Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Národný bezpečnostný úrad

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
36 602 597€ 34 849 679€ 29 247 397€ 27 056 892€ 20 730 902€ 16 054 575€ 15 495 590€ 14 973 133€ 14 316 602€ 13 602 109€ 13 819 777€ 13 211 016€ 12 290 020€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
23 413 893€ 23 390 618€ 18 371 852€ 16 979 965€ 11 250 442€ 7 709 229€ 7 726 065€ 8 276 732€ 8 314 807€ 8 562 511€ 9 316 865€ 9 709 594€ 9 820 541€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)
7 022 755€ 4 835 595€ 4 589 715€ 3 700 176€ 2 945 391€ 2 176 480€ 2 246 068€ 2 338 399€ 2 066 178€ 2 069 851€ 2 116 747€ 2 143 532€ 2 076 188€
004
A.I.1.
Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
005
2.
Softvér (013) - (073+091AÚ)
4 913 938€ 545 355€ 701 790€ 851 592€ 14 619€ 12 978€ 27 558€ 37 389€ 74 543€ 78 216€ 125 112€ 151 897€ 84 553€
006
3.
Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)
38 003€ 41 783€ 42 539€ 99 683€ 116 859€ 171 867€ 226 875€ 309 375€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
007
4.
Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
008
5.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)
79 180€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
009
6.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)
1 991 635€ 4 248 457€ 3 845 386€ 2 748 901€ 2 813 914€ 1 991 635€ 1 991 635€ 1 991 635€ 1 991 635€ 1 991 635€ 1 991 635€ 1 991 635€ 1 991 635€
010
7.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)
16 391 138€ 18 555 023€ 13 782 137€ 13 279 789€ 8 305 051€ 5 532 749€ 5 479 997€ 5 938 332€ 6 248 629€ 6 492 660€ 7 200 117€ 7 566 062€ 7 744 352€
012
A.II.1.
Pozemky (031) - (092AÚ)
868 466€ 868 466€ 868 466€ 868 466€ 868 466€ 868 466€ 868 466€ 868 466€ 868 466€ 868 466€ 868 466€ 868 466€ 868 466€
013
2.
Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)
15 622€ 15 622€ 15 622€ 15 622€ 15 622€ 15 622€ 14 292€ 14 292€ 12 692€ 12 692€ 9 100€ 0€ 0€
014
3.
Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
015
4.
Stavby (021) - (081+092AÚ)
3 445 545€ 3 583 825€ 3 728 062€ 3 848 814€ 3 976 332€ 4 117 912€ 4 149 521€ 4 466 336€ 4 764 610€ 5 089 738€ 5 414 866€ 5 702 756€ 5 595 166€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)
11 508 111€ 1 808 967€ 2 263 305€ 2 732 401€ 502 098€ 80 993€ 161 261€ 291 301€ 401 850€ 420 892€ 795 633€ 864 956€ 1 133 004€
017
6.
Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)
334 720€ 111 272€ 106 973€ 157 500€ 270 404€ 295 134€ 142 529€ 154 009€ 100 140€ 0€ 11 181€ 29 013€ 46 845€
018
7.
Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
019
8.
Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)
89 784€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
021
10.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)
4 318€ 4 798€ 4 798€ 4 798€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)
124 571€ 12 162 073€ 6 794 909€ 5 652 188€ 2 672 129€ 154 620€ 143 927€ 143 927€ 100 871€ 100 871€ 100 871€ 100 871€ 100 871€
023
12.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
025
A.III.1.
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
026
2.
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) -
(096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
028
4.
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
029
5.
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
030
6.
Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
031
7.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
032
8.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
12 936 397€ 11 296 020€ 10 835 881€ 10 035 006€ 9 446 991€ 8 287 202€ 7 716 796€ 6 670 579€ 5 979 642€ 4 956 326€ 4 455 997€ 3 462 106€ 2 430 047€
034
B.I.
Zásoby súčet (r. 035 až 039)
37 219€ 34 158€ 53 601€ 31 369€ 63 955€ 60 301€ 113 239€ 83 820€ 107 339€ 106 693€ 103 899€ 117 739€ 181 954€
035
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - (191)
37 219€ 34 158€ 53 601€ 31 369€ 63 955€ 60 301€ 113 239€ 83 820€ 107 339€ 106 693€ 103 899€ 117 739€ 181 954€
036
2.
Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
037
3.
Výrobky (123) - (194)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
038
4.
Zvieratá (124) - (195)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
039
5.
