Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2012 2011
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
501
Spotreba materiálu
37 610€ 44 472€ 43 913€ 35 526€ 28 516€ 22 369€ 35 433€
02
502
Spotreba energie
14 413€ 15 764€ 13 508€ 11 276€ 10 689€ 7 884€ 8 533€
03
504
Predaný tovar
04
511
Opravy a udržiavanie
16 225€ 26 753€ 4 777€ 4 886€ 7 400€ 4 284€ 11 723€
05
512
Cestovné
615€ 2 068€ 2 209€ 3 687€ 3 527€ 2 361€ 800€
06
513
Náklady na reprezentáciu
7 832€ 12 648€ 11 912€ 11 079€ 9 709€ 6 398€ 8 559€
07
518
Ostatné služby
247 843€ 328 790€ 280 557€ 229 528€ 209 313€ 166 570€ 146 271€
08
521
Mzdové náklady
244 979€ 284 869€ 293 839€ 258 063€ 259 736€ 161 406€ 123 310€
09
524
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
78 964€ 96 717€ 97 894€ 86 844€ 89 812€ 46 315€ 26 843€
10
525
Ostatné sociálne poistenie
4 754€
11
527
Zákonné sociálne náklady
7 484€ 12 350€ 12 212€ 10 154€ 9 993€ 2 609€
12
528
Ostatné sociálne náklady
13
531
Daň z motorových vozidiel
14
532
Daň z nehnuteľností
1 254€ 1 231€ 1 231€ 803€ 803€ 583€ 322€
15
538
Ostatné dane a poplatky
150€ 87€ 131€ 168€ 142€ 350€ 257€
16
541
Zmluvné pokuty a penále
94€ 0€ 20€ 35€
17
542
Ostatné pokuty a penále
10€ 0€ 5€ 7€
18
543
Odpísanie pohľadávky
4 450€ 2 222€ 546€ 9 721€ 0€
19
544
Úroky
2€
20
545
Kurzové straty
98€ 63€ 12€ 17€ 112€ 35€ 31€
21
546
Dary
0€ 83€ 4€ 1 600€
22
547
Osobitné náklady
26 168€ 28 233€ 26 321€ 27 985€ 31 122€ 19 849€ 25 328€
23
548
Manká a škody
0€ 610€
24
549
Iné ostatné náklady
7 029€ 6 571€ 4 265€ 4 109€ 3 547€ 2 896€ 3 379€
25
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
53 847€ 57 564€ 44 116€ 42 233€ 43 262€ 62 210€ 70 440€
26
552
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
27
553
Predané cenné papiere
603 298€
28
554
Predaný materiál
29
555
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
556
Tvorba fondov
31
557
Náklady na precenenie cenných papierov
32
558
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek
10€ 14€ 10€ 6€ 0€ 331€
33
561
Poskytnuté príspevky organizačným zložkám
34
562
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám
0€ 7 000€ 0€ 4 436€ 546€ 30 697€
35
563
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám
2 543€ 315€ 2 563€ 1 211€ 4 688€ 6 989€ 3 900€
36
565
Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane
37
567
Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky
38
 
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
751 619€ 928 342€ 840 014€ 741 833€ 1 316 257€ 517 190€ 498 435€
Výnosy
39
601
Tržby za vlastné výrobky
637€ 956€ 1 763€ 3 812€ 349€
40
602
Tržby z predaja služieb
23 926€ 5 994€ 18 988€ 9 934€ 9 982€ 14 371€ 9 611€
41
604
Tržby za predaný tovar
42
611
Zmena stavu zásob nedokončenej výroby
43
612
Zmena stavu zásob polotovarov
44
613
Zmena stavu zásob výrobkov
2 786€ 9 876€ -1 104€ -1 920€ -181€
45
614
Zmena stavu zásob zvierat
46
621
Aktivácia materiálu a tovaru
47
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
48
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
49
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
50
641
Zmluvné pokuty a penále
51
642
Ostatné pokuty a penále
52
643
Platby za odpísané pohľadávky
53
644
Úroky
700€ 412€ 650€ 2 752€ 2 782€ 90€ 1 045€
54
645
Kurzové zisky
0€ 0€ 1€ 0€ 0€ 5€ 3€
55
646
Prijaté dary
1 616€ 848€ 10 670€ 11 821€ 9 740€ 320€ 46€
56
647
Osobitné výnosy
0€ 30€ 90€ 220€
57
648
Zákonné poplatky
58
649
Iné ostatné výnosy
3 707€ 7 107€ 2 022€ 1 507€ 3 856€ 7 077€
59
651
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 1 000€ 0€ 2 000€ 0€ 2 000€ 1 090€
60
652
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
61
653
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 606 845€
62
654
Tržby z predaja materiálu
63
655
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
64
656
Výnosy z použitia fondu
65
657
Výnosy z precenenia cenných papierov
66
658
Výnosy z nájmu majetku
67
661
Prijaté príspevky od organizačných zložiek
68
662
Prijaté príspevky od iných organizácií
136 146€ 148 215€ 224 560€ 123 257€ 90 068€ 100 458€ 69 980€
69
663
Prijaté príspevky od fyzických osôb
352 794€ 319 974€ 360 557€ 219 029€ 161 383€ 90 400€ 69 437€
70
664
Prijaté členské príspevky
71
665
Príspevky z podielu zaplatenej dane
603 452€ 766 197€ 697 243€ 599 399€ 565 734€ 422 106€ 424 571€
72
667
Prijaté príspevky z verejných zbierok
19 210€ 7 908€ 1 612€ 1 318€ 0€ 5 218€ 1 116€
73
691
Dotácie
606€ 5 175€ 9 533€ 9 575€ 17 000€ 9 579€ 8 434€
74
 
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
1 145 581€ 1 273 662€ 1 326 523€ 982 485€ 1 467 647€ 651 625€ 585 553€
75
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38
393 963€ 345 320€ 486 510€ 240 652€ 151 391€ 134 435€ 87 118€
76
591
Daň z príjmov
449€ 996€ 3 484€ 2 648€ 2 560€ 1 896€ 1 279€
77
595
Dodatočné odvody dane z príjmov
78
 
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)
393 514€ 344 324€ 483 026€ 238 005€ 148 831€ 132 539€ 85 839€