Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
A.
NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021
5 455 332€ 5 614 289€ 5 767 827€ 5 161 891€ 5 301 642€ 5 016 135€ 4 926 148€ 4 770 640€ 4 349 692€ 4 438 553€ 4 586 418€ 3 827 930€ 3 886 450€ 4 005 444€
002
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008
1 934€ 3 641€ 4 508€ 6 022€ 7 536€ 0€ 0€ 0€ 0€ 51€ 347€ 651€
003
A.I.1
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
004
A.I.2.
Softvér 013 - (073+091AÚ)
1 934€ 3 641€ 4 508€ 6 022€ 7 536€ 0€ 0€ 0€ 0€ 51€ 347€ 651€
005
A.I.3.
Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
006
A.I.4.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
007
A.I.5.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
008
A.I.6.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051- 095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
009
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020
5 453 398€ 5 610 648€ 5 763 319€ 5 155 869€ 5 294 106€ 5 016 135€ 4 926 148€ 4 770 640€ 4 349 692€ 4 438 553€ 4 586 418€ 3 827 880€ 3 886 103€ 4 004 793€
010
A.II.1,
Pozemky (031)
1 078 128€ 1 078 128€ 1 078 128€ 883 974€ 883 974€ 496 727€ 297 790€ 33 295€ 28 908€ 28 908€ 28 908€ 23 486€ 23 486€ 23 486€
011
A.II.2.
Umelecké diela a zbierky (032)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
012
A.II.3.
Stavby 021 - (081 - 092AÚ)
4 173 422€ 4 305 231€ 4 437 264€ 4 073 086€ 4 195 482€ 4 317 877€ 4 398 664€ 4 522 330€ 4 140 392€ 4 208 384€ 4 313 081€ 3 396 460€ 3 473 975€ 3 532 403€
013
A.II.4.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)
102 298€ 127 739€ 152 726€ 105 738€ 115 452€ 94 481€ 117 231€ 94 451€ 96 492€ 99 812€ 121 241€ 181 891€ 243 714€ 303 976€
014
A.II.5.
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 7 198€ 15 050€ 22 902€ 30 755€ 0€ 0€ 0€
015
A.II.6.
Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
016
A.II.7.
Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
017
A.II.8.
Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
018
A.II.9.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
019
A.II.10.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)
99 551€ 99 551€ 95 201€ 93 071€ 92 001€ 92 001€ 89 561€ 89 811€ 83 901€ 101 450€ 123 189€ 226 044€ 144 928€ 144 928€
020
A.II.11.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096
AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
023
A.III.2.
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096
AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
024
A.III.3.
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
025
A.III.4.
Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
026
A.III.5.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
027
A.III.6.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
028
A.III.7.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
729 907€ 683 894€ 660 114€ 572 810€ 640 683€ 708 909€ 497 232€ 416 862€ 389 307€ 709 444€ 427 899€ 404 115€ 343 072€ 245 062€
030
B.I.
Zásoby r. 031 až r. 036
6 501€ 4 860€ 5 588€ 6 011€ 6 207€ 5 022€ 6 104€ 5 483€ 5 402€ 7 183€ 7 763€ 6 611€ 6 490€ 5 237€
031
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - 191
6 501€ 4 860€ 5 588€ 6 011€ 6 207€ 5 022€ 6 104€ 5 483€ 5 402€ 7 183€ 7 763€ 6 611€ 6 490€ 5 237€
032
B.I.2.
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
033
B.I.3.
Výrobky (123 - 194)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
034
B.I.4.
Zvieratá (124 - 195)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
035
B.I.5.
Tovar (132 + 139) - 196
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
036
B.I.6.
Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
037
B.II.
Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041
0€ 326€ 1 632€ 9 393€ 8 117€ 99€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
038
B.II.1.
Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
039
B.II.2.
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
040
B.II.3.
Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
041
B.II.4.
Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
0€ 326€ 1 632€ 9 393€ 8 117€ 99€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
042
B.III.
Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050
628 356€ 224 265€ 505 625€ 153 618€ 199 884€ 118 580€ 160 052€ 211 933€ 292 486€ 318 855€ 327 755€ 276 358€ 236 314€ 181 505€
043
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ
595 964€ 193 569€ 364 898€ 144 436€ 189 108€ 102 862€ 152 183€ 197 612€ 274 459€ 302 620€ 311 364€ 256 624€ 212 248€ 156 525€
044
B.III.2.
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)
18 388€ 27 181€ 10 589€ 9 183€ 9 169€ 15 167€ 7 869€ 14 322€ 18 027€ 16 235€ 15 991€ 19 734€ 24 066€ 24 980€
045
B.III.3.
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
046
B.III.4.
