Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2023 2022 2021 2012 2011 2010
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
A.
NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021
566 337€ 566 337€ 566 337€ 12 289 483€ 5 405 468€ 4 824 742€
002
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008
4 133€ 38 059€ 98 594€
004
A.I.2.
Softvér 013 - (073+091AÚ)
4 133€ 38 059€ 98 594€
009
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020
566 337€ 566 337€ 566 337€ 12 285 350€ 5 367 409€ 4 726 148€
012
A.II.3.
Stavby 021 - (081 - 092AÚ)
302 065€ 302 065€ 302 065€ 4 579 831€ 548 337€ 302 064€
013
A.II.4.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)
7 554 352€ 4 223 737€ 3 664 705€
014
A.II.5.
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)
11 746€ 725€ 6 958€
019
A.II.10.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)
264 272€ 264 272€ 264 272€ 139 421€ 580 235€ 738 047€
020
A.II.11.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)
14 374€ 14 374€
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
1 517 293€ 1 534 978€ 1 536 438€ 5 584 776€ 12 355 901€ 14 054 293€
030
B.I.
Zásoby r. 031 až r. 036
468 740€ 204 351€ 168 094€
031
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - 191
468 740€ 204 351€ 168 094€
042
B.III.
Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050
5€ 5€ 5€ 5 100 240€ 11 747 554€ 13 317 161€
043
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ
4 285 775€ 4 643 724€ 4 083 132€
046
B.III.4.
Daňové pohľadávky (341 až 345)
5€ 5€ 5€ 11 954€ 744€
047
B.III.5.
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+
348)
351 875€ 6 720 307€ 8 795 984€
050
B.III.8.
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
450 636€ 382 779€ 438 045€
051
B.IV.
Finančné účty r. 052 až r. 056
1 517 288€ 1 534 973€ 1 536 433€ 15 796€ 403 996€ 569 038€
052
B.IV.1.
Pokladnica (211 + 213)
5 750€ 5 750€ 5 750€ 9 604€ 49 446€ 3 551€
053
B.IV.2.
Bankové účty (221 AÚ + 261)
46 314€ 168 565€ 170 025€ 6 192€ 354 550€ 565 487€
056
B.IV.5.
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)
1 465 224€ 1 360 658€ 1 360 658€
057
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059
1 164 695€ 1 153 982€ 1 463 298€
058
C.1.
Náklady budúcich období (381)
997 111€ 953 500€ 1 069 398€
059
C.2.
Príjmy budúcich období (385)
167 584€ 200 481€ 393 900€
060
 
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
2 083 630€ 2 101 315€ 2 102 775€ 19 038 954€ 18 915 350€ 20 342 333€
PASÍVA
061
A.
VLASTNÉ IMANIE r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 072
2 082 553€ 2 101 226€ 2 101 151€ 3 266 552€ 2 224 260€ 2 274 620€
062
A.I.
Imanie a fondy r. 063 až r. 066
33€ 33€ 33€ 33€ 33€ 33€
063
A.I.1.
Základné imanie (411)
33€ 33€ 33€ 33€ 33€ 33€
071
A.III.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)
2 101 192€ 2 101 538€ 2 101 609€ 2 191 012€ 2 172 247€ 2 348 266€
072
A.IV.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r.
100)
-18 672€ -345€ -491€ 1 075 507€ 51 979€ -73 679€
073
B.
ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096
1 077€ 89€ 1 624€ 6 713 208€ 8 345 990€ 9 210 071€
074
B.I.1.
Rezervy r. 075 až r. 077
377 790€ 277 805€ 259 501€
077
B.I.4
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)
377 790€ 277 805€ 259 501€
078
B.II.
Dlhodobé záväzky r. 079 až r. 085
1 323 872€ 1 154 455€ 2 282 507€
079
B.II.1.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
233€ 5 199€ 2 834€
081
B.II.3.
Záväzky z nájmu (474 AÚ)
1 314 566€ 1 140 182€ 2 270 600€
082
B.II.4.
Dlhodobé prijaté preddavky (475)
9 073€ 9 073€ 9 073€
086
B.III.
Krátkodobé záväzky r. 087 až r. 095
1 077€ 89€ 1 624€ 4 514 716€ 6 422 716€ 6 171 243€
087
B.III.1.
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323
1 077€ 89€ 1 624€ 3 123 403€ 5 164 441€ 4 813 891€
088
B.III.2.
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)
868 704€ 702 103€ 750 513€
089
B.III.3.
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
364 697€ 435 363€ 386 256€
090
B.III.4.
Daňové záväzky (341 až 345)
148 728€ 112 432€ 208 416€
095
B.III.9.
Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)
9 184€ 8 377€ 12 167€
096
B.IV.
Bankové úvery a iné výpomoci a pôžičky r. 097 až r. 099
496 830€ 491 015€ 496 820€
098
B.IV.2.
Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)
496 830€ 491 015€ 493 820€
100
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 101 až r. 103
9 059 194€ 8 345 100€ 8 857 642€
101
C.I.1.
Výdavky budúcich období (383)
7 274€ 6 853€ 9 555€
102
C.I.2.
Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)
9 051 920€ 8 338 247€ 8 848 087€
104
 
SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A ÚČTY ČASOVÉHO ROZLÍŠENIA r.061 + r.073 + r.100
2 083 630€ 2 101 315€ 2 102 775€ 19 038 954€ 18 915 350€ 20 342 334€