Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Špecializovaná nemocnica pre ortopedickú protetiku Bratislava, n.o.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
A.
NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021
1 208 294€ 1 114 115€ 1 270 701€ 1 447 549€ 1 091 778€ 910 073€ 1 021 542€ 1 118 821€ 1 240 377€ 1 368 322€ 1 479 941€ 1 526 849€ 1 594 928€ 1 715 379€
002
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008
89 989€ 0€ 655€ 1 370€ 2 085€ 2 800€ 1 020€ 2 043€ 3 065€ 4 087€ 0€ 0€ 734€ 4 822€
003
A.I.1
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
004
A.I.2.
Softvér 013 - (073+091AÚ)
89 989€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 286€
005
A.I.3.
Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)
0€ 0€ 655€ 1 370€ 2 085€ 2 800€ 1 020€ 2 043€ 3 065€ 0€ 0€ 0€ 734€ 4 536€
006
A.I.4.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
007
A.I.5.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 4 087€ 0€
008
A.I.6.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051- 095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
009
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020
1 118 305€ 1 114 115€ 1 270 046€ 1 446 179€ 1 089 693€ 907 273€ 1 020 522€ 1 116 779€ 1 237 312€ 1 364 235€ 1 479 941€ 1 526 849€ 1 594 194€ 1 710 557€
010
A.II.1,
Pozemky (031)
123 473€ 123 473€ 123 473€ 123 473€ 123 473€ 123 473€ 123 473€ 123 473€ 123 473€ 123 473€ 123 473€ 123 473€ 123 473€ 123 473€
011
A.II.2.
Umelecké diela a zbierky (032)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
012
A.II.3.
Stavby 021 - (081 - 092AÚ)
639 972€ 729 807€ 841 203€ 965 984€ 622 677€ 688 500€ 786 726€ 880 542€ 977 650€ 1 078 084€ 1 168 243€ 1 258 409€ 1 356 856€ 1 455 132€
013
A.II.4.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)
354 859€ 257 379€ 305 371€ 356 721€ 343 543€ 95 301€ 110 324€ 112 764€ 136 189€ 162 678€ 188 226€ 144 967€ 113 865€ 131 952€
014
A.II.5.
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
015
A.II.6.
Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
016
A.II.7.
Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
017
A.II.8.
Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
018
A.II.9.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
019
A.II.10.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)
0€ 3 456€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
020
A.II.11.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096
AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
023
A.III.2.
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096
AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
024
A.III.3.
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
025
A.III.4.
Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
026
A.III.5.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
027
A.III.6.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
028
A.III.7.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
3 400 022€ 2 602 670€ 1 997 352€ 1 740 815€ 2 031 191€ 2 176 956€ 2 023 630€ 1 878 176€ 1 690 161€ 1 642 880€ 1 450 068€ 1 397 504€ 1 213 579€ 1 008 030€
030
B.I.
Zásoby r. 031 až r. 036
127 928€ 136 391€ 128 484€ 146 464€ 18 197€ 8 089€ 9 825€ 6 061€ 8 330€ 15 647€ 21 013€ 20 276€ 18 580€ 26 909€
031
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - 191
126 861€ 136 391€ 128 484€ 146 464€ 18 197€ 8 089€ 9 825€ 6 061€ 8 330€ 15 647€ 21 013€ 20 276€ 18 580€ 26 909€
032
B.I.2.
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
033
B.I.3.
Výrobky (123 - 194)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
034
B.I.4.
Zvieratá (124 - 195)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
035
B.I.5.
Tovar (132 + 139) - 196
1 066€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
036
B.I.6.
Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
037
B.II.
Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 59 646€ 119 292€ 178 938€ 238 585€ 298 231€
038
B.II.1.
Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 59 646€ 119 292€ 178 938€ 238 585€ 298 231€
039
B.II.2.
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
040
B.II.3.
Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
041
B.II.4.
Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
042
B.III.
Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050
794 676€ 677 334€ 504 357€ 440 419€ 371 069€ 169 831€ 351 939€ 329 527€ 276 547€ 294 133€ 401 805€ 261 398€ 315 329€ 256 755€
043
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ
772 874€ 659 800€ 490 652€ 427 516€ 353 034€ 150 855€ 347 553€ 318 229€ 261 671€ 289 604€ 395 561€ 252 545€ 312 527€ 254 133€
044
B.III.2.
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)
1 790€ 2 680€ 3 403€ 1 632€ 1 657€ 2 178€ 1 897€ 0€ 250€ 739€ -1 030€ 569€ 162€ 659€
045
B.III.3.
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
046
B.III.4.
