Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2012 2011
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
A.
NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021
2 491 397€ 2 344 533€ 1 700 690€ 1 749 603€ 1 620 577€ 1 451 768€ 1 187 346€ 1 114 766€ 1 039 463€ 1 343 824€ 889 194€
002
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008
0€
003
A.I.1
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)
004
A.I.2.
Softvér 013 - (073+091AÚ)
005
A.I.3.
Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)
0€
006
A.I.4.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)
007
A.I.5.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)
008
A.I.6.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051- 095AÚ)
009
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020
2 293 398€ 2 146 535€ 1 502 691€ 1 549 603€ 1 420 577€ 1 251 768€ 1 187 346€ 1 114 766€ 1 039 463€ 940 427€ 889 194€
010
A.II.1,
Pozemky (031)
118 782€ 118 782€ 50 577€ 37 907€ 37 907€ 37 907€ 37 159€ 37 159€ 37 159€ 33 970€ 32 609€
011
A.II.2.
Umelecké diela a zbierky (032)
012
A.II.3.
Stavby 021 - (081 - 092AÚ)
1 924 154€ 1 988 108€ 1 425 476€ 1 005 731€ 1 042 607€ 1 079 483€ 702 039€ 728 556€ 755 073€ 767 278€ 805 706€
013
A.II.4.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)
11 006€ 15 849€ 19 002€ 10 171€ 13 362€ 12 173€ 12 289€ 17 868€ 22 921€ 27 804€ 25 840€
014
A.II.5.
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)
38 852€ 23 796€ 7 637€ 15 794€ 26 701€ 22 205€ 21 233€ 32 890€ 25 297€ 17 376€ 23 678€
015
A.II.6.
Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)
016
A.II.7.
Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)
017
A.II.8.
Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)
018
A.II.9.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)
019
A.II.10.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)
200 605€ 0€ 480 000€ 0€ 414 626€ 298 294€ 199 014€ 94 000€ 1 361€
020
A.II.11.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)
0€ 300 000€ 100 000€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028
197 999€ 197 999€ 197 999€ 200 000€ 200 000€ 200 000€ 403 397€ 0€
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096
AÚ)
023
A.III.2.
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096
AÚ)
024
A.III.3.
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)
025
A.III.4.
Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ
026
A.III.5.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)
197 999€ 197 999€ 197 999€ 200 000€ 200 000€ 200 000€ 403 397€ 0€
027
A.III.6.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)
028
A.III.7.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
6 129 011€ 5 330 019€ 5 011 243€ 3 884 358€ 3 197 334€ 2 757 170€ 2 701 840€ 2 250 312€ 1 891 549€ 863 528€ 1 023 487€
030
B.I.
Zásoby r. 031 až r. 036
28 327€ 39 943€ 29 202€ 28 746€ 28 409€ 29 011€ 27 733€ 30 452€ 18 348€ 99€ 203€
031
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - 191
5 458€ 5 420€ 5 317€ 5 314€ 5 375€ 5 316€ 8 179€ 9 161€ 5 309€ 99€ 203€
032
B.I.2.
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)
033
B.I.3.
Výrobky (123 - 194)
19 811€ 31 488€ 23 885€ 23 432€ 23 034€ 23 695€ 19 554€ 21 291€ 13 039€
034
B.I.4.
Zvieratá (124 - 195)
035
B.I.5.
Tovar (132 + 139) - 196
3 058€ 3 035€
036
B.I.6.
Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)
037
B.II.
Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041
038
B.II.1.
Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ
039
B.II.2.
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ)
040
B.II.3.
Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)
041
B.II.4.
Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
042
B.III.
Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050
86 948€ 29 508€ 38 140€ 213 317€ 30 254€ 39 606€ 136 418€ 32 955€ 48 016€ 126 541€ 13 066€
043
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ
22 258€ 19 672€ 16 808€ 17 846€ 16 025€ 15 252€ 12 810€ 15 584€ 13 294€ 14 940€ 7 609€
044
B.III.2.
