Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
A.
NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021
6 119 622€ 5 396 281€ 5 633 400€ 4 999 945€ 3 928 410€ 3 642 058€ 3 810 383€ 3 352 400€ 3 606 767€ 3 838 125€ 4 294 146€ 4 874 784€ 5 212 171€ 6 675 845€
002
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008
8 948€ 0€ 227€ 6 226€ 13 606€ 21 951€ 26 320€ 3 269€ 4 421€ 0€ 2 654€ 17 779€ 35 623€ 50 291€
003
A.I.1
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
004
A.I.2.
Softvér 013 - (073+091AÚ)
8 948€ 0€ 227€ 6 226€ 13 606€ 21 951€ 26 320€ 3 269€ 4 421€ 0€ 2 654€ 17 779€ 35 623€ 29 046€
005
A.I.3.
Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
006
A.I.4.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
007
A.I.5.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
008
A.I.6.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051- 095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 21 245€
009
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020
6 110 674€ 5 396 281€ 5 633 174€ 4 993 719€ 3 914 804€ 3 620 107€ 3 784 063€ 3 349 131€ 3 602 346€ 3 838 125€ 4 291 492€ 4 857 005€ 5 176 548€ 6 625 554€
010
A.II.1,
Pozemky (031)
449 871€ 449 871€ 449 871€ 449 871€ 449 871€ 449 871€ 449 871€ 449 871€ 449 871€ 449 871€ 449 871€ 449 871€ 449 871€ 448 782€
011
A.II.2.
Umelecké diela a zbierky (032)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
012
A.II.3.
Stavby 021 - (081 - 092AÚ)
3 701 991€ 3 488 809€ 3 656 772€ 2 630 525€ 2 556 562€ 2 436 450€ 2 515 677€ 2 664 881€ 2 872 893€ 2 962 114€ 3 370 462€ 3 782 513€ 4 196 380€ 4 544 363€
013
A.II.4.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)
1 525 456€ 1 402 092€ 1 513 231€ 1 480 467€ 874 431€ 731 033€ 818 516€ 234 379€ 279 582€ 314 557€ 471 160€ 624 458€ 519 230€ 1 169 228€
014
A.II.5.
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)
232 157€ 27 530€ 2 320€ 4 456€ 6 592€ 0€ 0€ 0€ 0€ 703€ 0€ 0€ 40 830€
015
A.II.6.
Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
016
A.II.7.
Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
017
A.II.8.
Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
018
A.II.9.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 163€ 11 067€ 31 378€
019
A.II.10.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)
201 199€ 27 980€ 10 980€ 428 401€ 27 348€ 2 754€ 0€ 0€ 0€ 110 881€ 0€ 240 359€
020
A.II.11.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 150 614€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096
AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
023
A.III.2.
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096
AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
024
A.III.3.
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
025
A.III.4.
Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
026
A.III.5.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
027
A.III.6.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
028
A.III.7.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
8 589 134€ 8 441 058€ 5 804 359€ 5 289 285€ 5 642 612€ 4 680 299€ 3 939 722€ 3 073 212€ 2 363 466€ 2 117 053€ 2 100 312€ 1 775 844€ 1 677 390€ 2 757 242€
030
B.I.
Zásoby r. 031 až r. 036
1 222 002€ 1 118 159€ 1 053 591€ 1 071 418€ 726 246€ 647 724€ 683 015€ 612 649€ 579 874€ 534 377€ 480 037€ 434 537€ 414 499€ 91 246€
031
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - 191
957 210€ 928 981€ 888 275€ 913 291€ 610 523€ 573 167€ 627 355€ 612 649€ 579 874€ 534 377€ 480 037€ 434 537€ 414 499€ 91 246€
032
B.I.2.
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
033
B.I.3.
Výrobky (123 - 194)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
034
B.I.4.
Zvieratá (124 - 195)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
035
B.I.5.
Tovar (132 + 139) - 196
264 792€ 189 178€ 165 316€ 158 127€ 115 723€ 74 558€ 55 660€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
036
B.I.6.
Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
037
B.II.
Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
038
B.II.1.
Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
039
B.II.2.
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
040
B.II.3.
Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
041
B.II.4.
Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
042
B.III.
Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050
3 537 700€ 3 076 739€ 2 506 887€ 1 892 648€ 1 323 802€ 1 360 735€ 1 441 963€ 1 144 422€ 1 660 640€ 1 301 400€ 1 450 741€ 1 303 740€ 1 220 141€ 2 543 630€
043
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ
3 490 168€ 3 028 589€ 2 450 887€ 1 850 658€ 1 291 767€ 1 349 706€ 1 414 524€ 1 127 323€ 1 646 380€ 1 298 395€ 1 443 451€ 1 296 518€ 1 217 345€ 82 914€
044
B.III.2.
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)
10 498€ 9 934€ 7 418€ 13 121€ 10 109€ 7 108€ 9 625€ 8 741€ 2 000€ 707€ 1 720€ 33€ -70€ 2 459 174€
045
B.III.3.
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
046
B.III.4.