Daňové pohľadávky (341 až 345)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 741€ 0€ 0€ 0€
047
B.III.5.
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+
348)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
048
B.III.6.
Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
049
B.III.7.
Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
050
B.III.8.
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
20 012€ 14 854€ 10 302€ 11 271€ 16 378€ 16 798€ 2 490€ 8 557€ 14 626€ 3 790€ 7 274€ 8 284€ 2 640€ 1 963€
051
B.IV.
Finančné účty r. 052 až r. 056
2 477 418€ 1 788 945€ 1 364 511€ 1 153 932€ 1 641 926€ 1 999 037€ 1 661 866€ 1 542 589€ 1 405 284€ 1 273 454€ 907 957€ 936 891€ 641 085€ 426 135€
052
B.IV.1.
Pokladnica (211 + 213)
31 612€ 28 479€ 26 638€ 34 586€ 24 354€ 15 541€ 24 528€ 29 335€ 28 440€ 16 591€ 7 042€ 13 897€ 51 349€ 9 965€
053
B.IV.2.
Bankové účty (221 AÚ + 261)
2 445 806€ 1 760 466€ 1 337 873€ 1 119 345€ 1 617 572€ 1 983 496€ 1 637 338€ 1 513 254€ 1 376 844€ 1 256 864€ 900 915€ 922 994€ 589 736€ 416 170€
054
B.IV.3.
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
055
B.IV.4.
Krátkodobý finančný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
056
B.IV.5.
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
057
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059
86 907€ 85 117€ 87 319€ 110 924€ 75 841€ 78 061€ 41 005€ 12 875€ 26 288€ -7 507€ 11 888€ 19 052€ 4 174€ 37 800€
058
C.1.
Náklady budúcich období (381)
21 102€ 14 742€ 14 918€ 14 993€ 16 364€ 12 167€ 11 653€ 11 770€ 7 469€ 5 216€ 4 437€ 3 722€ 3 567€ 2 297€
059
C.2.
Príjmy budúcich období (385)
65 806€ 70 375€ 72 401€ 95 931€ 59 477€ 65 894€ 29 352€ 1 105€ 18 819€ -12 723€ 7 451€ 15 330€ 607€ 35 503€
060
 
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
4 695 223€ 3 801 902€ 3 355 372€ 3 299 288€ 3 198 811€ 3 165 091€ 3 086 177€ 3 009 873€ 2 956 826€ 3 003 696€ 2 941 898€ 2 943 405€ 2 812 681€ 2 761 209€
PASÍVA
061
A.
VLASTNÉ IMANIE r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 072
3 893 803€ 3 006 418€ 2 892 752€ 2 862 865€ 2 825 801€ 2 815 301€ 2 776 105€ 2 756 990€ 2 745 965€ 2 725 868€ 2 721 673€ 2 673 303€ 2 619 459€ 2 534 958€
062
A.I.
Imanie a fondy r. 063 až r. 066
3 560 103€ 3 560 103€ 3 560 103€ 3 560 103€ 3 560 103€ 3 560 103€ 3 560 103€ 3 560 103€ 3 560 103€ 3 560 103€ 3 560 103€ 3 560 103€ 3 560 103€ 3 560 103€
063
A.I.1.
Základné imanie (411)
3 560 103€ 3 560 103€ 3 560 103€ 3 560 103€ 3 560 103€ 3 560 103€ 3 560 103€ 3 560 103€ 3 560 103€ 3 560 103€ 3 560 103€ 3 560 103€ 3 560 103€ 3 560 103€
064
A.I.2.
Fondy tvorené podľa osobitných predpisov (412)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
065
A.I.3.
Fond reprodukcie (413)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
066
A.I.4.
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
067
A.II.
Fondy tvorené zo zisku r. 068 až r. 070
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
068
A.II.1.
Rezervný fond (421)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
069
A.II.2.
Fondy tvorené zo zisku (423)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
070
A.II.3.
Ostatné fondy (427)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
071
A.III.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)
-553 684€ -667 351€ -697 238€ -734 302€ -744 802€ -783 997€ -803 112€ -814 138€ -834 253€ -837 899€ -886 219€ -940 644€ -1 017 850€ -1 026 991€
072
A.IV.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r.
100)
887 385€ 113 666€ 29 887€ 37 064€ 10 500€ 39 196€ 19 115€ 11 026€ 20 115€ 3 664€ 47 790€ 53 844€ 77 206€ 1 846€
073
B.
ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096
591 214€ 699 522€ 375 087€ 309 240€ 363 804€ 344 779€ 307 659€ 250 342€ 210 861€ 276 269€ 218 493€ 267 952€ 185 413€ 224 999€
074
B.I.1.