Daňové pohľadávky (341 až 345)
5 147€ 0€ 1 992€ 0€ 1 608€ 551€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
047
B.III.5.
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+
348)
0€ 0€ 122 991€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
048
B.III.6.
Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
049
B.III.7.
Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
050
B.III.8.
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
8 857€ 3 515€ 5 155€ 0€ 0€ 0€ 0€ -1€ 0€ 0€ 400€
051
B.IV.
Finančné účty r. 052 až r. 056
95 050€ 454 443€ 147 269€ 403 788€ 426 475€ 585 208€ 331 076€ 199 446€ 91 419€ 383 407€ 92 381€ 121 146€ 100 268€ 58 320€
052
B.IV.1.
Pokladnica (211 + 213)
8 274€ 4 578€ 4 139€ 4 650€ 466€ 997€ 2 782€ 3 285€ 375€ 1 825€ 3 386€ 471€ 965€ 1 325€
053
B.IV.2.
Bankové účty (221 AÚ + 261)
86 776€ 449 865€ 143 130€ 399 138€ 426 009€ 584 211€ 328 294€ 196 161€ 91 044€ 381 582€ 88 996€ 120 675€ 99 303€ 56 995€
054
B.IV.3.
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
055
B.IV.4.
Krátkodobý finančný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
056
B.IV.5.
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
057
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059
12 799€ 5 444€ 8 087€ 7 016€ 4 682€ 4 122€ 5 537€ 40 412€ 33 351€ 3 647€ 4 655€ 29 272€ 2 309€ 2 371€
058
C.1.
Náklady budúcich období (381)
5 116€ 5 444€ 7 102€ 7 016€ 4 682€ 4 122€ 4 028€ 3 740€ 3 429€ 3 647€ 2 757€ 2 693€ 2 309€ 2 371€
059
C.2.
Príjmy budúcich období (385)
7 683€ 0€ 985€ 0€ 0€ 1 509€ 36 672€ 29 923€ 0€ 1 898€ 26 579€
060
 
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
6 198 038€ 6 303 626€ 6 436 028€ 5 741 717€ 5 947 007€ 5 729 167€ 5 428 917€ 5 227 915€ 4 772 350€ 5 151 644€ 5 018 972€ 4 261 318€ 4 231 831€ 4 252 877€
PASÍVA
061
A.
VLASTNÉ IMANIE r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 072
3 650 247€ 3 552 867€ 3 656 535€ 3 589 846€ 3 717 243€ 3 618 886€ 3 278 759€ 2 683 973€ 2 311 016€ 2 186 262€ 1 990 999€ 1 895 133€ 1 836 840€ 1 752 179€
062
A.I.
Imanie a fondy r. 063 až r. 066
1 350 299€ 1 350 299€ 1 350 299€ 1 350 299€ 1 350 299€ 1 350 299€ 1 350 299€ 1 350 299€ 1 350 299€ 1 350 299€ 1 350 299€ 1 350 299€ 1 350 299€ 1 350 299€
063
A.I.1.
Základné imanie (411)
1 350 299€ 1 350 299€ 1 350 299€ 1 350 299€ 1 350 299€ 1 350 299€ 1 350 299€ 1 350 299€ 1 350 299€ 1 350 299€ 1 350 299€ 1 350 299€ 1 350 299€ 1 350 299€
064
A.I.2.
Fondy tvorené podľa osobitných predpisov (412)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
065
A.I.3.
Fond reprodukcie (413)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
066
A.I.4.
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
067
A.II.
Fondy tvorené zo zisku r. 068 až r. 070
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
068
A.II.1.
Rezervný fond (421)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
069
A.II.2.
Fondy tvorené zo zisku (423)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
070
A.II.3.
Ostatné fondy (427)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
071
A.III.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)
2 202 568€ 2 306 237€ 2 239 547€ 2 366 944€ 2 268 587€ 1 928 460€ 1 333 674€ 960 717€ 835 963€ 640 700€ 544 834€ 486 541€ 401 876€ -237 424€
072
A.IV.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r.
100)
97 380€ -103 669€ 66 690€ -127 397€ 98 357€ 340 127€ 594 786€ 372 958€ 124 754€ 195 263€ 95 866€ 58 293€ 84 665€ 639 304€
073
B.
ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096
606 876€ 723 793€ 672 234€ 441 515€ 475 398€ 324 741€ 323 225€ 673 902€ 550 689€ 1 012 200€ 1 032 604€ 328 283€ 315 694€ 379 253€
074
B.I.1.
Rezervy r. 075 až r. 077
125 353€ 109 566€ 94 345€ 94 462€ 70 619€ 62 174€ 56 449€ 45 246€ 38 844€ 46 696€ 35 878€ 34 357€ 27 115€ 23 319€
075
B.I.2.