Daňové pohľadávky (341 až 345)
27 654€ 29 611€ 40 562€ 15 853€ 13 563€ -677€ 14 289€ 1 724€ 1 700€ 1 508€ 3 062€ 4 801€ 0€ 0€
047
B.III.5.
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+
348)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
048
B.III.6.
Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
049
B.III.7.
Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
050
B.III.8.
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
9 379€ 8 606€ 8 021€ 13 016€ 8 362€ 4 597€ 3 525€ 6 633€ 10 560€ 790€ 2 508€ 2 388€ 2 866€ 1 542€
051
B.IV.
Finančné účty r. 052 až r. 056
3 829 432€ 4 246 159€ 2 243 881€ 2 325 219€ 3 592 564€ 2 671 840€ 1 814 744€ 1 316 142€ 122 953€ 281 275€ 169 534€ 37 568€ 42 750€ 122 366€
052
B.IV.1.
Pokladnica (211 + 213)
3 615€ 3 395€ 2 041€ 1 672€ 2 361€ 1 865€ 2 800€ 2 315€ 981€ 1 898€ 1 295€ 2 500€ 1 232€ 3 403€
053
B.IV.2.
Bankové účty (221 AÚ + 261)
3 825 817€ 4 242 764€ 2 241 840€ 2 323 547€ 3 590 204€ 2 669 974€ 1 811 944€ 1 313 827€ 121 972€ 279 378€ 168 239€ 35 068€ 41 518€ 118 963€
054
B.IV.3.
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
055
B.IV.4.
Krátkodobý finančný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
056
B.IV.5.
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
057
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059
5 528€ 41 655€ 37 334€ 151 222€ 279 243€ 176 189€ 108 112€ 72 271€ 107 363€ 52 417€ 131 540€ 173 019€ 160 550€ 171 889€
058
C.1.
Náklady budúcich období (381)
36 228€ 31 715€ 33 724€ 21 648€ 16 467€ 9 658€ 14 397€ 9 098€ 8 366€ 7 838€ 8 902€ 8 643€ 7 056€ 4 724€
059
C.2.
Príjmy budúcich období (385)
-30 700€ 9 940€ 3 610€ 129 575€ 262 775€ 166 531€ 93 715€ 63 173€ 98 998€ 44 579€ 122 638€ 164 376€ 153 494€ 167 165€
060
 
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
14 714 284€ 13 878 995€ 11 475 094€ 10 440 452€ 9 850 264€ 8 498 545€ 7 858 217€ 6 497 882€ 6 077 596€ 6 007 595€ 6 525 997€ 6 823 647€ 7 050 111€ 9 604 976€
PASÍVA
061
A.
VLASTNÉ IMANIE r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 072
10 686 427€ 9 403 801€ 6 645 685€ 6 204 030€ 5 009 024€ 2 670 585€ 1 371 416€ 804 864€ 419 153€ 811 278€ 1 708 789€ 2 562 119€ 3 331 542€ 5 949 048€
062
A.I.
Imanie a fondy r. 063 až r. 066
4 082 334€ 4 082 334€ 4 082 334€ 4 082 334€ 4 082 334€ 4 082 334€ 4 082 334€ 4 082 334€ 4 082 334€ 4 082 334€ 4 082 334€ 4 082 334€ 4 082 334€ 9 265 614€
063
A.I.1.
Základné imanie (411)
4 082 334€ 4 082 334€ 4 082 334€ 4 082 334€ 4 082 334€ 4 082 334€ 4 082 334€ 4 082 334€ 4 082 334€ 4 082 334€ 4 082 334€ 4 082 334€ 4 082 334€ 9 265 614€
064
A.I.2.
Fondy tvorené podľa osobitných predpisov (412)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
065
A.I.3.
Fond reprodukcie (413)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
066
A.I.4.
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
067
A.II.
Fondy tvorené zo zisku r. 068 až r. 070
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
068
A.II.1.
Rezervný fond (421)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
069
A.II.2.
Fondy tvorené zo zisku (423)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
070
A.II.3.
Ostatné fondy (427)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
071
A.III.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)
5 294 740€ 2 550 808€ 2 087 136€ 1 253 734€ -1 400 760€ -2 632 336€ -3 270 401€ -3 695 488€ -3 275 470€ -2 392 389€ -1 565 719€ -750 792€ -100 805€ -2 744 117€
072
A.IV.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r.
100)
1 309 354€ 2 770 659€ 476 215€ 867 962€ 2 327 449€ 1 220 587€ 559 483€ 418 018€ -387 711€ -878 667€ -807 826€ -739 423€ -649 987€ -572 449€
073
B.
ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096
2 954 951€ 3 363 709€ 3 735 260€ 3 170 770€ 4 006 290€ 4 959 387€ 5 532 719€ 4 701 338€ 4 625 226€ 4 028 691€ 3 508 175€ 2 820 779€ 2 425 381€ 2 159 525€
074
B.I.1.
