Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
14 986 310€ 15 509 504€ 15 452 231€ 15 486 446€ 15 393 075€ 14 930 120€ 14 543 791€ 14 683 154€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
20 027 515 € 20 821 760 € 20 424 893 € 20 200 751 € 20 298 704 € 20 697 270 € 18 231 888 € 18 071 936 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
14 986 310€ 15 509 504€ 15 452 231€ 15 486 446€ 15 393 075€ 14 930 120€ 14 509 009€ 14 395 353€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
825 271€ 897 625€ 821 524€ 751 157€ 821 086€ 992 224€ 796 606€ 841 319€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
18 417€ 60 171€ 252 057€ 137 174€ 57 283€ 1 467 244€ 5 861€ 242 344€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
4 197 516€ 4 354 460€ 3 899 081€ 3 825 974€ 4 027 260€ 3 307 682€ 2 920 412€ 2 592 920€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
18 363 964 € 18 903 578 € 18 889 581 € 18 086 418 € 18 599 518 € 17 741 367 € 16 795 786 € 16 359 989 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
128 185€ 132 860€ 120 125€ 144 152€ 126 651€ 128 860€ 134 221€ 143 212€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
2 091 533€ 2 066 844€ 2 155 578€ 1 827 717€ 1 024 761€ 1 094 995€ 1 228 338€ 611 101€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
2 076 112 € 2 046 445 € 1 873 882 € 1 771 380 € 1 797 077 € 1 800 144 € 1 604 572 € 1 499 718 €
16
E.1.
Mzdové náklady
1 454 121€ 1 447 683€ 1 327 473€ 1 235 515€ 1 272 790€ 1 287 651€ 1 130 728€ 1 052 409€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
25 493€ 25 493€ 25 493€ 25 493€ 25 493€ 25 493€ 25 161€ 25 493€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
527 386€ 516 130€ 480 942€ 449 915€ 428 606€ 432 351€ 389 470€ 371 208€
19
E.4.
Sociálne náklady
69 112€ 57 140€ 39 974€ 60 458€ 70 188€ 54 649€ 59 213€ 50 608€
20
F.
Dane a poplatky
145 885€ 150 020€ 151 034€ 156 154€ 171 726€ 168 241€ 158 231€ 176 086€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
13 320 579€ 13 899 763€ 13 251 397€ 13 536 393€ 13 863 384€ 12 916 512€ 12 748 160€ 12 713 330€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
13 345 982€ 13 902 480€ 13 277 933€ 13 648 581€ 13 827 555€ 12 974 347€ 12 830 845€ 12 885 043€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
-25 403€ -2 717€ -26 537€ -112 188€ 35 829€ -57 835€ -82 685€ -171 713€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
3 916€ 30 881€ 239 764€ 79 496€ 5 752€ 61 821€ 21 812€ 75 195€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
-133 148€ -183 179€ -15 079€ -115 146€ 126 985€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
730 903€ 759 944€ 1 112 881€ 686 272€ 1 610 166€ 1 443 809€ 900 452€ 1 141 347€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
1 663 551 € 1 918 182 € 1 535 312 € 2 114 332 € 1 699 186 € 2 955 903 € 1 436 102 € 1 711 947 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
13 591 864 € 14 207 426 € 13 998 051 € 14 265 734 € 15 062 749 € 14 698 489 € 13 943 056 € 14 482 359 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
2 566 € 11 651 € 14 287 € 21 391 € 14 385 € 16 218 € 28 987 € 45 681 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
2 566 € 11 645 € 14 286 € 21 391 € 14 385 € 16 218 € 28 987 € 45 681 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
2 566€ 11 645€ 14 286€ 21 391€ 14 385€ 16 218€ 28 987€ 45 681€
42
XII.
Kurzové zisky
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
6€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
330 663 € 343 581 € 403 091 € 406 141 € 471 292 € 463 854 € 592 226 € 676 371 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
289 162 € 340 259 € 374 160 € 403 030 € 464 445 € 447 577 € 584 281 € 671 732 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
289 162€ 340 259€ 374 160€ 403 030€ 464 445€ 447 577€ 584 281€ 671 732€
52
O.
Kurzové straty
7€ 23€ 25€ 3€ 2€ 2€ 2€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
41 494€ 3 299€ 28 905€ 3 107€ 6 845€ 16 275€ 7 945€ 4 637€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-328 096 € -331 930 € -388 804 € -384 749 € -456 907 € -447 636 € -563 239 € -630 690 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
1 335 454 € 1 586 252 € 1 146 508 € 1 729 583 € 1 242 280 € 2 508 267 € 872 863 € 1 081 257 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
252 765 € 343 917 € 562 579 € -1 105 233 € -1 166 453 € -1 047 853 € -1 789 526 € 1 017 590 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
488€ 7 573€ 2 714€ 6 944€ 5 613€ 5 961€ 8 389€ 8 678€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
252 277€ 336 344€ 559 865€ -1 112 177€ -1 172 066€ -1 053 814€ -1 797 915€ 1 008 912€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
1 082 690 € 1 242 335 € 583 928 € 2 834 816 € 2 408 733 € 3 556 120 € 2 662 389 € 63 667 €