Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Nemocnica Alexandra Wintera n.o.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
A.
NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021
5 633 400€ 4 999 945€ 3 928 410€ 3 642 058€ 3 810 383€ 3 352 400€ 3 606 767€ 3 838 125€ 4 294 146€ 4 874 784€ 5 212 171€ 6 675 845€
002
1.
Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008
227€ 6 226€ 13 606€ 21 951€ 26 320€ 3 269€ 4 421€ 0€ 2 654€ 17 779€ 35 623€ 50 291€
003
 
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
004
 
Softvér 013 - (073+091AÚ)
227€ 6 226€ 13 606€ 21 951€ 26 320€ 3 269€ 4 421€ 0€ 2 654€ 17 779€ 35 623€ 29 046€
005
 
Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
006
 
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
007
 
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
008
 
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051- 095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 21 245€
009
2.
Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020
5 633 174€ 4 993 719€ 3 914 804€ 3 620 107€ 3 784 063€ 3 349 131€ 3 602 346€ 3 838 125€ 4 291 492€ 4 857 005€ 5 176 548€ 6 625 554€
010
 
Pozemky (031)
449 871€ 449 871€ 449 871€ 449 871€ 449 871€ 449 871€ 449 871€ 449 871€ 449 871€ 449 871€ 449 871€ 448 782€
011
 
Umelecké diela a zbierky (032)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
012
 
Stavby 021 - (081 - 092AÚ)
3 656 772€ 2 630 525€ 2 556 562€ 2 436 450€ 2 515 677€ 2 664 881€ 2 872 893€ 2 962 114€ 3 370 462€ 3 782 513€ 4 196 380€ 4 544 363€
013
 
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)
1 513 231€ 1 480 467€ 874 431€ 731 033€ 818 516€ 234 379€ 279 582€ 314 557€ 471 160€ 624 458€ 519 230€ 1 169 228€
014
 
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)
2 320€ 4 456€ 6 592€ 0€ 0€ 0€ 0€ 703€ 0€ 0€ 0€ 40 830€
015
 
Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
016
 
Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
017
 
Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
018
 
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 163€ 11 067€ 31 378€
019
 
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)
10 980€ 428 401€ 27 348€ 2 754€ 0€ 0€ 0€ 110 881€ 0€ 0€ 240 359€
020
 
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 150 614€
021
3.
Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
022
 
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096
AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
023
 
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096
AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
024
 
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
025
 
Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
026
 
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
027
 
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
028
 
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
5 804 359€ 5 289 285€ 5 642 612€ 4 680 299€ 3 939 722€ 3 073 212€ 2 363 466€ 2 117 053€ 2 100 312€ 1 775 844€ 1 677 390€ 2 757 242€
030
1.
Zásoby r. 031 až r. 036
1 053 591€ 1 071 418€ 726 246€ 647 724€ 683 015€ 612 649€ 579 874€ 534 377€ 480 037€ 434 537€ 414 499€ 91 246€
031
 
Materiál (112 + 119) - 191
888 275€ 913 291€ 610 523€ 573 167€ 627 355€ 612 649€ 579 874€ 534 377€ 480 037€ 434 537€ 414 499€ 91 246€
032
 
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
033
 
Výrobky (123 - 194)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
034
 
Zvieratá (124 - 195)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
035
 
Tovar (132 + 139) - 196
165 316€ 158 127€ 115 723€ 74 558€ 55 660€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
036
 
Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
037
2.
Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
038
 
Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
039
 
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
040
 
Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
041
 
Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
042
3.
Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050
2 506 887€ 1 892 648€ 1 323 802€ 1 360 735€ 1 441 963€ 1 144 422€ 1 660 640€ 1 301 400€ 1 450 741€ 1 303 740€ 1 220 141€ 2 543 630€
043
 
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ
2 450 887€ 1 850 658€ 1 291 767€ 1 349 706€ 1 414 524€ 1 127 323€ 1 646 380€ 1 298 395€ 1 443 451€ 1 296 518€ 1 217 345€ 82 914€
044
 
