Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Nemocnica s poliklinikou Partizánske, n.o. [zrušená]

2012 2011 2010 2009
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
501
Spotreba materiálu
1 071 832€ 1 197 931€ 1 279 522€ 1 197 518€
02
502
Spotreba energie
376 898€ 361 987€ 336 208€ 326 783€
03
504
Predaný tovar
296 680€ 375 638€ 249 342€ 412 500€
04
511
Opravy a udržiavanie
132 391€ 50 100€ 142 973€ 90 486€
05
512
Cestovné
13 348€ 8 577€ 10 243€ 9 718€
06
513
Náklady na reprezentáciu
1 032€ 760€ 1 088€ 1 141€
07
518
Ostatné služby
689 133€ 498 535€ 254 388€ 293 530€
08
521
Mzdové náklady
2 885 511€ 2 675 204€ 2 706 078€ 2 817 601€
09
524
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
928 765€ 818 326€ 839 713€ 872 563€
10
525
Ostatné sociálne poistenie
11
527
Zákonné sociálne náklady
37 541€ 33 919€ 31 494€ 38 700€
12
528
Ostatné sociálne náklady
5 056€ 4 658€ 4 791€ 25 726€
13
531
Daň z motorových vozidiel
150€
14
532
Daň z nehnuteľností
5 516€
15
538
Ostatné dane a poplatky
777€ 1 413€ 773€
16
541
Zmluvné pokuty a penále
10 447€ 2 480€ 821€ 808€
17
542
Ostatné pokuty a penále
41€
18
543
Odpísanie pohľadávky
1 906€
19
544
Úroky
41 492€ 36 369€ 28 106€ 34 465€
20
545
Kurzové straty
26€ 45€ 31€ 7€
21
546
Dary
22
547
Osobitné náklady
1 508€ 2 306€ 2 578€ 5 289€
23
548
Manká a škody
24
549
Iné ostatné náklady
76 068€ 144 768€ 112 526€ 125 518€
25
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
129 297€ 221 470€ 292 573€ 323 127€
26
552
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
32 314€ 127 664€ 304 300€
27
553
Predané cenné papiere
28
554
Predaný materiál
46 736€ 18 898€ 21 929€ 27 816€
29
555
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
556
Tvorba fondov
31
557
Náklady na precenenie cenných papierov
32
558
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek
-2 508€ 36 779€
33
561
Poskytnuté príspevky organizačným zložkám
34
562
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám
544€
35
563
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám
36
565
Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane
37
567
Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky
38
 
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
6 782 174€ 6 489 527€ 6 443 477€ 6 909 019€
Výnosy
39
601
Tržby za vlastné výrobky
40
602
Tržby z predaja služieb
6 104 668€ 5 805 974€ 5 939 225€ 5 719 504€
41
604
Tržby za predaný tovar
345 292€ 442 009€ 295 987€ 485 141€
42
611
Zmena stavu zásob nedokončenej výroby
43
612
Zmena stavu zásob polotovarov
44
613
Zmena stavu zásob výrobkov
45
614
Zmena stavu zásob zvierat
46
621
Aktivácia materiálu a tovaru
10 012€ 16 206€ 19 658€ 23 336€
47
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
17 555€ 16 082€ 15 972€
48
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
49
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
50
641
Zmluvné pokuty a penále
51
642
Ostatné pokuty a penále
52
643
Platby za odpísané pohľadávky
53
644
Úroky
56€ 57€ 109€ 180€
54
645
Kurzové zisky
55
646
Prijaté dary
150€ 107€ 559€ 4 032€
56
647
Osobitné výnosy
1 324€ 2 266€ 2 457€ 2 724€
57
648
Zákonné poplatky
58
649
Iné ostatné výnosy
27 578€ 10 985€ -19 631€ -17 819€
59
651
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
32 295€ 127 659€ 260 430€
60
652
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
61
653
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
62
654
Tržby z predaja materiálu
46 750€ 18 898€ 21 929€ 27 113€
63
655
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
64
656
Výnosy z použitia fondu
65
657
Výnosy z precenenia cenných papierov
66
658
Výnosy z nájmu majetku
465€ 14 836€ 14 714€
67
661
Prijaté príspevky od organizačných zložiek
68
662
Prijaté príspevky od právnických osôb
244€ 3 944€ 1 499€
69
663
Prijaté príspevky od fyzických osôb
70
664
Prijaté členské príspevky
71
665
Príspevky z podielu zaplatenej dane
3 546€
72
667
Prijaté príspevky z verejných zbierok
73
691
Dotácie
15 918€ 44 000€ 66 388€
74
 
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
6 602 064€ 6 356 828€ 6 422 704€ 6 590 820€
75
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38
-180 110€ -132 699€ -20 774€ -318 199€
76
591
Daň z príjmov
10€ 6 628€ 862€ 3 334€
77
595
Dodatočné odvody dane z príjmov
78
 
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)
-180 120€ -139 327€ -21 636€ -321 533€