Rezervy r. 075 až r. 077
326 075€ 311 527€ 4 285€ 224 502€ 535 457€ 392 849€ 387 489€ 382 181€ 298 671€ 254 001€ 247 613€ 201 054€ 179 790€ 0€
075
B.I.2.
Rezervy zákonné (451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
076
B.I.3.
Ostatné rezervy (459AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
077
B.I.4
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)
326 075€ 311 527€ 4 285€ 224 502€ 535 457€ 392 849€ 387 489€ 382 181€ 298 671€ 254 001€ 247 613€ 201 054€ 179 790€ 0€
078
B.II.
Dlhodobé záväzky r. 079 až r. 085
16 118€ 11 716€ 10 518€ 5 917€ 7 563€ 8 167€ 12 523€ 23 729€ 37 534€ 45 701€ 45 210€ 9 961€ 12 775€ 6 961€
079
B.II.1.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
12 268€ 7 866€ 6 818€ 1 717€ 3 113€ 4 317€ 10 023€ 17 773€ 26 386€ 21 627€ 21 137€ 9 961€ 12 775€ 6 961€
080
B.II.2.
Vydané dlhopisy (473)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
081
B.II.3.
Záväzky z nájmu (474 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 4 206€ 11 148€ 24 074€ 24 074€ 0€ 0€
082
B.II.4.
Dlhodobé prijaté preddavky (475)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
083
B.II.5.
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
084
B.II.6.
Dlhodobé zmenky na úhradu (478)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
B.II.7.
Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)
3 850€ 3 850€ 3 700€ 4 200€ 4 450€ 3 850€ 2 500€ 1 750€ 0€ 0€ 0€ 0€
086
B.III.
Krátkodobé záväzky r. 087 až r. 095
2 612 757€ 3 040 466€ 3 633 790€ 2 749 285€ 3 167 804€ 4 158 505€ 4 628 441€ 4 295 428€ 4 289 021€ 3 728 990€ 3 215 351€ 2 609 765€ 2 232 816€ 2 152 564€
087
B.III.1.
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323
1 071 443€ 1 315 204€ 2 331 415€ 1 849 521€ 1 762 603€ 1 587 094€ 2 022 531€ 2 236 130€ 2 419 450€ 2 253 876€ 2 184 419€ 2 050 723€ 1 806 738€ 1 744 338€
088
B.III.2.
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)
841 575€ 936 790€ 687 904€ 479 174€ 489 279€ 453 779€ 411 085€ 401 601€ 357 020€ 319 273€ 313 790€ 296 201€ 247 223€ 248 466€
089
B.III.3.
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
515 595€ 394 885€ 427 119€ 292 646€ 791 149€ 1 967 912€ 1 946 937€ 1 442 020€ 1 304 226€ 976 571€ 578 000€ 171 783€ 141 699€ 130 405€
090
B.III.4.
Daňové záväzky (341 až 345)
177 327€ 384 586€ 183 876€ 124 177€ 120 672€ 144 892€ 238 990€ 203 750€ 194 308€ 173 231€ 128 378€ 83 208€ 31 907€ 29 355€
091
B.III.5.
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy
(346+348)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
092
B.III.6.
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
093
B.III.7.
Záväzky voči účastníkom združení (368)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
094
B.III.8.
Spojovací účet pri združení (396)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
095
B.III.9.
Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)
6 817€ 9 002€ 3 477€ 3 766€ 4 101€ 4 828€ 8 898€ 11 927€ 14 016€ 6 039€ 10 765€ 7 849€ 5 249€ 0€
096
B.IV.
Bankové úvery a iné výpomoci a pôžičky r. 097 až r. 099
0€ 0€ 86 667€ 191 067€ 295 467€ 399 867€ 504 267€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
097
B.IV.1.
Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)
0€ 0€ 86 667€ 191 067€ 295 467€ 399 867€ 399 867€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
098
B.IV.2.
Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 104 400€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
099
B.IV.3.
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241 + 249)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 101 až r. 103
1 072 906€ 1 111 484€ 1 094 150€ 1 065 652€ 834 950€ 868 573€ 954 081€ 991 680€ 1 033 218€ 1 167 626€ 1 309 032€ 1 440 749€ 1 293 188€ 1 496 403€
101
C.I.1.
Výdavky budúcich období (383)
0€ 0€ 3 505€ 185€ 232€ 4 220€ 0€ 0€ 0€ 62€ 0€ 0€
102
C.I.2.
Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)
0€ 1 111 484€ 1 094 150€ 1 062 147€ 834 765€ 868 341€ 949 861€ 991 680€ 1 033 218€ 1 167 626€ 1 308 970€ 1 440 749€ 1 293 188€ 1 496 403€
103
C.I.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé (384 AÚ)
1 072 906€
104
 
SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A ÚČTY ČASOVÉHO ROZLÍŠENIA r.061 + r.073 + r.100
14 714 284€ 13 878 995€ 11 475 094€ 10 440 452€ 9 850 264€ 8 498 545€ 7 858 217€ 6 497 882€ 6 077 596€ 6 007 595€ 6 525 997€ 6 823 647€ 7 050 111€ 9 604 976€