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)
7 418€ 13 121€ 10 109€ 7 108€ 9 625€ 8 741€ 2 000€ 707€ 1 720€ 33€ -70€ 2 459 174€
045
 
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
046
 
Daňové pohľadávky (341 až 345)
40 562€ 15 853€ 13 563€ -677€ 14 289€ 1 724€ 1 700€ 1 508€ 3 062€ 4 801€ 0€ 0€
047
 
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+
348)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
048
 
Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
049
 
Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
050
 
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
8 021€ 13 016€ 8 362€ 4 597€ 3 525€ 6 633€ 10 560€ 790€ 2 508€ 2 388€ 2 866€ 1 542€
051
4.
Finančné účty r. 052 až r. 056
2 243 881€ 2 325 219€ 3 592 564€ 2 671 840€ 1 814 744€ 1 316 142€ 122 953€ 281 275€ 169 534€ 37 568€ 42 750€ 122 366€
052
 
Pokladnica (211 + 213)
2 041€ 1 672€ 2 361€ 1 865€ 2 800€ 2 315€ 981€ 1 898€ 1 295€ 2 500€ 1 232€ 3 403€
053
 
Bankové účty (221 AÚ + 261)
2 241 840€ 2 323 547€ 3 590 204€ 2 669 974€ 1 811 944€ 1 313 827€ 121 972€ 279 378€ 168 239€ 35 068€ 41 518€ 118 963€
054
 
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
055
 
Krátkodobý finančný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
056
 
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
057
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059
37 334€ 151 222€ 279 243€ 176 189€ 108 112€ 72 271€ 107 363€ 52 417€ 131 540€ 173 019€ 160 550€ 171 889€
058
1.
Náklady budúcich období (381)
33 724€ 21 648€ 16 467€ 9 658€ 14 397€ 9 098€ 8 366€ 7 838€ 8 902€ 8 643€ 7 056€ 4 724€
059
 
Príjmy budúcich období (385)
3 610€ 129 575€ 262 775€ 166 531€ 93 715€ 63 173€ 98 998€ 44 579€ 122 638€ 164 376€ 153 494€ 167 165€
060
 
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
11 475 094€ 10 440 452€ 9 850 264€ 8 498 545€ 7 858 217€ 6 497 882€ 6 077 596€ 6 007 595€ 6 525 997€ 6 823 647€ 7 050 111€ 9 604 976€
PASÍVA
061
A.
VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073
6 645 685€ 6 204 030€ 5 009 024€ 2 670 585€ 1 371 416€ 804 864€ 419 153€ 811 278€ 1 702 776€ 2 562 119€ 3 331 542€ 5 949 048€
062
1.
Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067
4 082 334€ 4 082 334€ 4 082 334€ 4 082 334€ 4 082 334€ 4 082 334€ 4 082 334€ 4 082 334€ 4 082 334€ 4 082 334€ 4 082 334€ 9 265 614€
063
 
Základné imanie (411)
4 082 334€ 4 082 334€ 4 082 334€ 4 082 334€ 4 082 334€ 4 082 334€ 4 082 334€ 4 082 334€ 4 082 334€ 4 082 334€ 4 082 334€ 9 265 614€
064
 
Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
065
 
Fond reprodukcie (413)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
066
 
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
067
 
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
068
2.
Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
069
 
Rezervný fond (421)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
070
 
Fondy tvorené zo zisku (423)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
071
 
Ostatné fondy (427)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
072
3.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)
2 087 136€ 1 253 734€ -1 400 760€ -2 632 336€ -3 270 401€ -3 695 488€ -3 275 470€ -2 392 389€ -2 373 545€ -750 792€ -100 805€ -2 744 117€
073
4.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r.
101)
476 215€ 867 962€ 2 327 449€ 1 220 587€ 559 483€ 418 018€ -387 711€ -878 667€ -6 013€ -739 423€ -649 987€ -572 449€
074
B.
CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097
3 735 260€ 3 170 770€ 4 006 290€ 4 959 387€ 5 532 719€ 4 701 338€ 4 625 226€ 4 028 691€ 3 514 188€ 2 820 779€ 2 425 381€ 2 159 525€
075
1.
Rezervy r. 076 až r. 078
4 285€ 224 502€ 535 457€ 392 849€ 387 489€ 382 181€ 298 671€ 254 001€ 247 613€ 201 054€ 179 790€ 0€
076
 