Tovar (132 + 133 + 139) - (196)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
041
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
042
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
043
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
044
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
045
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
046
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
047
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
048
B.III
Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)
5 850€ 9 389€ 8 389€ 8 548€ 8 548€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
049
B.III.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
050
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
051
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
052
4.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
053
5.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
054
6.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
055
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
056
8.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
057
9.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
058
10
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
059
11.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
5 850€ 9 389€ 8 389€ 8 548€ 8 548€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)
1 509€ 456€ 6 539€ 11 299€ 7 138€ 18 433€ 10 710€ 7 437€ 10 612€ 7 200€ 7 798€ 11 395€ 19 474€
061
B.IV.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
062
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
063
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
065
5.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
066
6.
Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ)
1 500€ 456€ 1 467€ 4 514€ 277€ 8 162€ 8 832€ 7 432€ 7 680€ 7 200€ 7 798€ 11 395€ 19 474€
067
7.
Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) -
(391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
1 621€ 1 586€ 1 790€ 2€ 5€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
071
11.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
072
12.
Daň z príjmov (341) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
073
13.
Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
074
14.
Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
075
15.
Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
076
16.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
077
17.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
078
18.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
079
19.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
080
20.
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
081
21.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
9€ 3 451€ 5 199€ 5 072€ 10 270€ 1 875€ 2 932€ 0€ 0€ 0€ 0€
082
22.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
083
23.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)- (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
084
24.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) -
(391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)
12 891 820€ 11 252 018€ 10 767 353€ 9 983 790€ 9 367 350€ 8 208 469€ 7 592 847€ 6 579 322€ 5 861 692€ 4 842 433€ 4 344 300€ 3 332 972€ 2 228 619€
086
B.V.1.
Pokladnica (211)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
087
2.
Ceniny (213)
1 701€ 1 571€ 29 051€ 19 435€ 4 972€ 2 579€ 3 982€ 4 633€ 3 008€ 624€
088
3.
Bankové účty (221AÚ +/- 261)
12 891 820€ 11 252 018€ 10 767 353€ 9 982 089€ 9 365 779€ 8 179 418€ 7 573 412€ 6 574 351€ 5 859 113€ 4 838 451€ 4 339 668€ 3 329 964€ 2 227 995€
089
4.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
090
5.
Výdavkový rozpočtový účet (222)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
091
6.
Príjmový rozpočtový účet (223)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
092
7.
Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
093
8.
Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
094
9.
Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (256) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
095
10.
Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
096
11.
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
097
12.
Účty Štátnej pokladnice (účtová skupina 28)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
098
B.VI.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r. 099 až r. 103)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
099
B.VI.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
101
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ)- (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
103
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
B.VII.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r. 105 až r. 109)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
B.VII.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)
252 307€ 163 041€ 39 664€ 41 922€ 33 469€ 58 144€ 52 729€ 25 822€ 22 152€ 83 271€ 46 915€ 39 316€ 39 433€
111
C.1.
Náklady budúcich období (381)
252 307€ 163 041€ 39 627€ 41 922€ 33 469€ 58 144€ 52 729€ 24 564€ 22 152€ 82 639€ 46 915€ 39 316€ 39 433€
112
2.
Komplexné náklady budúcich období (382)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
3.
Príjmy budúcich období (385)
37€ 1 258€ 0€ 632€ 0€ 0€ 0€
114
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
36 602 597€ 34 849 679€ 29 247 397€ 27 056 892€ 20 730 902€ 16 054 575€ 15 495 590€ 14 973 133€ 14 316 602€ 13 602 109€ 13 819 777€ 13 211 016€ 12 290 020€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
-13 387 687€ -13 187 825€ -13 639 143€ -13 551 310€ 4 540 529€ 4 141 796€ 3 374 617€ 2 424 423€ 1 763 545€ 944 069€ 242 388€ -540 269€ -1 338 382€
117
A.I.
Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
A.I.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/– 414)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/– 415)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
A.II.
Fondy súčet (r. 121 + r. 122)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
A.II.1.
Zákonný rezervný fond (421)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
2.
Ostatné fondy (427)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)
-13 387 687€ -13 187 825€ -13 639 143€ -13 551 310€ 4 540 529€ 4 141 796€ 3 374 617€ 2 424 423€ 1 763 545€ 944 069€ 242 388€ -540 269€ -1 338 382€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)
-13 184 471€ -13 639 143€ -13 551 310€ 4 540 529€ 4 141 797€ 3 374 617€ 2 425 648€ 1 763 545€ 944 069€ 242 388€ -540 269€ -1 338 382€ -2 241 548€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r.
183)
-203 217€ 451 318€ -87 833€ -18 091 840€ 398 732€ 767 179€ 948 969€ 660 878€ 819 476€ 701 681€ 782 657€ 798 113€ 903 166€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
49 983 261€ 48 037 504€ 42 886 540€ 40 608 202€ 16 190 373€ 11 912 779€ 12 120 575€ 12 505 694€ 12 517 440€ 12 657 642€ 13 576 991€ 13 750 842€ 13 628 402€
127
B.I.
