Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Nemocnice a polikliniky, n.o.

2012 2011 2010
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
A.
NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021
12 289 483€ 5 405 468€ 4 824 742€
002
1.
Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008
4 133€ 38 059€ 98 594€
003
 
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)
004
 
Softvér 013 - (073+091AÚ)
4 133€ 38 059€ 98 594€
005
 
Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)
006
 
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)
007
 
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)
008
 
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051- 095AÚ)
009
2.
Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020
12 285 350€ 5 367 409€ 4 726 148€
010
 
Pozemky (031)
011
 
Umelecké diela a zbierky (032)
012
 
Stavby 021 - (081 - 092AÚ)
4 579 831€ 548 337€ 302 064€
013
 
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)
7 554 352€ 4 223 737€ 3 664 705€
014
 
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)
11 746€ 725€ 6 958€
015
 
Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)
016
 
Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)
017
 
Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)
018
 
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)
019
 
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)
139 421€ 580 235€ 738 047€
020
 
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)
14 374€ 14 374€
021
3.
Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028
022
 
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096
AÚ)
023
 
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096
AÚ)
024
 
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)
025
 
Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ
026
 
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)
027
 
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)
028
 
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
5 584 776€ 12 355 901€ 14 054 293€
030
1.
Zásoby r. 031 až r. 036
468 740€ 204 351€ 168 094€
031
 
Materiál (112 + 119) - 191
468 740€ 204 351€ 168 094€
032
 
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)
033
 
Výrobky (123 - 194)
034
 
Zvieratá (124 - 195)
035
 
Tovar (132 + 139) - 196
036
 
Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)
037
2.
Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041
038
 
Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ
039
 
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ)
040
 
Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)
041
 
Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
042
3.
Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050
5 100 240€ 11 747 554€ 13 317 161€
043
 
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ
4 285 775€ 4 643 724€ 4 083 132€
044
 
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)
045
 
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
046
 
Daňové pohľadávky (341 až 345)
11 954€ 744€
047
 
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+
348)
351 875€ 6 720 307€ 8 795 984€
048
 
Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)
049
 
Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)
050
 
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
450 636€ 382 779€ 438 045€
051
4.
Finančné účty r. 052 až r. 056
15 796€ 403 996€ 569 038€
052
 
Pokladnica (211 + 213)
9 604€ 49 446€ 3 551€
053
 
Bankové účty (221 AÚ + 261)
6 192€ 354 550€ 565 487€
054
 
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)
055
 
Krátkodobý finančný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ
056
 
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)
057
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059
1 164 695€ 1 153 982€ 1 463 298€
058
1.
Náklady budúcich období (381)
997 111€ 953 500€ 1 069 398€
059
 
Príjmy budúcich období (385)
167 584€ 200 481€ 393 900€
060
 
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
19 038 954€ 18 915 350€ 20 342 333€
PASÍVA
061
A.
VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073
3 266 552€ 2 224 260€ 2 274 620€
062
1.
Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067
33€ 33€ 33€
063
 
Základné imanie (411)
33€ 33€ 33€
064
 
Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)
065
 
Fond reprodukcie (413)
066
 
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414)
067
 
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)
068
2.
Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071
069
 
Rezervný fond (421)
070
 
Fondy tvorené zo zisku (423)
071
 
Ostatné fondy (427)
072
3.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)
2 191 012€ 2 172 247€ 2 348 266€
073
4.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r.
101)
1 075 507€ 51 979€ -73 679€
074
B.
CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097
6 713 208€ 8 345 990€ 9 210 071€
075
1.
Rezervy r. 076 až r. 078
377 790€ 277 805€ 259 501€
076
 
Rezervy zákonné (451AÚ)
077
 
Ostatné rezervy (459AÚ)
078
 
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)
377 790€ 277 805€ 259 501€
079
2.
Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086
1 323 872€ 1 154 455€ 2 282 507€
080
 
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
233€ 5 199€ 2 834€
081
 
Vydané dlhopisy (473)
082
 
Záväzky z nájmu (474 AÚ)
1 314 566€ 1 140 182€ 2 270 600€
083
 
Dlhodobé prijaté preddavky (475)
9 073€ 9 073€ 9 073€
084
 
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)
085
 
Dlhodobé zmenky na úhradu (478)
086
 
Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)
087
3.
Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096
4 514 716€ 6 422 716€ 6 171 243€
088
 
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323
3 123 403€ 5 164 441€ 4 813 891€
089
 
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)
868 704€ 702 103€ 750 513€
090
 
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
364 697€ 435 363€ 386 256€
091
 
Daňové záväzky (341 až 345)
148 728€ 112 432€ 208 416€
092
 
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy
(346+348)
093
 
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
094
 
Záväzky voči účastníkom združení (368)
095
 
Spojovací účet pri združení (396)
096
 
Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)
9 184€ 8 377€ 12 167€
097
4.
Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100
496 830€ 491 015€ 496 820€
098
 
Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)
099
 
Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)
496 830€ 491 015€ 493 820€
100
 
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)
101
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103
9 059 194€ 8 345 100€ 8 857 642€
102
1.
Výdavky budúcich období (383)
7 274€ 6 853€ 9 555€
103
 
Výnosy budúcich období (384)
9 051 920€ 8 338 247€ 8 848 087€
104
 
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101
19 038 954€ 18 915 350€ 20 342 334€