Rezervy zákonné (451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
077
 
Ostatné rezervy (459AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
078
 
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)
4 285€ 224 502€ 535 457€ 392 849€ 387 489€ 382 181€ 298 671€ 254 001€ 247 613€ 201 054€ 179 790€ 0€
079
2.
Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086
10 518€ 5 917€ 7 563€ 8 167€ 12 523€ 23 729€ 37 534€ 45 701€ 51 223€ 9 961€ 12 775€ 6 961€
080
 
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
6 818€ 1 717€ 3 113€ 4 317€ 10 023€ 17 773€ 26 386€ 21 627€ 21 137€ 9 961€ 12 775€ 6 961€
081
 
Vydané dlhopisy (473)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
082
 
Záväzky z nájmu (474 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 4 206€ 11 148€ 24 074€ 30 086€ 0€ 0€
083
 
Dlhodobé prijaté preddavky (475)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
084
 
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
 
Dlhodobé zmenky na úhradu (478)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
086
 
Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)
3 700€ 4 200€ 4 450€ 3 850€ 2 500€ 1 750€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
087
3.
Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096
3 633 790€ 2 749 285€ 3 167 804€ 4 158 505€ 4 628 441€ 4 295 428€ 4 289 021€ 3 728 990€ 3 215 351€ 2 609 765€ 2 232 816€ 2 152 564€
088
 
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323
2 331 415€ 1 849 521€ 1 762 603€ 1 587 094€ 2 022 531€ 2 236 130€ 2 419 450€ 2 253 876€ 2 184 419€ 2 050 723€ 1 806 738€ 1 744 338€
089
 
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)
687 904€ 479 174€ 489 279€ 453 779€ 411 085€ 401 601€ 357 020€ 319 273€ 313 790€ 296 201€ 247 223€ 248 466€
090
 
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
427 119€ 292 646€ 791 149€ 1 967 912€ 1 946 937€ 1 442 020€ 1 304 226€ 976 571€ 578 000€ 171 783€ 141 699€ 130 405€
091
 
Daňové záväzky (341 až 345)
183 876€ 124 177€ 120 672€ 144 892€ 238 990€ 203 750€ 194 308€ 173 231€ 128 378€ 83 208€ 31 907€ 29 355€
092
 
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy
(346+348)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
093
 
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
094
 
Záväzky voči účastníkom združení (368)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
095
 
Spojovací účet pri združení (396)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
096
 
Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)
3 477€ 3 766€ 4 101€ 4 828€ 8 898€ 11 927€ 14 016€ 6 039€ 10 765€ 7 849€ 5 249€ 0€
097
4.
Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100
86 667€ 191 067€ 295 467€ 399 867€ 504 267€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
098
 
Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)
86 667€ 191 067€ 295 467€ 399 867€ 399 867€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
099
 
Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 104 400€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
 
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
101
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103
1 094 150€ 1 065 652€ 834 950€ 868 573€ 954 081€ 991 680€ 1 033 218€ 1 167 626€ 1 309 032€ 1 440 749€ 1 293 188€ 1 496 403€
102
1.
Výdavky budúcich období (383)
0€ 3 505€ 185€ 232€ 4 220€ 0€ 0€ 0€ 62€ 0€ 0€
103
 
Výnosy budúcich období (384)
1 094 150€ 1 062 147€ 834 765€ 868 341€ 949 861€ 991 680€ 1 033 218€ 1 167 626€ 1 308 970€ 1 440 749€ 1 293 188€ 1 496 403€
104
 
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101
11 475 094€ 10 440 452€ 9 850 264€ 8 498 545€ 7 858 217€ 6 497 882€ 6 077 596€ 6 007 595€ 6 525 997€ 6 823 647€ 7 050 111€ 9 604 976€