Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Stredoeurópska vysoká škola v Skalici n.o. - v konkurze

2011 2010
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
A.
NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021
401 012€ 454 933€
002
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008
16 884€ 11 345€
004
A.I.2.
Softvér 013 - (073+091AÚ)
15 592€ 4 634€
006
A.I.4.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)
1 292€ 1€
007
A.I.5.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)
6 710€
009
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020
379 480€ 334 348€
012
A.II.3.
Stavby 021 - (081 - 092AÚ)
35 996€
013
A.II.4.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)
264 937€ 15 581€
014
A.II.5.
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)
78 547€ 33 539€
019
A.II.10.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)
285 228€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028
4 648€ 109 240€
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096
AÚ)
4 648€ 1 328€
025
A.III.4.
Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ
107 912€
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
1 364 606€ 878 087€
030
B.I.
Zásoby r. 031 až r. 036
33 111€ 25 269€
035
B.I.5.
Tovar (132 + 139) - 196
33 111€ 25 269€
042
B.III.
Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050
1 303 763€ 657 506€
043
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ
592 216€ 570 601€
044
B.III.2.
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)
78 292€ 75 292€
046
B.III.4.
Daňové pohľadávky (341 až 345)
4 005€
047
B.III.5.
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+
348)
433 979€
050
B.III.8.
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
195 271€ 11 613€
051
B.IV.
Finančné účty r. 052 až r. 056
27 732€ 195 312€
052
B.IV.1.
Pokladnica (211 + 213)
3 274€ 1 357€
053
B.IV.2.
Bankové účty (221 AÚ + 261)
24 458€ 193 955€
057
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059
55 786€ 49 444€
058
C.1.
Náklady budúcich období (381)
11 220€ 10 799€
059
C.2.
Príjmy budúcich období (385)
44 566€ 38 645€
060
 
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
1 821 404€ 1 382 464€
PASÍVA
061
A.
VLASTNÉ IMANIE r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 072
-302 547€ 75€
062
A.I.
Imanie a fondy r. 063 až r. 066
80 179€ 80 179€
063
A.I.1.
Základné imanie (411)
4 979€ 4 979€
064
A.I.2.
Fondy tvorené podľa osobitných predpisov (412)
75 200€ 75 200€
067
A.II.
Fondy tvorené zo zisku r. 068 až r. 070
4 979€ 4 979€
070
A.II.3.
Ostatné fondy (427)
4 979€ 4 979€
071
A.III.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)
-85 083€ -451 587€
072
A.IV.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r.
100)
-302 622€ 366 504€
073
B.
ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096
1 026 168€ 934 876€
074
B.I.1.
Rezervy r. 075 až r. 077
48 406€ 85 725€
077
B.I.4
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)
48 406€ 85 725€
078
B.II.
Dlhodobé záväzky r. 079 až r. 085
104 007€ 18 330€
079
B.II.1.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
14 299€ 8 440€
081
B.II.3.
Záväzky z nájmu (474 AÚ)
89 708€ 9 890€
086
B.III.
Krátkodobé záväzky r. 087 až r. 095
416 833€ 413 070€
087
B.III.1.
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323
169 712€ 354 717€
088
B.III.2.
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)
97 834€ 83 909€
089
B.III.3.
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
31 074€ 36 378€
090
B.III.4.
Daňové záväzky (341 až 345)
34 840€ 39 033€
091
B.III.5.
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy
(346+348)
10 649€
092
B.III.6.
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
3 320€
095
B.III.9.
Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)
80 053€ -111 616€
096
B.IV.
Bankové úvery a iné výpomoci a pôžičky r. 097 až r. 099
456 922€ 417 751€
097
B.IV.1.
Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)
256 636€
098
B.IV.2.
Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)
100 014€ 417 751€
099
B.IV.3.
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241 + 249)
100 272€
100
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 101 až r. 103
1 097 783€ 447 513€
102
C.I.2.
Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)
1 097 783€ 447 513€
104
 
SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A ÚČTY ČASOVÉHO ROZLÍŠENIA r.061 + r.073 + r.100
1 821 404€ 1 382 464€