Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Nemocnice a polikliniky, n.o.

2023 2022 2021 2012 2011 2010
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
501
Spotreba materiálu
5 688 155€ 5 146 614€ 4 746 871€
02
502
Spotreba energie
597€ 433€ 432€ 1 110 407€ 1 098 873€ 1 033 884€
03
504
Predaný tovar
04
511
Opravy a udržiavanie
376 629€ 280 176€ 329 188€
05
512
Cestovné
63 245€ 65 034€ 85 763€
06
513
Náklady na reprezentáciu
3 790€ 5 404€ 2 315€
07
518
Ostatné služby
4 540€ 5 060€ 5 908€ 1 098 320€ 1 409 805€ 1 258 756€
08
521
Mzdové náklady
11 389 903€ 10 338 628€ 10 398 527€
09
524
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
2 848 011€ 2 595 053€ 2 295 128€
10
525
Ostatné sociálne poistenie
3 374€ 5 259€ 7 561€
11
527
Zákonné sociálne náklady
231 847€ 209 913€ 242 814€
12
528
Ostatné sociálne náklady
13
531
Daň z motorových vozidiel
78€ 78€ 75€
14
532
Daň z nehnuteľností
872€ 759€ 646€ 41 282€ 23 502€ 23 537€
15
538
Ostatné dane a poplatky
3 818€ 3 258€ 4 642€
16
541
Zmluvné pokuty a penále
25 285€ 39 012€ 116 862€
17
542
Ostatné pokuty a penále
8 754€ 18 072€ 17 557€
18
543
Odpísanie pohľadávky
304 912€ 795€ 2 743€
19
544
Úroky
5€ 65 050€ 118 784€ 144 195€
20
545
Kurzové straty
18€ 79€ 156€
21
546
Dary
800€
22
547
Osobitné náklady
23
548
Manká a škody
14 086€ 9 317€ 10 935€
24
549
Iné ostatné náklady
12 795€ 393€ 441€ 1 074 521€ 569 479€ 565 495€
25
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
1 360 200€ 1 527 285€ 1 218 915€
26
552
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
215 714€ 149 793€
27
553
Predané cenné papiere
28
554
Predaný materiál
12 965€ 7 401€ 11 847€
29
555
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
556
Tvorba fondov
31
557
Náklady na precenenie cenných papierov
32
558
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek
296 195€ 96 425€
33
561
Poskytnuté príspevky organizačným zložkám
34
562
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám
35
563
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám
36
565
Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane
37
567
Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky
38
 
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
18 809€ 6 645€ 8 227€ 26 236 559€ 23 718 038€ 22 517 765€
Výnosy
39
601
Tržby za vlastné výrobky
78€
40
602
Tržby z predaja služieb
25 354 655€ 22 162 741€ 21 331 179€
41
604
Tržby za predaný tovar
42
611
Zmena stavu zásob nedokončenej výroby
43
612
Zmena stavu zásob polotovarov
44
613
Zmena stavu zásob výrobkov
45
614
Zmena stavu zásob zvierat
46
621
Aktivácia materiálu a tovaru
292 921€ 214 915€ 129 015€
47
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
106 372€ 106 603€ 108 900€
48
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
49
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
50
641
Zmluvné pokuty a penále
51
642
Ostatné pokuty a penále
52
643
Platby za odpísané pohľadávky
53
644
Úroky
11 545€ 21 623€ 23 363€
54
645
Kurzové zisky
33€ 3€
55
646
Prijaté dary
12 219€ 27 056€ 45 049€
56
647
Osobitné výnosy
57
648
Zákonné poplatky
18€
58
649
Iné ostatné výnosy
1€ 132 614€ 39 154€ 310 785€
59
651
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
218 714€ 251 893€
60
652
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
61
653
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
62
654
Tržby z predaja materiálu
12 926€ 7 357€ 11 817€
63
655
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
146€ 6 300€ 7 095€
64
656
Výnosy z použitia fondu
65
657
Výnosy z precenenia cenných papierov
66
658
Výnosy z nájmu majetku
305 149€ 339 756€ 365 977€
67
661
Prijaté príspevky od organizačných zložiek
68
662
Prijaté príspevky od právnických osôb
5 823€ 2 859€ 21 853€
69
663
Prijaté príspevky od fyzických osôb
1 000€ 93 060€ 102 496€ 100 184€
70
664
Prijaté členské príspevky
71
665
Príspevky z podielu zaplatenej dane
72
667
Prijaté príspevky z verejných zbierok
73
691
Dotácie
779 483€ 515 810€ 19 002€
74
 
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
164€ 6 300€ 8 096€ 27 325 559€ 23 792 373€ 22 467 198€
75
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38
-18 645€ -345€ -131€ 1 089 000€ 74 335€ -50 567€
76
591
Daň z príjmov
27€ 360€ 13 493€ 22 356€ 23 112€
77
595
Dodatočné odvody dane z príjmov
78
 
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)
-18 672€ -345€ -491€ 1 075 507€ 51 979€ -73 679€