Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Nemocnica s poliklinikou Partizánske, n.o. [zrušená]

2012 2011 2010 2009
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
A.
NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021
385 528€ 400 488€ 594 703€ 857 161€
002
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008
30 626€ 56 812€ 85 761€ 10 718€
003
A.I.1
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)
004
A.I.2.
Softvér 013 - (073+091AÚ)
30 626€ 56 812€ 85 761€ 10 718€
005
A.I.3.
Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)
006
A.I.4.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)
007
A.I.5.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)
008
A.I.6.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051- 095AÚ)
009
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020
354 903€ 343 676€ 508 942€ 846 443€
010
A.II.1,
Pozemky (031)
011
A.II.2.
Umelecké diela a zbierky (032)
012
A.II.3.
Stavby 021 - (081 - 092AÚ)
106 739€
013
A.II.4.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)
95 352€ 148 768€ 302 607€ 534 338€
014
A.II.5.
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)
16 213€ 55 298€
015
A.II.6.
Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)
016
A.II.7.
Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)
017
A.II.8.
Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)
018
A.II.9.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)
78 776€ 120 872€ 132 050€ 141 581€
019
A.II.10.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)
74 036€ 74 036€ 58 072€ 115 176€
020
A.II.11.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096
AÚ)
023
A.III.2.
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096
AÚ)
024
A.III.3.
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)
025
A.III.4.
Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ
026
A.III.5.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)
027
A.III.6.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)
028
A.III.7.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
1 326 005€ 1 277 445€ 827 685€ 1 114 576€
030
B.I.
Zásoby r. 031 až r. 036
133 306€ 136 671€ 87 009€ 55 921€
031
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - 191
108 333€ 110 909€ 69 190€ 45 877€
032
B.I.2.
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)
033
B.I.3.
Výrobky (123 - 194)
034
B.I.4.
Zvieratá (124 - 195)
035
B.I.5.
Tovar (132 + 139) - 196
24 973€ 25 762€ 17 819€ 10 044€
036
B.I.6.
Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)
037
B.II.
Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041
199€ 199€ 199€
038
B.II.1.
Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ
199€ 199€ 199€
039
B.II.2.
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ)
040
B.II.3.
Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)
041
B.II.4.
Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
042
B.III.
Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050
972 306€ 1 091 214€ 665 450€ 977 126€
043
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ
964 066€ 1 090 707€ 572 906€ 969 616€
044
B.III.2.
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)
1 622€ 507€ 86 824€
045
B.III.3.
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
046
B.III.4.
Daňové pohľadávky (341 až 345)
6 617€ 5 713€
047
B.III.5.
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+
348)
048
B.III.6.
Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)
049
B.III.7.
Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)
050
B.III.8.
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
7€ 7 510€
051
B.IV.
Finančné účty r. 052 až r. 056
220 393€ 49 361€ 75 027€ 81 330€
052
B.IV.1.
Pokladnica (211 + 213)
8 712€ 10 005€ 8 147€ 7 983€
053
B.IV.2.
Bankové účty (221 AÚ + 261)
211 681€ 39 356€ 66 880€ 73 347€
054
B.IV.3.
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)
055
B.IV.4.
Krátkodobý finančný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ
056
B.IV.5.
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)
057
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059
4 669€ 9 384€ 42 152€ 6 000€
058
C.1.
Náklady budúcich období (381)
4 669€ 9 384€ 42 152€ 6 000€
059
C.2.
Príjmy budúcich období (385)
060
 
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
1 716 203€ 1 687 317€ 1 464 540€ 1 977 737€
PASÍVA
061
A.
VLASTNÉ IMANIE r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 072
-566 447€ -272 652€ -197 749€ -176 112€
062
A.I.
Imanie a fondy r. 063 až r. 066
664€ 664€ 467 120€ 467 120€
063
A.I.1.
Základné imanie (411)
664€ 664€ 467 120€ 4 467 120€
064
A.I.2.
Fondy tvorené podľa osobitných predpisov (412)
065
A.I.3.
Fond reprodukcie (413)
066
A.I.4.
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)
067
A.II.
Fondy tvorené zo zisku r. 068 až r. 070
17 624€ 17 624€ 17 624€ 17 624€
068
A.II.1.
Rezervný fond (421)
069
A.II.2.
Fondy tvorené zo zisku (423)
070
A.II.3.
Ostatné fondy (427)
17 624€ 17 624€ 17 624€ 17 624€
071
A.III.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)
-404 615€ -151 613€ -660 857€ -339 323€
072
A.IV.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r.
100)
-180 120€ -139 327€ -21 636€ -321 533€
073
B.
ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096
2 242 807€ 1 955 546€ 1 661 866€ 2 150 758€
074
B.I.1.
Rezervy r. 075 až r. 077
120 693€ 129 766€ 109 107€ 128 254€
075
B.I.2.
Rezervy zákonné (451AÚ)
076
B.I.3.
Ostatné rezervy (459AÚ)
077
B.I.4
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)
120 693€ 129 766€ 109 107€ 128 254€
078
B.II.
Dlhodobé záväzky r. 079 až r. 085
39 558€ 59 684€ 308 642€ 495 189€
079
B.II.1.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
39 558€ 59 684€ 54 294€ 59 253€
080
B.II.2.
Vydané dlhopisy (473)
081
B.II.3.
Záväzky z nájmu (474 AÚ)
204 557€ 386 145€
082
B.II.4.
Dlhodobé prijaté preddavky (475)
083
B.II.5.
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)
084
B.II.6.
Dlhodobé zmenky na úhradu (478)
085
B.II.7.
Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)
49 791€ 49 791€
086
B.III.
Krátkodobé záväzky r. 087 až r. 095
1 376 547€ 1 355 648€ 1 244 117€ 1 527 315€
087
B.III.1.
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323
728 738€ 919 008€ 946 810€ 1 226 895€
088
B.III.2.
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)
198 657€ 179 923€ 180 347€ 189 624€
089
B.III.3.
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
111 846€ 95 791€ 93 215€ 100 423€
090
B.III.4.
Daňové záväzky (341 až 345)
29 046€ 27 333€ 22 704€ 10 373€
091
B.III.5.
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy
(346+348)
092
B.III.6.
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
093
B.III.7.
Záväzky voči účastníkom združení (368)
094
B.III.8.
Spojovací účet pri združení (396)
095
B.III.9.
Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)
308 259€ 133 593€ 1 041€
096
B.IV.
Bankové úvery a iné výpomoci a pôžičky r. 097 až r. 099
706 010€ 410 448€
097
B.IV.1.
Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)
098
B.IV.2.
Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)
407 529€ 410 448€
099
B.IV.3.
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241 + 249)
298 480€
100
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 101 až r. 103
39 842€ 4 423€ 423€ 3 091€
101
C.I.1.
Výdavky budúcich období (383)
102
C.I.2.
Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)
39 842€ 4 423€ 423€ 3 091€
103
C.I.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé (384 AÚ)
104
 
SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A ÚČTY ČASOVÉHO ROZLÍŠENIA r.061 + r.073 + r.100
1 716 203€ 1 687 317€ 1 464 540€ 1 977 737€