Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Stredoeurópska vysoká škola v Skalici n.o. - v konkurze

2011 2010
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
501
Spotreba materiálu
74 379€ 86 526€
02
502
Spotreba energie
17 044€
03
504
Predaný tovar
3 855€ 4 727€
04
511
Opravy a udržiavanie
1 374€ 34 405€
05
512
Cestovné
24 903€ 35 008€
06
513
Náklady na reprezentáciu
40 325€ 22 373€
07
518
Ostatné služby
288 722€ 320 635€
08
521
Mzdové náklady
1 146 876€ 1 011 539€
09
524
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
292 843€ 264 636€
10
525
Ostatné sociálne poistenie
11
527
Zákonné sociálne náklady
33 336€ 21 109€
12
528
Ostatné sociálne náklady
13
531
Daň z motorových vozidiel
967€ 893€
14
532
Daň z nehnuteľností
15
538
Ostatné dane a poplatky
3 027€ 281€
16
541
Zmluvné pokuty a penále
348€ 8€
17
542
Ostatné pokuty a penále
310€
18
543
Odpísanie pohľadávky
19
544
Úroky
25 276€ 14 014€
20
545
Kurzové straty
305€ 598€
21
546
Dary
810€ 255€
22
547
Osobitné náklady
1 187€ 5 944€
23
548
Manká a škody
1 116€
24
549
Iné ostatné náklady
86 410€ 45 100€
25
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
157 772€ 30 339€
26
552
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
14 422€
27
553
Predané cenné papiere
28
554
Predaný materiál
29
555
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
556
Tvorba fondov
31
557
Náklady na precenenie cenných papierov
32
558
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek
33
561
Poskytnuté príspevky organizačným zložkám
34
562
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám
1 500€
35
563
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám
66 997€ 33€
36
565
Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane
37
567
Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky
38
 
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
2 284 104€ 1 898 433€
Výnosy
39
601
Tržby za vlastné výrobky
40
602
Tržby z predaja služieb
1 563 876€ 1 590 252€
41
604
Tržby za predaný tovar
6 163€ 7 748€
42
611
Zmena stavu zásob nedokončenej výroby
43
612
Zmena stavu zásob polotovarov
44
613
Zmena stavu zásob výrobkov
45
614
Zmena stavu zásob zvierat
46
621
Aktivácia materiálu a tovaru
47
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
48
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
49
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
50
641
Zmluvné pokuty a penále
504€ 194€
51
642
Ostatné pokuty a penále
52
643
Platby za odpísané pohľadávky
53
644
Úroky
26€ 340€
54
645
Kurzové zisky
6€ 9€
55
646
Prijaté dary
17 750€ 15 958€
56
647
Osobitné výnosy
337€
57
648
Zákonné poplatky
58
649
Iné ostatné výnosy
147€ 89€
59
651
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
5 417€
60
652
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
61
653
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
62
654
Tržby z predaja materiálu
63
655
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
64
656
Výnosy z použitia fondu
65
657
Výnosy z precenenia cenných papierov
66
658
Výnosy z nájmu majetku
7 494€ 6 455€
67
661
Prijaté príspevky od organizačných zložiek
68
662
Prijaté príspevky od právnických osôb
69
663
Prijaté príspevky od fyzických osôb
18€
70
664
Prijaté členské príspevky
71
665
Príspevky z podielu zaplatenej dane
1 575€ 946€
72
667
Prijaté príspevky z verejných zbierok
73
691
Dotácie
378 192€ 648 005€
74
 
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
1 981 487€ 2 270 014€
75
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38
-302 617€ 371 581€
76
591
Daň z príjmov
5€ 5 077€
77
595
Dodatočné odvody dane z príjmov
78
 
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)
-302 622€ 366 504€