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)
60 655€ 5 427€ 19 473€ 13 187€ 5 369€ 20 713€ 11 533€ 16 319€ 18 566€ 3 279€ 2 151€
045
B.III.3.
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
267€ 0€ 97€
046
B.III.4.
Daňové pohľadávky (341 až 345)
1 498€ 1 303€ 388€ 1 071€ 2 257€ 3 110€ 795€
047
B.III.5.
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+
348)
0€ 15 957€ 14 861€ 0€
048
B.III.6.
Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)
049
B.III.7.
Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)
050
B.III.8.
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
2 270€ 3 106€ 1 373€ 181 213€ 6 604€ 531€ 111 280€ 1 051€ 199€ 93 460€ 3 306€
051
B.IV.
Finančné účty r. 052 až r. 056
6 013 736€ 5 260 568€ 4 943 900€ 3 642 296€ 3 138 671€ 2 688 553€ 2 537 690€ 2 186 905€ 1 825 185€ 736 888€ 1 010 218€
052
B.IV.1.
Pokladnica (211 + 213)
18 285€ 21 671€ 20 574€ 19 395€ 25 693€ 18 189€ 22 127€ 22 902€ 16 856€ 16 180€ 10 969€
053
B.IV.2.
Bankové účty (221 AÚ + 261)
5 995 451€ 5 238 897€ 4 923 326€ 3 622 900€ 3 112 978€ 2 670 363€ 2 515 563€ 2 164 003€ 1 808 328€ 720 709€ 999 249€
054
B.IV.3.
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)
055
B.IV.4.
Krátkodobý finančný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ
056
B.IV.5.
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)
057
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059
10 318€ 4 953€ 3 910€ 2 630€ 5 407€ 10 918€ 2 558€ 1 955€ 4 257€ 7 260€ 2 824€
058
C.1.
Náklady budúcich období (381)
2 532€ 2 498€ 2 307€ 2 630€ 2 632€ 4 525€ 2 552€ 1 955€ 2 670€ 6 535€ 2 824€
059
C.2.
Príjmy budúcich období (385)
7 786€ 2 454€ 1 602€ 0€ 2 775€ 6 393€ 6€ 0€ 1 587€ 725€ 0€
060
 
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
8 630 727€ 7 679 506€ 6 715 842€ 5 636 591€ 4 823 318€ 4 219 855€ 3 891 744€ 3 367 033€ 2 935 269€ 2 214 613€ 1 915 505€
PASÍVA
061
A.
VLASTNÉ IMANIE r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 072
5 042 861€ 4 447 878€ 3 724 925€ 2 993 910€ 2 483 888€ 2 090 374€ 1 745 302€ 1 262 276€ 1 024 271€ 612 154€ 476 218€
062
A.I.
Imanie a fondy r. 063 až r. 066
132 996€ 135 125€ 55 289€ 42 620€ 42 620€ 42 620€ 41 872€ 41 872€ 41 872€ 42 013€ 38 616€
063
A.I.1.
Základné imanie (411)
123 494€ 123 494€ 55 289€ 42 620€ 42 620€ 42 620€ 41 872€ 41 872€ 41 872€ 38 616€ 38 616€
064
A.I.2.
Fondy tvorené podľa osobitných predpisov (412)
9 502€ 11 631€
065
A.I.3.
Fond reprodukcie (413)
066
A.I.4.
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)
3 397€
067
A.II.
Fondy tvorené zo zisku r. 068 až r. 070
068
A.II.1.
Rezervný fond (421)
069
A.II.2.
Fondy tvorené zo zisku (423)
070
A.II.3.
Ostatné fondy (427)
071
A.III.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)
4 312 753€ 3 669 636€ 2 951 291€ 2 441 269€ 2 047 755€ 1 703 430€ 1 220 404€ 982 400€ 833 569€ 437 602€ 351 763€
072
A.IV.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r.
