 37 015 391 € 37 355 978 € 38 806 013 € 55 303 155 € 46 790 066 € 51 881 968 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
9 223 591 € 10 554 919 € 8 951 135 € 6 851 766 € 7 790 493 € 7 785 772 € 8 838 212 € 10 635 969 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
1 179 070 € 1 242 063 € 1 238 535 € 1 175 975 € 1 124 250 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
1 179 070€ 1 242 063€ 1 238 535€ 1 175 975€ 1 124 250€
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
1 394 067€ 2 915 707€ 1 648 114€ 121 530€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
50 000€ 50 000€
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
4 729€ 3 701€ 7 382€ 7 021€ 6 828€ 4 290€ 2 916€ 2 758€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
6 645 725€ 6 393 448€ 6 057 104€ 5 497 239€ 6 609 416€ 7 781 482€ 8 835 296€ 10 633 211€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
103 874 € 107 230 € 100 855 € 112 851 € 98 862 € 78 657 € 72 589 € 62 645 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
103 874€ 107 230€ 100 855€ 112 851€ 98 862€ 78 657€ 72 589€ 62 645€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
21 877 609€ 18 571 737€ 19 326 288€ 21 902 944€ 25 062 937€ 28 222 930€ 30 217 791€ 29 769 115€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
8 791 602 € 10 022 858 € 5 699 486 € 5 003 830 € 2 014 232 € 3 809 968 € 4 646 470 € 6 566 062 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
5 634 677 € 9 043 402 € 5 176 216 € 4 442 284 € 1 549 806 € 3 264 750 € 4 205 929 € 4 124 316 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
60 605€ 117 786€ 62 274€ 157 747€
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
5 574 072€ 8 925 617€ 5 113 942€ 4 442 284€ 1 392 060€ 3 264 750€ 4 205 929€ 4 124 316€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
158 882€ 139 266€ 143 190€ 102 215€ 113 481€ 101 905€ 109 829€ 99 204€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
104 992€ 106 720€ 104 227€ 71 563€ 69 754€ 65 120€ 66 030€ 58 921€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
132 503€ 42 381€ 37 464€ 25 973€ 29 634€ 25 849€ 29 041€ 23 790€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
2 760 548€ 691 087€ 238 389€ 361 795€ 251 556€ 352 344€ 235 641€ 2 259 831€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
273 354 € 350 513 € 360 972 € 324 595 € 679 495 € 825 773 € 545 479 € 950 092 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
70 385€ 57 760€ 51 287€ 67 196€ 87 029€ 94 497€ 63 211€ 425 014€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
202 969€ 292 753€ 309 685€ 257 399€ 592 465€ 731 276€ 482 268€ 525 078€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
3 508 977€ 7 003 996€ 2 576 655€ 3 159 993€ 3 159 993€ 14 580 055€ 2 469 525€ 3 898 085€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
215 047 318 € 187 294 448 € 162 361 416 € 143 435 924 € 147 795 597 € 137 300 866 € 123 263 075 € 122 015 504 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
530€ 100€ 10 469€ 525 316€ 39€ 25 305€ 14 775€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
209 632 296€ 182 848 545€ 158 509 720€ 139 551 883€ 143 264 099€ 130 649 701€ 120 368 366€ 119 440 712€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
5 414 491€ 4 445 903€ 3 851 596€ 3 873 571€ 4 006 182€ 6 651 126€ 2 869 404€ 2 560 017€