Rezervy súčet (r. 128 až 131)
25 702 737€ 24 599 766€ 23 844 709€ 22 826 811€ 3 910 012€ 3 504 580€ 3 538 832€ 3 536 200€ 3 540 545€ 3 578 907€ 3 592 869€ 3 507 284€ 3 412 322€
128
B.I.1.
Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
2.
Ostatné rezervy (459AÚ)
23 753 294€ 22 664 294€ 23 599 406€ 22 585 856€ 3 656 000€ 3 279 000€ 3 297 200€ 3 407 200€ 3 416 700€ 3 460 865€ 3 482 183€ 3 397 824€ 3 272 609€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)
0€ 0€ 110 686€ 0€ 0€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)
1 949 443€ 1 935 472€ 245 303€ 240 955€ 254 012€ 225 580€ 241 632€ 129 000€ 123 845€ 118 042€ 0€ 109 460€ 139 713€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)
23 421 252€ 23 149 274€ 18 378 456€ 16 899 692€ 11 261 147€ 7 726 109€ 7 734 899€ 8 284 169€ 8 322 487€ 8 569 712€ 9 324 662€ 9 720 989€ 9 840 014€
133
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
7 359€ 9 845€ 11 514€ 14 648€ 10 704€ 16 880€ 8 834€ 7 437€ 7 680€ 7 200€ 7 798€ 11 395€ 19 474€
134
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
23 413 893€ 23 139 429€ 18 366 942€ 16 885 044€ 11 250 442€ 7 709 229€ 7 726 065€ 8 276 732€ 8 314 807€ 8 562 511€ 9 316 865€ 9 709 594€ 9 820 541€
135
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
136
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
139
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)
19 214€ 17 399€ 41 397€ 38 354€ 37 023€ 39 855€ 48 310€ 37 906€ 31 046€ 33 066€ 25 318€ 29 437€ 15 570€
141
B.III.1.
Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
142
2.
Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
143
3.
Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
19 214€ 17 399€ 41 397€ 38 354€ 37 023€ 39 855€ 48 310€ 37 906€ 31 046€ 33 066€ 25 318€ 29 437€ 15 570€
145
5.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
146
6.
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
147
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
148
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
149
9.
Iné záväzky (379AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
150
10.
Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)
840 057€ 271 064€ 621 979€ 843 346€ 982 191€ 642 236€ 798 534€ 647 419€ 623 361€ 475 957€ 634 142€ 493 132€ 360 496€
152
B.IV.1.
Dodávatelia (321)
251 189€ 15€ 94 921€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
153
2.
Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
154
3.
Prijaté preddavky (324, 475AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
155
4.
Ostatné záväzky (325, 479AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
156
5.
Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)
3 995€ 14 688€ 11 333€ 19 182€ 6 952€ 25 393€ 18 233€ 16 563€ 18 184€ 20 530€ 18 179€ 23 906€ 27 472€
157
6.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
158
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
159
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
160
9.
Iné záväzky (379AÚ)
44€ 38€ 1 307€ 300 078€ 2 067€ 301 589€ 36 038€ 4 225€ 92 956€ 108 980€ 103 474€ 75 000€
161
10.
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
162
11.
Záväzky voči združeniu (368)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
163
12.
Zamestnanci (331)
412 934€ 328 234€ 390 135€ 361 232€ 329 218€ 259 363€ 327 177€ 335 270€ 264 845€ 371 633€ 268 795€ 187 152€
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
273 138€ 217 289€ 258 467€ 242 274€ 220 812€ 172 277€ 204 225€ 203 234€ 50 938€ 66 141€ 53 034€ 39 587€
166
15.
Daň z príjmov (341)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
167
16.
Ostatné priame dane (342)
84 010€ 64 998€ 78 884€ 71 583€ 64 674€ 47 001€ 63 415€ 62 449€ 46 688€ 69 209€ 43 923€ 31 285€
168
17.
Daň z pridanej hodnoty (343)
104€ 146€ 72€ 452€ 72€ 72€ 70€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
169
18.
Ostatné dane a poplatky (345)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
170
19.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
171
20.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)
65 833€ 5 042€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
175
2.
Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
176
3.
Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
177
4.
Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
178
5.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
179
6.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé
(273AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)
7 024€ 398€ 43 016€ 35 617€ 398€ 398€ 443€ 0€
181
C.1.
Výdavky budúcich období (383)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
182
2.
Výnosy budúcich období (384)
7 024€ 398€ 43 016€ 35 617€ 398€ 398€ 443€ 0€
183
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€