Rezervy r. 075 až r. 077
57 173€ 64 836€ 37 116€ 40 646€ 78 819€ 48 747€ 43 482€ 44 214€ 47 984€ 32 097€ 23 473€ 18 621€ 15 621€ 29 272€
075
B.I.2.
Rezervy zákonné (451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 743€ 8 717€
076
B.I.3.
Ostatné rezervy (459AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 934€ 826€
077
B.I.4
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)
57 173€ 64 836€ 37 116€ 40 646€ 78 819€ 48 747€ 43 482€ 44 214€ 47 984€ 32 097€ 23 473€ 18 621€
078
B.II.
Dlhodobé záväzky r. 079 až r. 085
8 253€ 6 572€ 8 873€ 4 441€ 1 504€ 232€ 1 195€ 1 908€ 3 074€ 3 495€ 2 552€ 2 122€
079
B.II.1.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
8 253€ 6 572€ 8 873€ 4 441€ 1 504€ 232€ 1 195€ 1 908€ 3 074€ 2 577€ 1 618€ 1 144€
080
B.II.2.
Vydané dlhopisy (473)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
081
B.II.3.
Záväzky z nájmu (474 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 6 980€
082
B.II.4.
Dlhodobé prijaté preddavky (475)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
083
B.II.5.
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
084
B.II.6.
Dlhodobé zmenky na úhradu (478)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
B.II.7.
Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 918€ 935€ 977€ 809€ 911€
086
B.III.
Krátkodobé záväzky r. 087 až r. 095
525 789€ 628 113€ 329 098€ 264 153€ 283 481€ 295 800€ 262 982€ 204 220€ 159 804€ 240 677€ 192 467€ 247 209€ 168 049€ 187 010€
087
B.III.1.
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323
167 150€ 136 414€ 71 287€ 47 060€ 99 939€ 86 474€ 57 841€ 48 604€ 29 676€ 95 902€ 78 719€ 119 028€ 68 505€ 73 543€
088
B.III.2.
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)
179 653€ 253 349€ 137 086€ 116 776€ 94 328€ 96 150€ 85 004€ 80 865€ 73 729€ 67 498€ 62 442€ 68 500€ 46 927€ 47 277€
089
B.III.3.
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
118 134€ 126 352€ 90 706€ 75 864€ 61 783€ 64 798€ 55 246€ 53 848€ 49 078€ 44 546€ 41 113€ 40 053€ 29 073€ 28 957€
090
B.III.4.
Daňové záväzky (341 až 345)
42 569€ 102 263€ 28 389€ 22 323€ 25 693€ 22 811€ 27 315€ 19 153€ 2 813€ 30 378€ 9 216€ 19 022€ 17 137€ 24 473€
091
B.III.5.
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy
(346+348)
0€ 4 953€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
092
B.III.6.
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
093
B.III.7.
Záväzky voči účastníkom združení (368)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
094
B.III.8.
Spojovací účet pri združení (396)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
095
B.III.9.
Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)
18 284€ 4 782€ 1 630€ 2 129€ 1 739€ 25 566€ 37 577€ 1 749€ 4 508€ 2 354€ 978€ 606€ 6 407€ 12 760€
096
B.IV.
Bankové úvery a iné výpomoci a pôžičky r. 097 až r. 099
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
097
B.IV.1.
Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
098
B.IV.2.
Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
099
B.IV.3.
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241 + 249)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 101 až r. 103
210 206€ 95 963€ 87 533€ 127 184€ 9 206€ 5 011€ 2 413€ 2 540€ 0€ 1 559€ 1 731€ 2 150€ 7 809€ 1 252€
101
C.I.1.
Výdavky budúcich období (383)
3 500€ 3 500€ 3 500€ 2 604€ 2 598€ 2 598€ 0€ 0€ 0€ 51€ 50€ 160€ 200€ 72€
102
C.I.2.
Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)
41 467€ 2 781€ 84 033€ 124 579€ 6 608€ 2 413€ 2 413€ 2 540€ 0€ 1 508€ 1 681€ 1 990€ 7 609€ 1 180€
103
C.I.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé (384 AÚ)
165 239€ 89 682€
104
 
SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A ÚČTY ČASOVÉHO ROZLÍŠENIA r.061 + r.073 + r.100
4 695 223€ 3 801 902€ 3 355 372€ 3 299 288€ 3 198 811€ 3 165 091€ 3 086 177€ 3 009 873€ 2 956 826€ 3 003 696€ 2 941 898€ 2 943 405€ 2 812 681€ 2 761 209€