100)
597 111€ 643 118€ 718 345€ 510 022€ 393 514€ 344 324€ 483 026€ 238 005€ 148 831€ 132 539€ 85 839€
073
B.
ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096
88 795€ 78 029€ 78 258€ 261 656€ 39 992€ 75 163€ 168 590€ 39 770€ 32 981€ 108 084€ 17 550€
074
B.I.1.
Rezervy r. 075 až r. 077
78 158€ 49 861€ 43 753€ 44 087€ 33 667€ 32 597€ 25 952€ 25 460€ 24 564€ 8 811€ 11 615€
075
B.I.2.
Rezervy zákonné (451AÚ)
076
B.I.3.
Ostatné rezervy (459AÚ)
077
B.I.4
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)
78 158€ 49 861€ 43 753€ 44 087€ 33 667€ 32 597€ 25 952€ 25 460€ 24 564€ 8 811€ 11 615€
078
B.II.
Dlhodobé záväzky r. 079 až r. 085
1 202€ 732€ 389€ 71€ 12€ 121€ 431€ 168€ -185€ 23€ 219€
079
B.II.1.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
1 202€ 732€ 389€ 71€ 12€ 121€ 431€ 168€ -185€ 23€ 219€
080
B.II.2.
Vydané dlhopisy (473)
081
B.II.3.
Záväzky z nájmu (474 AÚ)
082
B.II.4.
Dlhodobé prijaté preddavky (475)
083
B.II.5.
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)
084
B.II.6.
Dlhodobé zmenky na úhradu (478)
085
B.II.7.
Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)
086
B.III.
Krátkodobé záväzky r. 087 až r. 095
9 435€ 27 435€ 34 116€ 217 498€ 6 312€ 42 445€ 142 208€ 14 143€ 8 602€ 99 250€ 5 716€
087
B.III.1.
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323
5 792€ 26 737€ 32 626€ 7 129€ 5 163€ 39 678€ 31 828€ 5 210€ 6 213€ 5 201€ 4 335€
088
B.III.2.
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)
62€ 48€ 0€ 15 572€ 0€ 2 078€
089
B.III.3.
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
0€ 9 993€
090
B.III.4.
Daňové záväzky (341 až 345)
3 581€ 650€ 723€ 4 778€ 316€ 0€ 7 487€ 1 307€ 1 879€ 1 381€
091
B.III.5.
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy
(346+348)
0€ 767€ 26€
092
B.III.6.
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
093
B.III.7.
Záväzky voči účastníkom združení (368)
094
B.III.8.
Spojovací účet pri združení (396)
095
B.III.9.
Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)
0€ 180 000€ 834€ 689€ 110 380€ 1 447€ 1 081€ 92 170€
096
B.IV.
Bankové úvery a iné výpomoci a pôžičky r. 097 až r. 099
097
B.IV.1.
Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)
098
B.IV.2.
Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)
099
B.IV.3.
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241 + 249)
100
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 101 až r. 103
3 499 071€ 3 153 599€ 2 912 660€ 2 381 025€ 2 299 438€ 2 054 319€ 1 977 852€ 2 064 987€ 1 878 017€ 1 494 374€ 1 421 737€
101
C.I.1.
Výdavky budúcich období (383)
102
C.I.2.
Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)
1 235 322€ 3 153 599€ 2 912 660€ 2 381 025€ 2 299 438€ 2 054 319€ 1 977 852€ 2 064 987€ 1 878 017€ 1 494 374€ 1 421 737€
103
C.I.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé (384 AÚ)
2 263 748€
104
 
SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A ÚČTY ČASOVÉHO ROZLÍŠENIA r.061 + r.073 + r.100
8 630 727€ 7 679 506€ 6 715 842€ 5 636 591€ 4 823 318€ 4 219 855€ 3 891 744€ 3 367 033€ 2 935 269€ 2 214 613€ 1 915 505€