Rezervy zákonné (451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
076
B.I.3.
Ostatné rezervy (459AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
077
B.I.4
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)
125 353€ 109 566€ 94 345€ 94 462€ 70 619€ 62 174€ 56 449€ 45 246€ 38 844€ 46 696€ 35 878€ 34 357€ 27 115€ 23 319€
078
B.II.
Dlhodobé záväzky r. 079 až r. 085
3 380€ 5 402€ 1 711€ 9 854€ 9 779€ 12 507€ 19 036€ 49 678€ 16 863€ 15 831€ 14 274€ 13 698€ 11 786€ 11 691€
079
B.II.1.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
3 380€ 5 402€ 1 711€ 9 854€ 9 779€ 4 206€ 3 068€ 18 269€ 16 863€ 15 831€ 14 274€ 13 698€ 11 207€ 10 446€
080
B.II.2.
Vydané dlhopisy (473)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
081
B.II.3.
Záväzky z nájmu (474 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 8 301€ 15 968€ 31 409€ 0€ 0€ 0€ 579€ 1 245€
082
B.II.4.
Dlhodobé prijaté preddavky (475)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
083
B.II.5.
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
084
B.II.6.
Dlhodobé zmenky na úhradu (478)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
B.II.7.
Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
086
B.III.
Krátkodobé záväzky r. 087 až r. 095
469 774€ 580 463€ 527 824€ 268 853€ 306 663€ 250 060€ 247 741€ 578 978€ 494 982€ 949 673€ 982 453€ 280 228€ 276 793€ 344 243€
087
B.III.1.
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323
95 162€ 69 400€ 246 397€ 60 132€ 87 670€ 72 772€ 86 342€ 373 854€ 403 813€ 659 739€ 793 835€ 64 716€ 85 755€ 130 220€
088
B.III.2.
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)
180 350€ 224 112€ 160 644€ 118 883€ 119 673€ 96 819€ 88 066€ 100 479€ 86 520€ 72 265€ 68 010€ 59 909€ 45 757€ 41 724€
089
B.III.3.
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
114 405€ 87 225€ 96 633€ 72 767€ 73 838€ 59 009€ 53 396€ 56 003€ 52 003€ 42 858€ 40 683€ 33 117€ 24 738€ 20 984€
090
B.III.4.
Daňové záväzky (341 až 345)
28 829€ 89 796€ 24 123€ 17 071€ 17 389€ 13 793€ 12 142€ 13 599€ 13 147€ 10 886€ 9 558€ 7 739€ 5 646€ 12 876€
091
B.III.5.
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy
(346+348)
0€ 1 641€ 0€ 0€ 0€ 128€ 35 043€ -60 501€ 137 860€ 17 349€ 34 185€ 404€ 330€
092
B.III.6.
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
093
B.III.7.
Záväzky voči účastníkom združení (368)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
094
B.III.8.
Spojovací účet pri združení (396)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
095
B.III.9.
Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)
51 028€ 108 289€ 28€ 0€ 8 092€ 7 667€ 7 667€ 0€ 0€ 26 064€ 53 016€ 80 563€ 114 493€ 138 109€
096
B.IV.
Bankové úvery a iné výpomoci a pôžičky r. 097 až r. 099
8 370€ 28 362€ 48 354€ 68 346€ 88 338€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
097
B.IV.1.
Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)
8 370€ 8 370€ 28 362€ 48 354€ 88 338€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
098
B.IV.2.
Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)
0€ 19 992€ 19 992€ 19 992€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
099
B.IV.3.
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241 + 249)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 101 až r. 103
1 940 915€ 2 026 967€ 2 107 258€ 1 710 357€ 1 754 366€ 1 785 539€ 1 826 932€ 1 870 040€ 1 910 646€ 1 953 182€ 1 995 369€ 2 037 902€ 2 079 297€ 2 121 445€
101
C.I.1.
Výdavky budúcich období (383)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
C.I.2.
Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)
86 622€ 89 539€ 2 107 258€ 1 710 357€ 1 754 366€ 1 785 539€ 1 826 932€ 1 870 040€ 1 910 646€ 1 953 182€ 1 995 369€ 2 037 902€ 2 079 297€ 2 121 445€
103
C.I.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé (384 AÚ)
1 854 293€ 1 937 428€
104
 
SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A ÚČTY ČASOVÉHO ROZLÍŠENIA r.061 + r.073 + r.100
6 198 038€ 6 303 626€ 6 436 028€ 5 741 717€ 5 947 007€ 5 729 167€ 5 428 917€ 5 227 915€ 4 772 350€ 5 151 644€ 5 018 972€ 4 261 318€ 4 231 831€ 4 252 877€